Hotărârea nr. 530/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANSITIC DE DETALIU - LOCUINTA P+1E, STR. CELLA DELAVRANCEA COLT CU STR. CONSTANTIN BOBESCU PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 250 MP, PROPRIETATE ILIE SIMONA, ONACA CRISTIAN, ONACA LENUTA SI MOISE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALHOTARARE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbansitic de Detaliu - Locuinţă P+1E,

str. Cella Delavrancea colţ cu str. Constantin Bobescu

pe terenul în suprafaţă de 250 mp, proprietate ILIE SIMONA, ONACA CRISTIAN, ONACA LENUTA şi MOISE

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 23.12.2004

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism ;

Având în vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aproba Plan Urbansitic de Detaliu - Locuinţă P+1E, str. Cella Delavrancea colţ cu str. Constantin Bobescu (zona Compozitorilor, careu XX, lot 84), pe terenul în suprafaţă de 250 mp, proprietate particulară, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Terenul este proprietate ILIE SIMONA, ONACA CRISTIAN, ONACA LENUTA şi MOISE , conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 781/17.06.2004, autentificat de notar public Grosu George.

Art 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-nei Ilie Simona, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANTA

NR 530/23.12.2004


 


Bd. Tomis nr S l ;Fax: 0040    41     70811) l; Td: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROM AN i AROMÂNIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


 


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata

Denumirea lucrării: Locuinţă P+1E pe terenul în suprafaţă de 250 mp

Adresa               : str. Cella Delavrancea colţ cu str. Constantin Bobescu (zona Compozitorilor,

careu XX, lot 84),

Beneficiar       : ILIE SIMONA, ONACA CRISTIAN, ONACA LENUŢA şi MOISE
Proiectant       : S.C COMPANY GROUP S.R.L.
Faza                 : Plan Urbanistic de Detaliu


 


în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate Plan Urbansitic de Detaliu - Locuinţă P+1E, str. Cella Delavrancea colţ cu str. Constantin Bobescu (zona Compozitorilor, careu XX, lot 84), pe terenul în suprafaţă de 250 mp, proprietate particulară TLIE SIMONA, ONACA CRISTIAN, ONACA LENUŢA şi MOISE , conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 781/17.06.2004, autentificat de notar public Grosu George, vă comunicăm avizul favorabil .


PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTĂ

 

Bd. Tomis nr. Sl;Fax:0040    41    708101; Tel: 0040 -41 - 708105; 8700 CONSTANT A -ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr.134174/03.11.2004REFERAT

Având în vedere solicitarea d-nei Ilie Simona privind aprobare Plan Urbansitic de Detaliu -Locuinţă P+1E, str. Cella Delavrancea colţ cu str. Constantin Bobescu (zona Compozitorilor, careu

XX, Iot 84), pe terenul în suprafaţă de 250 mp, proprietate particulară.

REGIMUL JURIDIC al imobilului;

Proprietate privată ILIE SIMONA, ONACA CRISTIAN, ONACA LENUŢA şi MOISE , conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 781/17.06.2004, autentificat de notar public Grosu George.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Funcţiunea predominanta a zonei este locuinţă

Folosirea actuala a terenului - teren liber - arabil

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Propunere - Se propune construirea unui imobil cu destinaţia de locuinţă cu regim de înălţime de

P+1E. Proiectul propune realizarea unei construcţii cu toate accesoriile necesare unei funcţiuni

corespunzătoare locuirii.

ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE            R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.
Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) — front la str. Cella Delavrancea de 18,75 m
înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus = P+1E
POT existent = O %                              P.O.T. propus = 34 %

CUT existent = O                                 C.U.T. propus = 0,68

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

Plan încadrare în localitate Situaţia existentă


Piese scrise

Avize utilităţi


Reglementări

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr. 4558/04.08.2004

Contractul de vânzare-cumpărare nr. 781/17.06.2004

RAJA nr. 1777,55702/04.10.2004 ROMTELECOM nr. 1328/21876/01.10.2004 SC ELECTRICA SA nr. 4022670/29.09.2004


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbansitic de Detaliu -- Locuinţă-P+1E, str. Cella Delavrancea colţ cu str. Constantin Bobescu (zona Compozitorilor, careu XX, lot 84), pe terenul în suprafaţă de 250 mp, proprietate particulară ILIE SIMONA, ONACA CRISTIAN, ONACA LENUŢA şi MOISE , conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 781/17.06.2004, autentificat de notar public Grosu George.


 


ARHITECT ŞEF,

Arh. IONUT TOMA                                                           ŞEF SERVICIU URBANISM,


 


Elaborat,

Mariana MUNTEANU


• ••    TTf WL-Ju—M

P.U.D.

IMOBIL LOCUINȚA P+l 3. REGLEMENTARI


LEGENDA:

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI STUDIAT

CONSTRUCȚIA PROPUSA

CAROSABIL

TROTUARE

SPATII VERZI

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN = 250 mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL = 85mp

P.O.T. = 34%

SUPR. DESFASURATA PROPUSA = 170mp C.U.T. = 0.68


PLAN DE SITUAȚIE

Mi ÎN. CONSTANTA. ZONA COMPOZITORILOR STR. "X” INTERS CU STR. "V". CAREUL XX. LOT 84 BENEF.: ILIE SIMONA, ONA$pei8ȘHAN,

ONACA LENU.ÎÂ SI MOI

PROIECT

A i»i 1

IN rOCMIT: S.C. PROIECT COg^Ș

% s.r.i :âA7A-


S.R.L.


SRL