Hotărârea nr. 90/2004

HOTARARE PRIVIND CESIONAREA CONTRACTELOR DE INTRETINERE SI REPARARE A SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA SI TRECEREA SISTEMULUI DE INDICATOARE RUTIERE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE S.C.I.L. CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

ROMÂNIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere necesitatea realizării reabilitării Sistemul de Semaforizare din Municipiul Constanta, uri program eu dificultate tehnica deosebita.

Văzând Hotărârea nr. 76/17.02.2004 a C.L.M. Constanta privind majorarea capitalului social ai S.C.I.L. Confort Urban SRL in scopul continuării lucrărilor de reabilitare a Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiul Constanta si reabilitării Sistemului de Semaforizare din Municipiul Constanta

Văzând referatul Direcţiei Servicii Publice din Primăria Municipiului Constanta.

In temeiul prevederilor art.38 lit "f si "l" si ale art.46 alin(l) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala.

Initiez proiectul de hotărâre privind: I. cesionarea contractelor:

-          nr. 33024/14.03.2003 si actul adiţional nr. l (înregistrat cu nr. 25/05.01.2004) la acesta,
încheiate intre C.L.M. Constanta si S.C. Marca Telecom S.R.L. Bucureşti

-          nr. 38385/16.06.2000 încheiat intre C.L.M. Constanta si S.C. Edil Urban S.R.L. Constanta

către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. societate cu acţionar unic C.L.M. Constanta, cu păstrarea garanţiilor contractuale din partea CJLM. Constanta.

H. predarea de către comisia alcătuita, din reprezentanţii Primăriei Municipiului Constanta : Dl. Director Adjunct - Pilat Ionel, Dl. Şef Serviciu Trafic Rutier si Ordine Publica Dan Dumitrescu si Dl. Insp. Trafic Rutier - Soimaru Nicu către reprezentanţii S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.: Dl. Director Comercial Prestaţii - Suna Timur, Dna. Andrei Lucia - Serv. Tehnic si Dl. Adrian Samoila — Serv. Tehnic a Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiul Constanta, pe baza de proces verbal de predare primire, in scopul trecerii Sistemului de Semaforizare din Municipiul Constanta din patrimoniul Primăriei Municipiului Constanta in patrimoniul S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta..

 

PRIMAR,

RADU STEFAN MAZARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind cesionarea contractelor de întreţinere si reparare a Sistemului de Semaforizare din

Municipiul Constanta si trecerea Sistemului de Indicatoare Rutiere din patrimoniul Municipiului Constanta in gestiune delegata către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 08.04.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Direcţiei Servicii Publice nr. 45735/01.04.2004, precum si raportul Comisiei de Specialitate nr. 5;

Văzând Hotărârea nr. 76/17.02.2004 a Consiliului Local al Municipiului Constanta privind majorarea capitalului al S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. in scopul continuării lucrărilor de reabilitare a Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiul Constanta si reabilitării Sistemului de Semaforizare din Municipiul Constanta;

In temeiul prevederilor art.38, lif'f' si lit "j" si ale art.46 (alin. 1) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,

Hotareste:

Art. 1. Se aproba cesionarea contractului nr. 33024/14.03.2003 si a actului adiţional nr. l (înregistrat cu nr. 25/05.01.2004) la acesta, incheiate intre C.L.M. Constanta si S.C. Marca Telecom S.R.L. Bucureşti către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L., societate cu acţionar unic C.L.M. Constanta, in condiţiile păstrării garanţiilor contractuale oferite de Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art. 2. Se aproba cesionarea contractului nr. 38385/16.06.2000 incheiat intre C.L.M. Constanta si S.C. Edil Urban S.R.L. Constanta către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L., societate cu acţionar unic C.L.M. Constanta in condiţiile păstrării garanţiilor contractuale oferite de Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art. 3. Se aproba transmiterea Sistemului de Indicatoare Rutiere din patrimoniul public al Municipiului Constanta in gestiune delegata către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta, societate cu unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Constanta sa stabilească prin Dispoziţie componenta comisiei de predare-primire a Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiului Constanta.

Art. 5. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Adoptata de 23  consilieri din 31 membrii.

Preşedinte şedinţa

CONSTANTA
NR. 90/ 08.04.2004

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

NR.45735/ 01.04.2004


REFERAT

 DE NECESITATE SI OPORTUNITATE


Având in vedere ca prin H.C.L.M. nr. 76/17.02.2004 s-a majerat capitalul social a! S.C.I.L. Confort Urban SRL iii scopul continuării lucrărilor de reabilitare a Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiul Constanta si reabilitării Sistemului de Semaforizare din Municipiul Constanta;

Având in vedere faptul ca pentru realizarea lucrărilor de întreţinere si reparare a Sistemului de Semaforizare existente in Municipiul Constanta exista următoarele contracte :

-           nr. 33024/14.03.2003 si actul adiţional nr. l (înregistrat cu nr. 25/05.01.2004) la
acesta, încheiate intre C.L.M. Constanta si S.C. Marca Telecom S.R.L. Bucureşti

-           nr. 38385/16.06.2000 încheiat intre C.L.M. Constanta si S.C. Edil Urban S.R.L.
Constanta

, va rugam sa dispuneţi asupra gestionarii contractelor si actului adiţional amintite mai sus de către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L., societate de interes local cu acţionar unic C.L.M. Constanta, precum si asupra predării de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Constanta : Dl. Director Adjunct - Pilat Ionel, Dl. Şef Serviciu Trafic Rutier si Ordine Publica Dan Dumitrescu si Dl. Insp. Trafic Rutier - Soimaru Nicu către reprezentanţii S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.: Dl. Director Comercial Prestaţii — Suna Timur, Dna. Andrei Lucia — Serv. Tehnic si Dl. Adrian Samoila - Serv. Tehnic a Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiul Constanta, pe baza de proces verbal de predare primire, in scopul trecerii Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiul Constanta din patrimoniul Primăriei Municipiului Constanta in patrimoniul S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta.

DIRECTOR                                           DIRECTOR ADJUNCT

TUDORITA TOLEA                                 PILAT IONEL

 

SEF SERVICIU DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

RADULESCU CLAUDIU

 

OFICIUL JURIDIC

CRISTIAN TALPAU