Hotărârea nr. 61/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA P.U.D.-MODIFICARE MANSARDA, REFACERE FATADE, AMENAJARE SPATIU COMERCIAL- BISTRO LA PARTERUL IMOBILULUI S+P+1+M, STR.ARISTIDE KARATZALI NR.21, CONSTANTA, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 87 MP, PROPRIETATE SC SILVIAN STAR SRL

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - MODIFICARE MANSARDA, REFACERE FATADE, AMENAJARE SPATIU COMERCIAL- BISTRO LA PARTERUL IMOBILULUI S+P+1+M EXISTENT, Strada Aristide Karatzali nr.21, municipiul Constanta, pe terenul in suprafata de 87mp, proprietate S.C. SILVIAN STAR S.R.L

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004 ;

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - MODIFICARE MANSARDA, REFACERE FATADE, AMENAJARE SPATIU COMERCIAL- BISTRO LA PARTERUL IMOBILULUI S+P+1+M EXISTENT, Strada Aristide Karatzali nr.21, conform documentatiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Terenul, in suprafata de 87mp, este proprietate S.C. SILVIAN STAR S.R.L., conform Contract de vanzare cumparare autentificat cu nr.8354 din 08.12.2003 la Biroul notarului public Cristina Budei si incheiere de rectificare nr.22103 din 08.12.2003.

           

Art. 2 Secretariatul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, proprietarilor S.C. SILVIAN STAR S.R.L, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI,                                          CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR

 

CONSTANTA

NR 61/ 17.02.2004