Hotărârea nr. 58/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A P.U.D- SPATIU COMERCIAL, TEREN IN SUPRAFATA DE 71 MP, SITUAT IN BD. TOMIS NR.12, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA

R O M A N I A

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

 

privind aprobarea Studiului de Oportunitate si

a Planului Urbanistic de Detaliu – Spatiu comercial,

teren in suprafata de 71 mp , situat in bd. Tomis 12,

proprietate privata a Municipiului Constanta

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Vazand prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acesteia;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1 – Se aproba Studiul de Oportunitate – Spatiu comercial, teren in suprafata de 71 mp , situat in bd. Tomis 12, teren proprietate privata a municipiului Constanta, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu – Spatiu comercial, teren in suprafata de 71 mp , situat in bd. Tomis 12, conform documentatiei anexate care face parte integranta din hotarare cu respectare conditiilor impuse in avizul nr. 276/32476/28.01.2004 al R.A.J.A. Constanta.

Terenul este proprietate privata a Municipiului Constanta

Art. 3 – Compartimentul  Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat , Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic Investitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24 consilieri din 31 membri.

 

             PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

 

CONSTANTA

NR 58/ 17.02.2004