Hotărârea nr. 70/2004

HOTARAREA PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 la
HCLM 70/17.02.2007


TABEL
Privind repartizarea unor spatii de locuit

 

NR. CRT.

ADRESA SPAŢIULUI

NR. CAMERE

PERSOANA CĂREIA I S-A REPARTIZAT

1.

Ion Banescu nr. 3*

1 cam = 10 mp 1 cam = 13 mp hol com = 3 mp wc com = 0.5 mp

Gerea Ştefan

2.

Luntrei nr. 7

1 cam = 10.26 mp wc = 0.75 mp antreu = 5,25 mp magazie = 7.10 mp terasa =4.5 mp

Zarea Elena Cecilia

3.

Cantacuzino nr. 3

1 cam = 18,75 mp 1 cam = 14.63 mp hol = 13.17 mp buc = 7,62 mp oficiu = 1 .89 mp antreu = 8,84 mp magazie zid = 1 1 .70 mp beci = 2.64 mp boxa = 8,75 mp

Munteanu Gheorghe

4.

Cuza Vodă nr. 24*

1 cam = 13,26 mp 1 cam = 14.04 mp hol = 5.07 mp buc = 7 mp wc + culoar com = 9 mp boxa = 9 mp

Mateescu Ştefan

5.

Tomis nr. 69*

2 cam = 32.49 mp hol com = 6,84 mp buc com = 4.53 mp baie com = 2,46 mp wc com = 1 ,00 mp culoar com = 3,41 mp debara = 1.08 mp

Munteanu Claudia

6.

Grivitei nr. 64*

2 cam = 26,80 mp bucătărie = 9,60 mp vestibul = 1,35 mp cămara = 2,40 mp beci = 26 mp

Memet Aise

7.

Tomis nr. 69*

1 cam = 16,16 mp 1 cam = 16,63 mp buc com = 4.48 mp

baie corn = 2,49 mp
z '.',':< ' .......  = : . j(j rnp

Lucaci Valeriu Ion


Bd. Tomis nr. 5i;Fax: 'J040 - <


708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; S700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 

 

debara = 2 mp

 

8.

C-tin Brancoveanu nr. 3*

1 cam = 1 1 .60 mp 1 cam = 6.88 mp antreu = 2.20 mp wc = 1 ,87 mp terasa corn = 4.25 mp

Peter Ema

9.

Ştefan Mihaileanu nr. 43

1 cam = 15,20 mp vestibul = 7.3 mp wc corn = 0.6 mp

Lupascu Măria

10.

C-tin Bratescu nr. 77

2 camere=19,43mp wc comun=0,38mp culoar comun=2,12mp

Sandu Stanca

11.

Aristide Karatzali nr. 5-5A*

2 cam = 47,50 mp hol corn = 19,90 mp wc com = 0,70 mp culoar com wc = 3,80

Gemanaru Petrica

12.

Revoluţiei nr. 39*

1 cam = 19,13 mp 1 cam = 12,50 mp 1 cam = 7.34 mp 1 cam = 7,26 mp buc = 5,98 mp wc = 1 ,47 mp cămara = 5,10 mp oficiu = 1,67 antreu = 4,48 mp boxa = 8,19

Ilie Maricica

13.

Vasile Parvan nr. 8*

2cam = 18,80 mp buc = 9 mp

Daraban Dochia

14.

Revoluţiei nr. 28*

1 cam = 18,6 mp hol = 7.0 mp wc = 0.26 mp pivniţa = 10 mp boxa = 1 .25 mp uscatorie= 1 .20 mp

Ciubotaru Didina

15.

Răscoalei nr. 28

1 cam = 1547 mp 1 cam = 18, 29 mp bucătărie = 5.04 mp baie = 4.90 mp antreu = 3,54 mp

lonescu Ana Monica

16.

Dionisie cel Mic nr. 68, bl 72, ap. 69

2 cam + dep = 41 .77 mp balcon = 3.81 mp

Rachieru Ilie

17.

