Hotărârea nr. 62/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA P.U.D.-"CONSTRUIRE LOCUINTA P+M", ZONA COMPOZITORILOR, STR.RAPSODIEI, CAREU XXIII, LOT 113/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 249,98 MP, PROPRIETATE VLASOF DANIEL

 

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M,

zona Compozitorilor, str. Rapsodiei, careu XXIII lot 113/2,

teren în suprafaţă de 249,98 mp, proprietate Vlasof Daniel

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02. 2004.

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, zona Compozitorilor, str. Rapsodiei, careu XXIII lot 113/2, teren în suprafaţă de 249,98 mp, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

              Terenul este proprietate Vlasof Daniel conform contractului de donaţie nr. 4030/2003 la Biroul Notarului Public Cristina Budei.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. VLASOF DANIEL,  in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 

 

 

 

 PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 CONSTANTA
 NR 62/ 17.02.2004