Hotărârea nr. 562/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL S+P+1E, STR. CUZA VODA COLT CU STR. GENERAL MANU, TEREN IN SUPRAFATA DE 254,53 MP, PROPRIETATE CAMBOIANU MIHAI


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL S+P+1E,

str. Cuza Vodă colţ cu str. General Manu, teren în suprafaţă de 254,53 mp, proprietate Camboianu Mihai.

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL

S+P+1E, str, Cuza Vodă colţ cu str. General Mânu, teren în suprafaţă de 254,53 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea asigurării locurilor de parcare şi respectării condiţiilor din avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu.

Terenul este proprietate Camboianu Mihai conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 1501/2004 la Biroul Notarului Public Andrei Aurel.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, DIui. CAMBOIANU MIHAI, in vederea aducerii la indeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membrii.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,


 


CONSTANŢA

    NR 562 /23.12.2004


 


Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării: CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL S+P+1E

Adresa       : str. Cuza Vodă colţ cu str. General Mânu

Beneficiar   : Camboianu Mihai

Proiectant   : C. Arh. lonuţ SAVU şi Arh. Dan DRON

Faza           : Plan Urbanistic de Detaliu

în  urma analizării  de  către  Comisia  2  Urbanism,  a  documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL

S+P+1E, str. Cuza Vodă colţ cu str. General Mânu, teren în suprafaţă de 254,53 mp, proprietate Camboianu Mihai, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

BU. Tomis nr, 5! ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - KOM AN l A


Arh. Dumitru CALOTA

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 153303/17.12,2004

Urmare solicitării adresate de Camboianu Minai privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL S+P+IE, str. Cuza Vodă colţ cu str. General Mânu, teren în suprafaţă de 254,53 mp, proprietate Camboianu Mihai

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Camboianu Mihai conform contractului de partaj

voluntar autentificat sub nr. 1501/2004 ta Biroul Notarului Public Andrei Aurel

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona centrală protejata - locuinţe şi dotări

Folosirea actuală a terenului - terenul este tiber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 254,53 mp, se află în zona centrală a

municipiului Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii General Mânu cu strada Cuza Vodă

cu o deschidere de 13,44/18,18 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime S+P+IE, cu

destinaţia de  spaţiu comercial. Este propusă alinierea construcţiei la 3,18 m de la limita dinspre strada General

Mânu. Proiectul propune amenajarea unor locuri de parcare la parterul imobilului.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia propusă se va retrage cu 3,18 m de la limita dinspre strada

General Mânu a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

P.O.T. propus = 85 %

C.U.T. propus = 2,583

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                              Piese scrise

-  încadrare în zonă se. l :2000

-  Situaţia existentă se. l :500                                                       - Memoriu justificativ

-Tipul de proprietate asupra terenurilor se. 1:500                         - Certificat urbanism nr. 6099/2004

-  Reglementări sc.l :500

-  Reţele edilitare se. 1:500'

-  Analiza geotehnică se. l :500

-  Desfăşurări front se. 1:100

-  Sistematizare verticală se. l :500
Avize utilităţi

-  SC ELECTRICA nr. 4023432/2004

-  ROMTELECOM nr. 1563/2004

-  TERMOELECTRICA nr. 4930/2004
-RADETnr. 10378/2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL

P+1E, str. Cuza Vodă colţ cu str. General Mânu, teren în suprafaţă de 254,53 mp, proprietate Camboianu Mihai, cu menţiunea asigurării locurilor de parcare şi respectării condiţiilor din avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu.

ARHITECT ŞEF                                                     ŞEF SERVICIU

Arh. lonuţ TOMA                                          C Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT