Hotărârea nr. 63/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTINITATE SI A P.U.D.-ANSAMBLU 13 GARAJE, TEREN IN SUPRAFATA DE 271,05 MP, SITUAT IN STR.NALBEI BLOCURI L106,L107, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA

R O M A N I A

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobare Studiu de Oportunitate si

Plan Urbanistic de Detaliu – ansamblu 13 garaje,

teren in suprafata de 271,05 mp , situat in strada Nalbei blocuri L106,L107,

proprietate privata a Municipiului Constanta.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Vazand prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acesteia;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E  :

 

Art. 1 – Se aproba Studiul de Oportunitate privind ansamblu 13 garaje, situat in  municipiul Constanta, strada Nalbei blocuri L106,L107, pentru terenul in suprafata de 271,05 mp, proprietate privata a municipiului Constanta, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 – Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu – ansamblu 13 garaje, situate in strada Nalbei ,blocuri L106,L107, teren in suprafata de 271,05 mp conform documentatiei anexate care face parte integranta din hotarare.

Terenul este proprietate privata a Municipiului Constanta

 

Art. 3 – Compartimentul  Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat , Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic Investitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

CONSTANTA
NR 63/ 17.02.2004