Hotărârea nr. 85/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR.53/14.02.2003(PUD CARTIER FALEZA SUD - STR.BRIZEI)


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea H.C.L.M. nr. 53/14.02.2003

Analizând propunerea privind modificarea H.C.L.M. nr. 537 14.02.2003, in sensul modificării suprafeţei de teren transmisa in folosinţa gratuita ANL, de la 11.178,30mp, la 12.850mp, pentru realizarea ansamblului de blocuri Brizei I, CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI I, si in sensul modificării suprafeţei de teren transmisa in folosinţa gratuita ANL, de la 13.585,50mp, la 14.825mp, pentru realizarea ansamblului de blocuri de locuinţe Brizei II, CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI II- ZEFIRULUI;

Deoarece Ordinul nr.15/ 08.01.2004 al Ministerului Transportului, Construcţiilor si Turismului, pentru aprobarea listei amplasamentelor din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii", specifica suprafeţele de teren pentru fiecare amplasament, se va modifica H.C.L.M. nr. 537, 14.02.2003, astfel:

-          se modifica P.U.D. CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI I, pentru realizarea ansamblului de
blocuri Brizei I, cu locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, cu regim de inaltime P+3E+M, 207 u.l., in
sensul modificării suprafatei de teren transmisa in folosinţa gratuita ANL, de la 11.178,30mp, la 12.850mp

-          si se modifica P.U.D. CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI II- ZEFIRULUI, pentru realizarea
ansamblului de blocuri de locuinţe Brizei II, cu locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, cu regim de
inaltime P+3E+M, 207 u.l., in sensul modificării suprafeţei de teren transmisa in folosinţa gratuita ANL, de
la 13.585,50mp, la 14.825mp
Văzând Avizul Comisiei de urbanism nr.2 si analizând referatul Serviciului Urbanism, privind modificarea H.C.L.M. nr. 537 14.02.2003, in sensul modificării suprafeţei de teren transmisa in folosinţa gratuita ANL, de la 11.178,30mp, la 12.850mp, pentru realizarea ansamblului de blocuri Brizei I, CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI I, si in sensul modificării suprafeţei de teren transmisa in folosinţa gratuita ANL, de la 13..585,50mp, la 14.825mp, pentru realizarea ansamblului de blocuri de locuinţe Brizei II, CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI II- ZEFIRULUI;

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul art. 28 aliniatul 5 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala;
Initiez proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 53/ 14.02.2003, in sensul modificării
suprafeţei de teren transmisa in folosinţa gratuita ANL, de la 11.178,30mp, la 12.850mp, pentru realizarea ansamblului de blocuri Brizei I, CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI I, si in sensul modificării suprafeţei de teren transmisa in folosinţa gratuita ANL, de la 13.585,50mp, la 14.825mp, pentru realizarea ansamblului de blocuri de locuinţe Brizei II, CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI II- ZEFIRULUI.
                                                              
                                                                              
                                                                               PRIMAR,
                                               RADU STEFAN MAZARE
    


 


 


 


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind modificarea H.C.L.M. nr. 537 14.02.2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04. 2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând dispoziţiile Legii nr. 2437 2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 1487 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe.

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c", "f si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se modifica art. l din HCLM nr. 53/2003 in sensul ca se aproba P.U.D. CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI , pentru realizarea ansamblului de blocuri Brizei I, cu locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, cu regim de inaltime P+3E+M, 207 u.L, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se modifica art. 2 din HCLM nr. 53/2003 in sensul ca suprafaţa de teren transmisa in folosinţa gratuita A.N.L. este de 12.850 mp in loc de 11.178,30 mp pentru realizarea ansamblului de blocuri de locuinţe Brizei I, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se modifica art. 3 din HCLM nr. 53/2003 in sensul ca se aproba P.U.D. CARTIER FALEZA SUD 2, STR. ZEFIRULUI, pentru realizarea ansamblului de blocuri de locuinţe Brizei II, cu locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, cu regim de inaltime P+3E+M, 207 u.L, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se modifica art. 4 din HCLM nr. 53/2003 in sensul ca suprafaţa de teren transmisa in folosinţa gratuita A.N.L. este de 13.585,50 mp in loc de 14.825 mp, pentru realizarea ansamblului de blocuri de locuinţe Brizei II, de la conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Celelalte articole ale H.C.L.M. nr. 53/ 14.02.2003 rămân neschimbate.

Art. 6 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Tehnic- Investiţii, Direcţiei Patrimoniu si Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, in vederea ducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 3 1 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA
NR 85/ 08.04.2004

 

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 - 708105; 900725 CONSTANŢA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

NR. 26264/20.02.2004


REFERAT

privind modificarea H.C.L.M. nr. 53714.02.2003

Urmare a Ordinului nr.157 08.01.2004 al Ministerului Transportului, Construcţiilor si Turismului, pentru aprobarea listei amplasamentelor din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii", in care sunt specificate suprafeţele de teren pentru fiecare amplasament;

Propunem:

-     modificarea P.U.D.   CARTIER  FALEZA  SUD,   STR.  BRIZEI  I,  pentru  realizarea
ansamblului de blocuri Brizei I, cu locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, cu regim de
inaltime P+3E+M, 207 u.l., in sensul modificării suprafatei de teren transmisa in folosinţa
gratuita ANL, de la 11.178,30mp, la 12.850mp

-     si modificarea P.U.D. CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI II- ZEFIRULUI, pentru
realizarea ansamblului de blocuri de locuinţe Brizei
II, cu locuinţe pentru tineri, destinate
inchirierii, cu regim de inaltime P+3E+M, 207 u.l., in sensul modificării suprafeţei de teren
transmisa in folosinţa gratuita ANL, de la 13.585,50mp, la 14.825mp.

Celelalte prevederi din P.U.D. CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI I si P.U.D. CARTIER FALEZA SUD, STR. BRIZEI II- ZEFIRULUI, rămân neschimbate.


DIRECTOR ADJ. URBANISM,

            GHEORGHE CIOCOIU

 

ŞEF SERVICIU URBANISM,

c.Arh. Simona Bercu


ELABORAT,
arh. Diana Dinu

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 900725 CONSTANŢA - ROMÂNIA