Hotărârea nr. 536/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA P+1E, STR. SAMUEL MICU KLEIN NR. 45, TEREN IN SUPRAFATA DE 235 MP, PROPRIETATE MANTA FLORIN SI ZOITA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Samuel Micu Klein nr. 45, teren în suprafaţă de 235 mp, proprietate Manta Florin şi Zoiţa

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12.

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE :

Art. I - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1E, str. Samuel Micu Klein nr. 45, teren în suprafaţă de 235 mp, , conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate Manta Florin şi Zoiţa conform contractului de vânzare -cumpărare nr. 4629/1998 notar Eugenia Trifu şi sentinţei civile nr. 154î6/2001 .

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlm. MANTA FLORIN, în vederea aducerii la indeplinire şi, spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanta.


Prezenta hotărâre a fost adoptată   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZ Ă.

SECRETAR.


CONSTANTA


                  NR.536/23.12.2004


 


 


IMTomisnr. SLI-ax: (J()4(> -41 - 7(181(11; Tel: 0040  -41     708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIAROMÂNIAJUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 139650/15.11.2004


Urmare solicitării adresate de Manta Florin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1E, str. Samuel Micu Klein nr. 45, teren în suprafaţă de 235 mp, proprietate Manta Florin şi Zoîţa.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Manta Florin şi Zoiţa conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 4629/1998 notar Eugenia Trifti şi sentinţei civile nr, 15416/2001.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim

de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - pe teren există două construcţii, astfel : o locuinţă P în

suprafaţă construită de 18,36 mp şi o locuinţă P+l E care ocupă la sol o suprafaţă de 65 mp.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 235 mp, se află în

municipiul Constanţa, cartier Medeea. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Samuel Micu

Klein cu o deschidere de 12,40 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea un ei construcţii noi cu regim de

înălţime P+l E, cu destinaţia de locuinţă. Este propusă alinierea construcţiei noi la imobilul

P+1E existent, spre partea posterioară a lotului, pe locul rămas liber prin demolarea a două

camere din construcţia veche, conform autorizaţiei de desfiinţare nr. 273/2004, Extinderea

propusă va ocupa la sol o suprafaţă de 32 mp.

ÎNCADRAREA    PROPUNERII    ÎN    REGLEMENTĂRILE        R.G.U.    (aprobat    prin

H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - se menţine.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+l E.

P.O.T. existent = 36,32 %                             P.O.T. propus - 49 %

C.U.T. existent = 0,63                                  C.U.T. propus = 0,90


Documentaţia prezentată conţine : Piese desenate

-  Situaţia existentă se. 1:500

-  Obiective de utilitate publică se.1:500

-  Reglementari se. l :500

-  Reţele edilitare se. 1:500


Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 5746/2004


PROPUNERI SERVICIU :

 

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢA P+1E, str. Samuri Micii Klein nr. -o. teren în suprafaţă :le 235 mp. proprietate Manta Fi ri si Zoi ta

şef serviciU urbanism. CArh. Simona

Elaborat,
Cristina STAMAT


 

                                 

 OAR. FILIALA DOSROGEA ARH. DUMITRU POENARU

1    l    ,

BIROU INDIVIDUAL DE ARJf

UTECTURA

BENEFIC

ÎNTOCMIT ar'n.D.Poenarfj

scara r. 500

r

. C*’ *

desenat    -    - V

DATA NOV. 04