Hotărârea nr. 527/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANSITIC DE DETALIU - CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE RADACINOASE(1932 MP), EXTRAVILAN ,PARCELELE A143/28/2, A143/29/1, A143/29/4, A143/30/1, TEREN IN SUPRAFATA DE 31174 MP, PROPRIETATE PARTICULARA STOIAN VASILE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbansitic de Detaliu - HALĂ DEPOZIT RÂDĂCINOASE,

extravilan parcelele A143/28/2, A143/29/1, A143/29/4, A143/30/1,

pe terenul în suprafaţă de 17 660 mp, proprietate particulară STOIAN VASILE

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data 23.12.2004

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Plan Urbansitic de Detaliu - HALĂ DEPOZIT RĂDĂCINOASE (produse agricole), extravilan parcelele A143/28/2, Al43/29/1, A143/29/4, A143/30/1, pe terenul în suprafaţă de 17660 mp, proprietate particulară , conform documentaţiei anexate care face parte integrantă dîn prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate STOIAN VASILE, conform contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1023/1999; hr. 1112/1999, nr. 1571/1999, nr. 3054/2001, autentificate de notar public Mariana losif,

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Stoian Vasile, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANTA

NR527/23.12.2004


 


Bd. Tomisnr. 5l;Fax: 11040 -41 - 708 IU l; Tel: (1040 •-41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN TA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr.946 77/27.10.2004


REFERAT

Având în vedere solicitarea d-lui Stoian Vasile privind aprobare Plan Urbansitic de Detaliu - HALĂ DEPOZIT RÂDĂCINOASE (produse agricole), extravilan parcelele A143/28/2, A143/29/1, A143/29/4, A143/30/1, pe terenul în suprafaţă de 17660 mp, proprietate particulară.

REGIMUL JURIDIC al imobilului;

Proprietate privata STOIAN VASILE, conform contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1023/1999, nr. 1112/1999, nr. 1571/1999, nr. 3054/2001, autentificate de notar public Mariana losif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Funcţiunea predominanta a zonei este agricolă.

Folosirea actuala a terenului — funcţiuni agricole. Pe teren sunt construcţii autorizate cu autorizaţia

de construire nr. 26/14.04.2000 , dar nu au fost executate în totalitate şi nici nu s-a respectat autorizaţia

( cote şi suprafeţe). S-anConstruit fără autorizaţie de construire — birouri, depozit, grup sanitar, hală

sortare, şopron deschis, adăpost animale, împrejmuiri şi fundaţii din beton armat — drept pentru care a

fost sancţionat proprietarul cu o amendă de 30.000.000 lei..

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica

Propunere - Se propune construirea unui depozit de produse agricole - rădăcinoase. Se realizează o

hală capsulată cu dimensiuni de 42 m x 44 m x 6,50 m. Unitatea va cuprinde patru celule de depozitare

şi un hol de tranzit care deserveşte celulele.

Accesul şi circulaţia auto se desfăşoară din/pe De 65. Prcajul este asigurat în incinta proprietăţii.

ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE             R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - Faţă de limita de nord a parcelei construcţia se va retrage cu

35 m.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus = parter înalt 6,50 m

POT existent = 13 %                            P.O.T. propus = 24 %

CUT existent = 0,13                             C.U.T. propus = 0,24

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

Plan incadrare în zona Situaţia existentă Reglementări Tipuri de proprietate Plan de situaţie


Piese scrise

Avize utilităţi

Alte avize


Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr. 3760/02.07.2004

Contracte ae vânzare-cumpârare nr. 1023/1999, nr. 1112/1999, nr. 1S71/I999, nr.

3054/2004

RAJA nr. 550/34126/20.07.2004

SC ELECTRICA nr. 4021718/12.07.2004

ROMTELECOM nr. 892/2004

Aviz Ministerul agriculturii şi alimentaţiei nr. 412/02.02.2000

Aviz OCOT nr. 261/2000

Aviz Pompieri nr. 700571/13.07.2004

Aviz Sanitar nr. 9498/12.07.2004


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbansitic de Detaliu - HALĂ DEPOZIT RĂDĂCINOASE (produse agricole), extravilan parcelele A143/28/2, A143/29/1, A143/29/4, A143/30/1, pe terenul în suprafaţă de 17660 mp, proprietate particulară STOIAN VASILE, conform contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1023/1999, nr. 1112/1999, nr. 1571/1999, nr. 3054/2001, autentificate de notar public Mariana losif.


 


ARHITECT ŞEF,
Arh. IONUT TOMA


ŞEF SERVICIU URBANISM,

 

C.Arh. Simona BERCU


Elaborat,        Mariana MUNTEANU

REGLEMENTARI


--LIMITA ZONEI STUDIATE

— LIMITA AMPLASAMENT I    !    CONSTRUCȚII EXISTENTE

I    I    CONSTRUCȚII PROPUSE

t>    ACCESE LA CONSTRUCȚII

CIRCULAȚII PIETONALE

I    I    CIRCULAȚII AUTO

•    REGIM DE ÎNĂLȚIME

I    1    SPATII VERZI


Arhitect lulia IORDACHE Birou individual arhitectura Pr.nr.

proiect

beneficiar

adresa

pl.nr.


T.N.A. 1052_

PUD- DEPOZIT PRODUSE AGRICOLE RADA CINOASE

STOIAN VASILt

EXTRAVILAN MUNICIPIUL CONSTANTA

REGLEMENTAR'


Sc 1: 1000