Hotărârea nr. 71/2004

HOTARAREA PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE INCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. l  LA H.C.L.M. NR.71/17.02.2004


TABEL CU SPATIILE CU ALTA DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢA ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE

PRELUNGESC

 

Nr. crt.

Adresa spaţiului

Titular contract

C.I./Data Expirării

Suprafaţa din care beci (mp)

Profil de activitate

Data pana la care se prelungeşte contractul

Obs

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

Str. Ştefan cel Marenr.101

COMARCA

C.I. nr.727 712.11.1997 val. 31.12.2003

108,59mp

Alimentaţie Publica

07.04.2004

.

 

2.

Str. Petre Romulus nr.2

COMARCA

C.I. nr.2023 707.02.2003 Val 31.12.2003

265,72mp din care beci 76,86mp

Birou

07.04.2004

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONSTANTA
NR.71/ 17.02.2004

Bd Tomisnr. 5kFax: 0040. 41 - 708IUI: Tel: 0040-  41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa

Consiliul Local Municipal Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Sefan Mazăre, raportul Direcţiei Tehnic Achiziţii, Serviciul Administrarea Imobilelor înregistrat cu nr. 21388/10.02.2004 procesul -verbal al Comisiei de fond locativ - spatii cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si raportul Comisiei nr.5-juridica ;

Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenta nr. 40/1 999 privind protecţia chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinaţia de locuinţa - art.1 ;

Având in vedere prevederile H. C. L. M. nr.388/2000 privind administrarea si repartizarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si H. C. L. M. nr.370/02.1 0.2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru spatiile cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa;

In temeiul prevederilor art.  38,  lit.  ,"f si art.46 alin (1) din Legea hr.21 5/2001 privind administraţia publica locala ;

 

HOTĂRĂŞTE

ART.1 - Se prelungesc contractele de inchiriere pentru spatiile cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 - Pentru beneficiarii contractelor de inchiriere a spatiilor revendicate conform legii, care fac obiectul acestei hotărâri se prevede următoarea clauza : Daca proprietarul sau moştenitorul câştiga in instanţa sau daca imobilul este restituit de Primărie in baza Legii nr.1 0/2001 raporturile contractuale încetează, de plin drept fără instanţa de judecata.

ART.3- Secretariatul Comisiilor de Specialiate va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnic- Achiziţii, Serviciul Administrarea Imobilelor precum si R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea ducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din 31 membri .

PREŞEDINTE     ŞEDINŢA,
NR.71/17.02.2004

Bd. Tomis nr. 5i;Fax: «040 - 41 - 708101: Tel: 0040 -41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE   MOTIVE

Având in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinaţia de locuinţa , art. nr.1 si H.C.L.M. nr.388/24.08.2000 privind repartizarea si administrarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa;

In temeiul art.46 alin (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

Date fiind cererile formulate de petenti persoane fizice si juridice , titulare ale contractelor de închiriere:

Iriitiez prezentul proiect de hotărâre privind repartizarea unor spatii cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si prelungirea unor contracte de închiriere a unor spatii cu alta destinaţie, in virtutea dreptului de iniţiativa legislativa si o supun dezbaterii plenului Consiliului Local in şedinţa din luna februarie 2004.

PRIMAR,

RADU STEFAN MAZARE