Hotărârea nr. 532/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E, STR. RACHITASI NR. 62, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE IUSEIN LACME, IUSEIN NARCIS SI IUSEIN LAIE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E,

str. Răchitaşi nr. 62, teren în suprafaţă de 300 mp,

proprietate lusein Lacme, Iusein Narcis şi lusein Laie

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12.

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E, str. Răchitaşi nr. 62, teren în suprafaţă de 300 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate lusein Lacme, lusein Narcis şi lusein Laie conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1016/2004 la Biroul Notarului Public Stamule Daniela.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Drei. IUSEIN LACME, în vederea aducerii la îndeplinire şi. spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanţa.


Prezenta hotărâre a fost adoptată de PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,.


consilieri din 27 membrii.

CONT RAS E MH E A SECRETAR,


 


 

                      NR.532/23.12.2004


BJ. Tiimisnr. 5l;l-'ax: 004(1 -41 - 70SKH; Td: 0040 -41 - 7<ÎS !();>; 8 7(HI CONSTANTA -ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 135741/05.11.2004


Urmare solicitării adresate de lusein Lacme privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E, str. Răchitaşi nr. 62, teren'în suprafaţă de 300 mp, proprietate lusein Lacme, lusein Narcis şi lusein Laie,

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate lusein Lacme, lusein Narcis şi lusein

Laie conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1016/2004 la Biroul Notarului

Public Stamule Daniela.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor  individuale în regim maxim de

înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - pe teren se află o locuinţă parter care se va desfiinţa,

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 300 mp, se află în municipiul

Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Râchitaşi cu o deschidere de 12,30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime

P+2E, cu destinaţia de locuinţă - câte un apartament de 3 camere pe nivel. Este propusă alinierea

construcţiei noi la strada Răchitaşi cu o retragere de 3 m de la stradă, şi 5,35 m de la limita

posterioară a terenului.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa cu retragere de 3 m de la limita

dinspre stradă a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E (9,20 m).

P.OT. propus = 53,33%

C.U.T. propus = 1,50

Documentaţia pre/entată conţine:

Piese desenate                                                           Piese scrise

-  încadrare în localitate se. l :50000

-  încadrare în zonă se, l :500

-  Situaţia existentă se. l :500                                                    - Memoriu justificativ

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se. 1:500                        - Certificat urbanism nr. 5527/2004

-  Reglementări se. 1:500

-  Reţele edilitare se. 1: 500

-  Fotografii

-  Simulare tridimensională

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem s.pie-^nzare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E. st r. Răchiîaşi :';". 52. Terfcn în suprafaţă de.300 mp, proprietate lusein Lacme, lusein Narcis şi lusein Lai-

 

ŞEF SERVICIU URBANISM

C.Arh. Simona BERCU       

 

Elaborat, Cristina STAMAT


 


 


REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA

t-* n i »«nit t un

ISQO-.WAI


Q Amplasare in localitate • • • Limita teren studiat Construcții existente Construcție propusa Spatii verzi amenajate Parcaje auto Alei si trotuare Accese pietonale

A» Accese auto


înaltimea construcției la cornișa — 9,00 ni S. teren » 300,00 mp POT = 53,33 % S.constr. = 160,00 mp CUT = 1,50

okomut Aamncmoz i-PIEPRE .* S.IU.

\ *


SC. PIERRE SRL CONSTANTA NR. J13/824/1994


Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE'

DETALIULocalitatea: municipiul CONSTANTA

strada RACHITASI nr. 62


Beneficiari: IUSEIN LACME, IUSEIN NARCIS

SI IUSE1N LALE


'Data

10/

2004

PUD


REGLEMENTARI URBANISTICE