Hotărârea nr. 541/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL P+1E, SOS. MANGALIEI NR. 82 LOT 1 TEREN IN SUPRAFATA DE 1114,45 MP, PROPRIETATE TULEA GELU SI ANISOARA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL P+1E,

sos. Mangaliei nr. 82 lot l, teren în suprafaţă de 1114,45 mp, proprietate Tulea Gelu şi Anişoara

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL

P+1E, sos. Mangaliei nr. 82 lot  l, teren în suprafaţă de  1114,45 mp, conform

documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea

respectării, condiţiilor din avizele:  RAJA nr. 1928/60534  şi  SC  ELECTRICA nr.

4022158/2004.

Terenul este proprietate Tulea Gelu şi Anişoara conform contractului de vânzare —

cumpărare autentificat sub nr. 4733/2002 la Biroul Notarului Public Mariana losif.

Art 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. TULEA GELU, în vederea aducerii Ia îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRAS EMNEAZĂ, SECRETAR,


CONSTANŢA

     NR 541 /23.12.2004

Bd. Totnis nr, 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; S700 CONSTANTA - ROMÂNIA
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 145182/26.11.2004

Urmare solicitării adresate de Tulea Gelu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL P+1E, sos. Mangaliei nr. 82 lot l, teren în suprafaţă de 1114,45 mp, proprietate Tulea Gelu şi Anişoara.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Tulea Gelu şi Anişoara conform

contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 4733/2002 la Biroul Notarului Public

Mariana losif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime

P+4-10E cu spaţii comerciale la parter, în imediata vecinătate a complexului comercial « Billa ».

Folosirea actuală a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1114,45 mp, se află în

municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul ia sos. Mangaliei cu o deschidere de 27,78 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime

P+1E, cu destinaţia de centru comercial. Este propusă alinierea construcţiei noi la şoseaua Mangaliei

cu o retragere de 8,71 m de la stradă. Proiectul propune amenajarea a 8 locuri de parcare în incintă.

ÎNCADRAREA PROPUNERE ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa cu o retragere de 8,71 m de la

limita dinspre stradă a terenului.

înălţimea construcţiilor (art31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 78 %

C.U.T. propus = 1,56

Piese scrise

- Memoriu justificativ

- Certificat urbanism nr.4571/2004

Alte avize

-Aviz Brigada Pompieri nr. 700585/2004

Aviz Sanitar nr. 15097/2004

- Aviz Comisia de Circulaţie A/252/2004

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate

-  încadrare în zonă

-  Situaţia existentă se. 1:500

-  Circulaţia terenurilor se.1:500

-  Reglementări se. 1:500
Avize utilităţi
-RAJAnr. 1928/60534

-  SC ELECTRICA nr. 402215 8/2004

-  ROMTELECOM nr. 1053/2004

-  TERMOELECTRICA nr.3371/2004

-  RADET nr. 4598/2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL P+1E, sos. Mangaliei nr. 82 lot l, teren în suprafaţă de 1114,45 mp, proprietate Tulea Gelu şi Anişoara


ARHITECT ŞEF,

Arh. lonuţ TOMA

 


ŞEF SERVICIU URBANISM
C.Arh. Simona BERCU

Elaborat,
 Cristina STAMAT

 


2559

’Ttbndr Felix

i'wAJ t| rfrtfl liflMfwt