Hotărârea nr. 73/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA PE ANUL 2004

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA     ANEXA LA HCLM NR73/ 17.02.2004
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                                                                                      

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2004

 

INDICATORI

Nr

B.V.C.

Aprobat 2003

Prevederi an 2004

Obs

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.2+rd.l2+rd.!3)

1

181.228.266

246.800.000

 

1. Venituri de exploatare, totale , din care:

2

176.728.266

240.300.000

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

81.250.000

83.100.000

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

95.478.266

157.200.000

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

 

 

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

- transferuri buget local -învăţământ

8

95.478.266

157.200.000

 

-prime acordate de la bugetul de stat

9

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

4.500.000

6.500.000

 

3. Venituri excepţionale

13

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.!5+rd.35+rd.36)

14

181.128.266

246.700.000

 

1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

176.628.266

240.200.000

 

a) Cheltuieli materiale

16

146.831.966

204.288.000

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

15.036.300

20.516.000

 

- salarii brute

18

11.095.300

15.357.000

 

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

2.774.000

3.455.000

 

- ajutor de şomaj

20

390.000

461.000

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

145 / 1997

21

777.000

1.075.000

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

 

168.000

 

- fond special de solidaritate socială

23

 

168.000

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform O.U.G. nr. 102 / 1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O. G. 75 / 1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele

25

10.800.000

10.400.000

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stat, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

 

e) Cheltuieli de protocol.

28

200.000

200.000

 

f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

2.000.000

2.000.000

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

200.000

500.000

 


h) Tichete de masă

31

1.560.000

2.296.000

 

i) Alte cheltuieli din care:

32

 

 

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redeventa din concesionarea

 

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

4.500.000

6.500.000

 

3 . Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

37

100.000

100.000

 

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

25.000

25.000

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

75.000

75.000

 

a) rezerve legale

43

 

 

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

 

 

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

30.000

30.000

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

7.500

7.500

 

Salariaţilor la profit

 

 

 

 

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul

48

37.500

37.500

 

de stat sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

49

 

 

 

Prevăzute la litera a) - f)

 

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care:

50

26.249.884

55.020.594

 

1 . Surse proprii

51

4.128.150

9.642.000

 

2. Alocaţii de la bugetul de stat

52

 

 

 

3. Credite bancare:

53

 

 

 

- interene

54

 

 

 

- externe

55

 

 

 

4. Alte surse (buget local)

56

22.121.734

45.378.594

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

 

26.249.884

55.020.594

 

Din care:

57

 

 

 

1 . Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

26.249.884

55.020.594

 

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

 

III. Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 


XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

1. Venituri totale

67

181.228.266

246.800.000

 

2. Costuri aferente volumuli de activitate

68

181.128.266

246.700.000

 

3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

120

135

 

4. Nr. mediu personal total

70

120

135

 

5. Fondul de salarii, din care:

71

10.605.929

15.357.000

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr 79 din 2001 din care:

73

851.020

983.417

 

-sporuri , adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salarială potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

244.685

242.116

 

-premiul annual, potrivit art. 7 (4) din O.U.G.

nr.79 din 2001

75

280.086

326.245

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

10.605.929

13.751.000

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

7.365

8.488

 

7. Productivitatea munciipe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

(rd.67/rd.70) - în preţuri curente

78

1.510.235

1.828.148

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

 

 

 

 

(rd.67 / rd. 70) - în preţuri comparabile

79

1.721.668

1.992.681

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice , nr.pers)

80

 

 

 

9.1 Cheltuieli totale la 1000 lei

81

999

999

 

Venituri totale

 

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

10. Plăti restante - total

82

24.500.000

24.500.000

 

- preţuri curente

83

24.500.000

24.500.000

 

- preţuri comparabile

84

28.870.000

26.705.000

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

1 1 . Creanţe restante - total

85

10.600.944

18.000.000

 

- preţuri curente

86

10.600.944

18.000.000

 

- preţuri comparabile

87

12.492.154

19.620.000

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

LISTA DE INVESTIŢII

2004

 

 

 

DENUMIRE

FINANŢARE

SURSE PROPRII

BUGET LOCAL

BUGET DE STAT

TOTAL

1 . Calculatoare (leasing)

