Hotărârea nr. 8/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA P.U.D.-"AMENAJARE PARC DISTRACTII", INCINTA PARC TABACARIE, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 2294 MP

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMENAJARE PARC DISTRACŢII

incinta Parc Tăbăcărie,

teren în suprafaţă totală de 2294 mp

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data  de 17.02 2004.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – AMENAJARE PARC DISTRACŢII incinta Parc Tăbăcărie, teren în suprafaţă totală de 2294 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din hotătâre.

              Terenul aparţine domeniului public al municipiului Constanta

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii,  in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 27 consilieri din 31 membri.

 

             PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

 

 

CONSTANTA

NR 8 / 17.02. 2004