Hotărârea nr. 523/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SEDIU CABINET DE AVOCATURA , STRADA ARHIEPISCOPIEI NR.18A COLT CU STR. DR.CANTACUZINO, TEREN IN SUPRAFATA DE 382,00MP, PROPRIETATE CABINET AVOCAT "VERIOTTI MARIA"


ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SEDIU CABINETE DE AVOCATURA S+P4-2E,

Strada Arhiepiscopiei nr,18A, municipiul Constanta, pe terenul in suprafaţa de 382,00mp,

proprietate Cabinet avocat "Veriotti Maria"

Consiliul local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din
data 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inccnjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr, 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii nr.453/200l pentru modificarea si completarea Legii nr, 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu SEDIU CABINETE DE AVOCATURA

S+P+2E, Strada Arhiepiscopiei n r. 18 A. municipiul Constanta, pe terenul in suprafaţa de 382,00mp, proprietate Cabinet avocat "Vcriolti Măria", conform documentaţiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotărâre, cu respectarea stricta a următoarelor avize: Electrica S.A, nr. 4022595/ 22.09.2004 si Direcţia Judeţeană pentru cultura, culte si patrimoniu cultural naţional Constanta nr.2439/ 13.10.2004, Terenul, in suprafaţa de 3S2,OOmp conform act, 335,44mp conform măsurători, situat pe Strada Arhiepiscopiei nr,l8A, este proprietare Cabinet avocat "Veriotti Măria", conform Contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr.3690/ 28,06.2004 la Biroul Notarului Public Cristina Buclei.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, proprietarului Cabinet avocat "Veriotti Maria", in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanta,

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

NR523/23.12.2004

Bd timiş nr- 5 l;Fax: «MO - 41 - 70S10Il Tel. 0040 - 41 - 708105: W07J5 CONSTATA - ROMÂNIAROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR, 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea    lucrării:    Plan   Urbanistic   de   Detaliu   SEDIU    CABINETE    DE

AVOCATURA S+P+2E

Amplasament: Strada Arhiepiscopiei nr, 18 A, municipiu] Constanta Beneficiar: VERIOTTl MARÎA

In urma analizării, de către Comisia de urbanism nr.2, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu SEDIU CABINETE DE AVOCATURA S+P+2E, Strada Arhiepiscopiei nr. 18A, teren in suprafaţa de 3S2,OOmp, proprietate este proprietate Cabinet avocat "Veriotti Măria", conform Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3690/ 28,06,2004 la Biroul Notarului Public Cristma Budei, propunem avizare favorabila cu respectarea stricta a avizelor Electrica S.A. nr, 4022595/ 22,09,2004 si Direcţia Judeţeană pentru cultura, culte si patrimoniu cultural naţional Constanta nr.2439/ 13,10,2004.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2,

Arh. DUMITRU CALOTA

 


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

NR. 117427/ 28.10.2004

REFERAT

Urmare solicitării adresate de către VERIQTT1 MĂRIA, privind avizarea ţi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SEDIU CABINETE DE AVOCATURA S+P+2E, Strada Arhiepiscopiei nr.lSA, municipiul Constante;

REGIMUL JURIDIC al imobilului - terenul in suprafaţa de 382,GQmp conform act, 335,44mp conform măsurători, situat pe Strada Arhiepiscopiei nr.lSA. este proprietate Cabinet avocat "Vericttti Măria", conform Contractului de vanzare-cumpararc autentificat subnr,3690/ 28-06-2004 la Biroul Notarului Public Cristina Budci.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul - terenul studiat cuprinde o suprafaţa de 382tOGtnp, situat pe Strada Arhiepiscopiei nr.l SA, in zona Peninsula.

Folosirea actuala a terenului - lotul este teren liber de construcţii,

Caracteristici speciale ale zonei - zona centrului istoric. Peninsula, este zona de rezervaţie de istorie si arhitectura declarata

Propunerea - se propune construirea, pe suprafaţa desfăşurata de 970,00mp, a unui sediu pentru cabinete de avocatura cu

regim de înălţime S+P+2E.

I>C \nHAHF. \ PROPUNERII IV REGLEMENTĂRILE tLG.V. (aprobat prin H G.R..12.V] W) si PUZ Peninsula aprotat prin HCLM nr.416>2U03:

Funcţiunea propusa este compatibila cu zona centrala.

înălţimea construcţiilor (art.3 1 si art 23} - H mă* propus = P+2E

POT propus = 62,00%,      CUT propus = 2T54

Accesul carosabil se va realiza din Strada Dr, Cantacuzino.

In curtea interioara sunt 5 locuri parcare, la subsol sunt 5 locuri de garare pentru personal

Regim de aliniere al construcţiei: la aliniamentul terenului.

