Hotărârea nr. 84/2004

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 495/2003 (PUD, BD.1 DECEMBRIE1918- S.C. TERRA INVEST SRL)


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea HCLM nr. 495/2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data  08.04 2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice  si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr .453/200 1 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aproba completarea HCLM nr. 495/2003 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE SUPERMARKET PRODUSE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE, bd.l Decembrie 1918 nr. 21, teren în suprafaţă de 1,72 ha, proprietate SC TERRA INVEST SRL în sensul menţionării în HCLM nr. 495/2003 art. l a actului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 930/2003 la Biroul Notarului Public Florin Vişan .

Art. 2 - Celelalte articole ale HCLM nr. 495/2003 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC TERRA INVEST SRL, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.


Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23  consilieri din 31 membri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANTA NR84/08.04.2004

 


Bd. Tomisnr. 5l;Fax:0040 -4] - 708101; Tel: 0040 -41 - 708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

NR. 42803 725.03.2004

 

Urmare solicitării adresate de SC TERRA INVEST SRL privind completarea HCLM nr. 495/2003 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE SUPERMARKET PRODUSE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE, bd. l Decembrie 1918 nr. 21, teren în suprafaţă de 1,72 ha, proprietate SC TERRA INVEST SRL în sensul menţionării în HCLM nr. 495/2003 art. l a actului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 930/2003 la Biroul Notarului Public Florin Vişan, care accidental a fost omis. Suprafaţa de teren pentru care s-a aprobat PUD -ui rămâne neschimbată.

 

DIRECTOR URBANISM,

Ing. NICOLAE      NEMIRSCHI


 

ŞEF SERVICIU URBANISM C.Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT