Hotărârea nr. 7/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA P.U.D.-" AMPLASARE GRUP STATUAR SI FANTANA ARTEZIANA", BD. TOMIS COLT CU STR.TRAIAN, TEREN IN SUPRAFATA TOTAL DE 1200 MP

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMPLASARE GRUP STATUAR SI FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ,

bd. Tomis colt cu str Traian,

teren în suprafaţă totală de 1200 mp.

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.02. 2004.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu –AMPLASARE GRUP STATUAR SI FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ, bd. Tomis colt cu str Traian, teren în suprafaţă totală de 1200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din hotătâre.

              Terenul aparţine domeniului public al municipiului Constanta

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii,  in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 27 consilieri din 31 membri.

 

             PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

    

 

CONSTANTA

NR 7 / 17.02. 2004