Hotărârea nr. 81/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M NR.251/2001 (ABONAMENTE PENSIONARI)


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA PR|MAR


EXPUNERE DE MOTIVE
la hotărârea privind modificarea H.C.L.M. nr.251/2001

Având in vedere raportul Direcţiei Financiare si raportul Comisiei nr. l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public si privat;

In temeiul prevederilor art.38, lit.s si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, initiez proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.M nr.251/2001 privind acordarea unui abonament lunar pe mijloacele de transport aparţinând R.A.T.C. , pensionarilor cu un venit mai mic de 1.200.000 si persoanelor in vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri si propun dezbaterea acestuia in plenul Consiliului Local.

 

                                                    PRIMAR,

                                    RADU STEFAN MAZARE

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.M nr.251/2001

Consiliul Local Municipal Constanta întrunit in sedinta ordinara din data de 08.04.2004;

Analizând expunerea de motive a domnului Primar, raportul comisiei nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget-finante , administrarea domeniului public si privat si raportul Direcţiei Financiare   46865/05.04.2004 ;

Văzând dispoziţiile H.C.L.M nr.25 1/2001 privind acordarea unui abonament lunar pe mijloacele
de transport aparţinând R.A.T.C pensionarilor cu un venit lunar mai mic de l .200.000 lei si                  

persoanelor in vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri ;

In temeiul prevederilor art. 38 lit."s" si art 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia    publica locala :

HOTĂRĂŞTE:

                 Art. l Se modifica art. l din H.C.L.M nr.25 1/2001 , in sensul ca : "Se aproba in cadrul

transportului cu mijloace de transport aparţinând R.A.T.C., acordarea unui abonament valabil pe toate liniile R.A.T.C, incepand cu data de 01.05.2004 , realizat intre orele 9.00 :24.00, pensionarilor cu un venit lunar mai mic de 2.000.000 lei si persoanelor in vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri."

Celelalte prevederi ale art.l si următoarele din H.C.L.M nr.251/2001 rămân neschimbate .

Art.2 Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea acestor facilitaţi se suporta integral de către Regia de Transport in Comun .

Art. 3 . începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri , H.C.L.M nr. 1 54/2002 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre   Direcţiei Financiare , Direcţiei Administraţie Publica Locala , Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta. .


Adoptata de un număr de 23consilieri din 31 membri PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE


Constanta
Nr.81/ 08.04.2004


ROMÂNIA

  JUDEŢUL CONSTANTA

  PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CONSTANTA

  DIRECŢIA FINANCIARA

  NR. 46865/05.04.2004


RAPORT

In temeiul   prevederilor art.3 8 lit. "s" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , consiliile locale pot contribui la realizarea masurilor de protecţie si asistenta sociala.

Aceste masuri se concretizează prin facilitaţi acordate pensionarilor cu venituri pana la nivelul sumei de 1.600.000 mii lei, persoanelor de peste 60 de ani fără venit, persoanelor deficiente de auz de gradul 3 de invaliditate , studenţilor, elevilor.

In conformitate cu H.C.L.M. nr. 174/2001, in momentul înlocuirii întregului

parc -auto , se asigura gratuitate pentru transportul in comun categoriilor de persoane menţionate mai sus, costurile abonamentelor find suportate integral de către Regia Autonoma de Transport in Comun. Regia numai beneficiază de subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ si tarif deoarece Consiliul Local Municipal asigura plata investiţiilor pentru înlocuirea întregului parc -auto.

Fata de cele prezentate consideram ca sunt intrunite condiţiile de legalitate si oportunitate , pentru acordarea acestor facilitaţi.

 

                                                                                       DIRECTOR EXECUTIV

                                                                 Ec. MARCELA FRIGIOIU