1.887.587

18.578.594

 

20.466.181

2. învăţământ, din care: -Dotări învăţământ -Geamuri termopan

5.092.000

26.800.000

 

31.892.000

1.292.000 3.800.000

6.800.000 20.000.000

 

8.092.000 23.800.000

3. Program GI S

1.100.000

 

 

1.100.000

4. Dotări Independente

1.562.413

 

 

1.562.413

TOTAL

9.642.000

45.378.594

 

55.020.594

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL MUNICIPAL CONSTANTA

EXPUNERE DE MOTIVE

Referitor la hotărârea privind bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.E.D.P.P.

Constanta pe anul 2004.
In temeiul Legii nr.189 / 1998 privind finanţele publice, a Legii nr. 507 / 2003 privind bugetul de stat pe anul 2004, propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.E.D.P.P, Constanta pe anul 2004, precum si organigrama pe anul 2004 care prevede suplimentarea numărului de angajaţi cu 15 persoane (de la 120 la 135), având in vedere ca a fost preluat Serviciul Administrare Imobile din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Constanta, ceea ce presupune un volum mai mare de munca.

RAEDPP Constanta propune :

VENITURI TOTALE :                                 246.800.000 mii lei din care :

-  venituri din exploatare                                 83.100.000 mii lei

-  venituri buget local                                      157.200.000 mii lei

-  venituri financiare                                              6.500.000mii lei

CHELTUIELI TOTALE :                            246.700.000 mii lei din care :

-  cheltuieli de exploatare                                 240.200.000 mii lei

-  cheltuieli financiare                                          6.500.000 mii lei

INVESTIŢII TOTALE :                                 55.020.594 mii Iei din care :

-  surse de la bugetul local                                  45.378.594 mii lei

-  surse proprii                                                      9.642.000 mii lei

In perioada anilor 2004 - 2005 se prevede reabilitarea unităţilor de invatamant preuniversitar prin dotarea cu geamuri termopan, care vor imbunatati calitativ caracteristicile de funcţionare a clădirilor respective.

Investiţia de dotare cu geamuri termopan se va derula pe o perioada de 2 ani (31.12.2005), iar finanţarea se va face pe o perioada de maxim 5 ani, respectiv pana la 31.12.2008.

Profitul brut propus a se realiza pe anul 2004 este de 100.000 mii lei şi urmează a fi repartizat pe destinaţiile prevăzute în normele legale în vigoare.

In temeiul prevederiloe art. 46 alin. 5 din Legea NR. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, iniţiez prezentul proiect de hotărâre.
CONSILIER,

NICUSOR CONSTANTINESCU

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R. A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA PE ANUL 2004

Consiliul  Local  Municipal  Constanta  intrunit  in  şedinţa  ordinara  din  data  de 17.02.2004 ;
Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului consilier municipal Nicusor Constantinescu, raportul Comisiei nr. l de studii, prognoze economico - sociale, buget -finanţe.

Având in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenta 45/2003 privind finanţele publice, a Legii nr. 507 / 2003 privind bugetul de stat pe 2004.

In temeiul prevederilor art. 38 lit J", art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala:

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2004, stabilindu - se:

venituri in suma de                 246.800.000 mii lei;

cheltuieli in suma de              246.700.000 mii lei;

profit brut de                               1 00.000 mii lei.

ART. 2.  Se aproba lista de investiţii pentru anul 2004 conform anexei in valoare de 5 5. 020. 594 mii lei.

Investiţia  privind   dotarea   cu   geamuri  termopan   a   clădirilor  din   invatamantul preuniversitar se va derula pe o perioada de 2 ani, pana la 31.12.2005, iar finanţarea investiţiei se va face de la bugetul local pe o perioada de maxim 5 ani, respectiv pana la 31.12.2008.
 
ART. 3. Se aproba organigrama RAEDPP C-TA, pe anul 2004 cu un nr. de 135 angajaţi. ART. 4. Direcţia   Administraţie   Publica   Locala   va   comunica   prezenta   hotărâre   Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta si Direcţiei Buget - Finanţe in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de  25 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE
NR. 73/ 17.02.2004