Hotărârea nr. 64/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA P.U.D.-"CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E", ZONA COICIU- COMPOZITORILOR ALEEA GHEORGHE DUMITRESCU, CAREUL XXIII, LOTUL 116, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE POPESCU IRINA-GIELA

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea documentatiei

Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E

zona Coiciu – Compozitorilor aleea Gheorghe Dumitrescu, careul XXIII, lotul 116,

teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Popescu Irina – Giela

 

 

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 17.02.2004.

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E zona Coiciu – Compozitorilor aleea Gheorghe Dumitrescu, careul XXIII, lotul 116, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

             Terenul este proprietate Popescu Irina – Giela conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2262/2003 la Biroul Notarului Public Joiţa Botezatu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor de Specialitatea ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, D-nei POPESCU IRINA - GIELA in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 

 

 PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

CONSTANTA

NR 64/ 17.02.2004