Str. Arhiepiscopiei nr.22, etaj 1*

1 camera=15,60mp hol comun=3,00mp oficiu comun =0,8mp bucata rie=10,25mp boxa=2,00mp

Salavat Nurzade

18.

N Titulescu nr. 26

1 cam = 23.00 mp hol = 7,69 mp dependinţe princ = 4,62

mp alte dep = 3,54 mp

Mavru Elena

S

Ion Lahovary nr. 23"                  1 cam =- 14.94 rno

Cozminca Nata'ia


 


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Te!: 0040-41     708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 

 

bucătărie = 4,5 mp culoar = 5,92 mp

 

21.

Jupiternr. 17*

1 cam = 13,35 mp dep = 5,10 mp

Daistan Micherem

* Spaţiul este notificat in baza legii nr.10/2001, contractul de închiriere urmând a înceta de plin drept fără instanţa de judecata la data punerii in posesie a persoanei care revendica.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONSTANTA
NR.70/17.02.2004

Bd. Tomism. 51:Fax:0040 -41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEŢULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR


 


 


EXPUNERE DE MOTIVE

Data fiind situaţia spatiilor de locuit disponibilizate, prezentate de R.A.E.D.P.P. . cat si cererile unor familii îndreptăţite de a solicita extindere in spatii de locuit in conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind legea locuinţei, Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.387/24.08.2000, modificata prin H.C.L.M. nr. 18/24.01.2003 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor initiez prezentul proiect de hotărâre in conformitate cu art.46 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si ii supunem dezbaterii plenului Consiliului Local in şedinţa din luna februarie 2004

PRIMAR

RADU STEPAN-MAZARE

Bd. Tomisnr. 5l;Fax: 0040 -41 - 70 S l O l: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
 
privind repartizarea unor spatii de locuit

                Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din

17 februarie 2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-l Primar Radu Ştefan Mazăre, prin care se propune repartizarea si extinderea unor spatii de locuit, precum si raportul Direcţiei Tehnic - Achiziţii, Serviciul Administrarea Imobilelor cu nr. 21387/11.02.2004, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înfiinţarea R.A.E.D.P.P.,

Văzând prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, Ordonanţa de Urgenta nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 387/2000 modificata privind repartizarea spatiilor de locuit;

In temeiul prevederilor art.38, lit. "f si art. 46, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se anulează poziţia nr. 7, din anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 502/12.12.2003 privind repartizarea spaţiului de locuit situat in str. Ion Banescu nr. 3, precizam ca nu s-a încheiat contract de închiriere

Art. 2 - Se anulează poziţia nr. 2, din anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 502/12.12.2003 privind repartizarea spaţiului de locuit situat in str. Cuza Vodă nr. 24, precizam ca nu s-a încheiat contract de închiriere

Art. 3 - Se anulează poziţia nr. 3, din anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 502/12.12.2003 privind repartizarea spaţiului de locuit situat in str. C-tin Brancoveanu nr. 3, precizam ca nu s-a încheiat contract de închiriere

Art. 4 - Se anulează poziţia nr. 8, din anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 502/12.12.2003 privind repartizarea spaţiului de locuit situat in str. Răscoalei nr. 28, precizam ca nu s-a încheiat contract de închiriere

Art 5 - Se anulează poziţia nr. 7, din anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr.251/30.05.2003 privind repartizarea spaţiului de locuit situat in str. N Titulescu nr. 26, precizam ca nu s-a încheiat contract de închiriere

Art. 4 - Se aproba repartizarea unor spatii de locuit situate pe raza Municipiului Constanta, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre, urmând ca R.A.E.D.P.P. sa procedeze conform atribuţiilor ce-i revin.

Art. 5 - - Secretariatul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnic Achizitii-Serviciul Administrarea Imobilelor, R.A.E.D.P.P.in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta .

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din 31 de membri.


PRE
ŞEDINTE ŞEDINŢA,
NR.70/17.02.2004Bd. Tornis nr. 51;Fax: 004(1 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA