Hotărârea nr. 68/2004

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR.444/2000 MODIFICATA

 

românia
    judeţul constanta

consiliul local municipal


                                                          HOT
ĂRÂRE

PRIVIND COMPLETAREA H.C.L.M. 444/2000

MODIFICATA

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004

Analizând expunerea de motive prezentata de Primarul Municipiului Constanta - domnul RADU ŞTEFAN MAZĂRE referatul cu nr. 133386 / 27.10.2003 al Direcţiei Servicii Publice, Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsectie -Deratizare precum si avizele Comisiilor de specialitate nr. 3 si 5.

Având in vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 2 / 2001 si ale H.C.L.M. 444 / 2000 modificata de H.C.L.M. 364/2001.

In temeiul art. 38 lit. "r" si ale art. 46 alin 1 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publica Locala:

HOTARASTE:

Art. 1: Se completează art. 3 din H.C.L.M. 444/2000 cu litera "i" astfel:

"i" - Agenţii economici si persoanele fizice autorizate sunt obligaţi să asigure spaţiu corespunzător din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător si al sănătăţii populaţiei pentru strângerea, sortarea si depozitarea temporara a deşeurilor industriale reciclabile, să nu ocupe domeniul public pe timpul activităţilor de încărcare - descărcare şi să obţină Avizul Comisiei de Circulaţie.

Art. 2: Nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 5 mii. la 10 mii. pentru persoane fizice autorizate si de la 10 mii. lei la 20 mii. lei pentru persoane juridice.

Art. 3: Secretariatul Comisiilor Consiliului Local, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Servicii Publice si Direcţiei" Corp Control, in vederea aducerii la îndeplinire, mass - mediei locale si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 31 de membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

NR68/17.02.2004

românia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Referatul Direcţiei Servicii Publice - Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsectie - Deratizare cu nr. 133386 / 27.10.2003 privind completarea H.C.L.M. 444/2000 si in temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala initiez proiectul de hotărâre privind completarea art. 3, lit. "i" din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 444 / 2000 pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, întreţinere si înfrumuseţarea municipiului Constanta astfel: " Agenţii economici avizaţi de Primăria Municipiului Constanta sunt obligaţi sa asigure spaţiu corespunzător din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător si al sănătăţii populaţiei pentru strângerea, sortarea si depozitarea temporara a deşeurilor industriale reciclabile."

PRIMAR

RADU STEFAN MAZĂRE