Hotărârea nr. 67/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA P.U.D.-CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE P+2E, BD.TOMIS NR.314A,TEREN IN SUPRAFATA DE 437,54 MP, PROPRIETATE PITI NICOLAE SI PITI COSTEL

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE P+2E,

bd. Tomis nr. 314A, teren în suprafaţă de 437,54 mp,

proprietate Piti Nicolae şi Piti Costel.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004.

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE P+2E, bd. Tomis nr. 314A, teren în suprafaţă de 437,54 mp, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare cu condiţia respectării prevederilor avizelor : RAJA nr.230/7955/2003, SC ELECTRICA nr. 951/2003, ROMTELECOM nr.370/2003, TERMOELECTRICA nr. 573/2003, CONGAZ nr. 134/2003, RADET nr.2061/2003

              Terenul este proprietate Piti Nicolae şi Piti Costel conform contractului de vanzare – cumpărare autentificat sub nr. 2231/2000 la Biroul Notarului Public Carmen Iordan.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. PITI NICOLAE,  in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 

             PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

            CONSTANTA

            NR 67/17.02.2004