Daciuncnutia prezentata «mine. conform (hrlimilui .îî-'N-'îftKJ al MLPAT, (vivind metodologii de tlaboraru si L-cuitumiul Ladnj al planului urbiinislic de drtaliu:

Piese îl esc ua te                                                                                                                                                            Piese scrise:

Plan de încadrare in zona si Situaţia existenta                                                                      -      Memoriu justificativ

Tipul de proprietate                                                                              -     Certificat urbanism m. 5249/21.09.2004

Reglementari                                                                                 Contractului de  vânzare- cumpărare autentificat

Reglementari edilitare                                                             sub nr.3690/ 2R.06.20O4 ia Biroul Notarului Public

Desfăşurări                                                                                                                                                    Cristina Budei.

Fotografii

Avize utilităţi:

-       COMISTA DE CIRCULAŢIE Seria A nr.00003SS flCCi.
POMPIERI nr 700604 din 27,09.2004

SANFTAR din 22.09.2004

-       RAJA 746; 54743 din 24.09.2004

ELECTRICA S. A- nr4022595/ 22.09 2004, cu respectarea distantei minime de 0/>Qm intre cablele electrice existente si orice fundaţie de clădire

ROMTELLCOM nr. 1273/ 2004

DIRECTA PENTRU CULTURA nr. 2439 din l .1.1 0.2004, tesirea coltului clădirii pe înălţimea parterului, se accepta varianta 2 cu reducerea înălţimii rumului la cota celui din varianta l, pasrranea nivelului cornişei la nivelul aticului clădirii învecinate la nr.20. preluarea unor repere orizontale de !a clădirea învecinată la faiada de la Strada Dr. Cantacuzino, soclu placat cu piatra, invelitoarea din ţigla cărămizie, tamplaria cu aspect de lemn de culoare închisa.

PROPLNLR1 SERVICIU:

Propunem avizarea Planului Urbanistic de Detaliu SEDIU CABINETE DE AVOCATURA S+P+2E, Strnrin Arhiepiscopiei nr.lSA. municipiul Constanta, pe terenul in supiafata de 382.QOmp, proprietate Cabinei avocat "Veriocti Măria", conform CorjtfaCtUTuT\le vânzare- cumpărare autentificat sub nr.3690.-1' 28. 06.2004 la Biroul Notarului Public Crisiina Budei. cu-Tespectaren rlricta a următoarelor avize: Electrica S.A. nr. 4022595 22.09.2004 si Direcţia Judcicana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural naţional Constanta nr.2439. 13.10.2004.

ARHITECT SEF,
 
Arh. IONUT TOMA

ŞEF SERVICIU

C. Arh. Simona Bercu

ELABORAT
A
rh. Di ana Lepadatu

IM l'Limis nr. 51. l 'ii -l: HKM(I • -I l - 7«K l [l 1 1 Tctl d«-ll) - -II - 7(>Sl"j,1«; 'J«(t72S f( JXSl'AX \\ - IM tM A N IA

9

CONSTRUCȚII PROPUSE'..SEDIU . CABINETE DE AVOCATURĂ, S+P*2E ACCESE PRINCIPALE LA CONSTR. CIRCULAȚIE carosabil,trotuar,alei profite caracteristice.

spatii Verzi

SUPRAE COSTR.DESF. = 970,Omp. ■ — C.U.T.    =2 54

BILANȚ TERITORIAL

Nr

rr*

Teritoriu Aferent

Exis

tent

Propus

mp.

%

m p. 1 %

1.

CONSTRUCȚII

;—

240,0

62,83

2.

SPATII VERZI

387,0

1C0

12,0

3,14

3.

PAVAJ CURTE

130,0

34p3

TC

TAL GENERAL .

387,0

100

382,0,

100


f|

arh. COSTANDACHE ALEXANDRU

<=- O.A.R. FILIALA DOBSOGcA w. CI 5/2CO2

7 TASLCtl KKT!ON>I/i A5W7cCTiL0fibd0S2

Desenat

ARH.CO^TțANOACHE. AU.( țj

întocmit

\Pi\.OOCL.TAUT^CHU Al_.

Data 09.2oo4 Scara v.soo Faza RuA


Denumirea:HU.T>.-coNS»TT^oișe îmobh-


& *- F3 4- 2.E.TA3. Q.U OeUn KXpA CA£*N&TV O-E AVoCATVIRA '1    .

beneficiar: cabinet avocat veseiom imrva

Proiect nr.

18

2.004


Localitatea. AgmeT>ig>copie.i , hb. aba.


Titlul planșei:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Nr. planșa

A2