Hotărârea nr. 529/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. PETRU VULCAN NR. 85, TEREN IN SUPRAFATA DE 104,12 MP, PROPRIETATE PETRISOR DANIEL SI LILIANA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Petru Vulcan nr. 85, teren în suprafaţă de 104,12 mp, proprietate Petrisor Daniel şi Liliana

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic ă, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Petru Vulcan nr. 85, teren în suprafaţă de 104,12 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu nr. 2461/2004. Terenul este proprietate Petrisor Daniel si Liliana conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 2014/2002 la Biroul Notarului Public BomnăChirata.

Art, 2 - Compartimentul Corniştilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PETRÎŞOR DANIEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanta.


Prezenta hotărâre a fost adoptată  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZ Ă, SECRETAR,


 


CONSTANTA       NR.529/23.12.2004


IM. Tomis nr. 51 ;rax: 0040 --.41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708 KJ5; S70IJ CONSTANTA - ROMÂNIA
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 134041/04.11.2004

Urmare solicitării adresate de Petrişor Daniel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Petru Vulcan nr. 85, teren în suprafaţă de 1 04, 1 2 mp, proprietate Petrişor Daniel şi Liliana.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Petrişor Daniel şi Liliana conform

contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2014/2002 la Biroul Notarului Public Borună

Chiraţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de

înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularitâţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 104,12 mp, se află în zona

centrală a municipiului Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Petru Vulvan cu o

deschidere de 8 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim, de înălţime

P+1E, cu destinaţia de locuinţă. Este propusă alinierea construcţiei noi la strada Petru Vulcan cu o

retragere de 4 m de la stradă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H. G.R. 52 5/1 996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa cu o retragere de 4 m de Ia limita

dinspre stradă a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 54%

C.U.T. propus = 1,07


 


Documentaţia prezentată conţine : Piese desenate

-  încadrare în localitate

-  Situaţia existentă se, l :500

-  Regimul juridic al terenului se. 1:500

-  Reglementări se.1:500

-  Circulaţia terenurilor se. 1:500

-  Plan parter şi plan etaj se. l: 50

-  Faţada principală şi posterioarâ se. 1:50

Avize utilităţi

-  RAJA nr.  815/6 î 446/2004

-  SC ELECTRICA nr,    4022809/2004

-  ROMTELECOM iir.    1373/2004
-CONGAZ tir. 14916/2004


Piese scrise

- Memoriu justificativ

-Certificat urbanism nr. 5581/2004

Alte avize

- Aviz Direcţia Judeţeană de Cultură nr. 2461/2004


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare/Planul Urbanistic; de Detaliu - CONSTRUIRE P+tE, sîr. Petn/Vulcan nr. 85. teren în suprafaţă de î04.12 mp. proprietate Petrişor Daniel şi Liliana


ARHITECT
Arh. Ionut TOMA


ŞEF SERVICIU URBANISN C.Arh. Simona BERCU

Elaborat.
Cristina STAMAT

 


REGLEMENTARI


NORD


>••••• LIMITA ZONEI STUDIATE


CONSTRUCȚII EXISTENTE CE SE MENȚIN


LIMITA TERITORIULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI a CONSTRUCȚIE PROPUSA ----ALINIAMENT PROPUS

ACCESE IN CONSTRUCȚII


>+4 1 REGIMUL DE ÎNĂLȚIME _    CIRCULAȚIE PIETONALA


CAROSABIL


1    1 SPATII VERZI


OftOIKUl AKMITiqwOH DIN KOKAmIA
Denumire proiect: P.U.D. LOCUINȚA PARTER+1 ETAJ J Localitatea : CONSTANTA - STR, PETRU VULCAN NR. 85 4 Beneficiar


PETRISOR DANIEL si LILIANA


REGLEMENTARI