Hotărârea nr. 520/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STRADA RAZOARE NR.46, MUNICIPIUL CONSTANTA, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 207,83MP, PROPRIETATE MITROI ION SI MARIANA


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢA PARTER,

Strada Răzoare nr.46, municipiul Constanta, pe terenul in suprafaţa de 207,83mp,

proprietate Mitroi Ion si Mariana


Consiliul Local al   Municipiului    Constanta,    intrunit   in   şedinţa   ordinara   din

data_de 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢA PARTER,

Strada Răzoare nr.46, municipiul Constanta, pe terenul in suprafaţa de 207,83mp, proprietate Mitroi Ion si Mitroi Mariana, conform documentaţiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul, in suprafaţa de 207,83mp, este proprietate Mitroi Ion si Mitroi Mariana,
conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.973/ 27.07.2004 la
Biroul Notarului Public Grbsu George.                                                                     

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, proprietarilor Mitroi Ion si Mitroi Mariana, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


CONSTANTA

NR 520/23.12.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax; 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 900725 CONSTANŢA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

NR. 129154/21.10.2004

REFERAT

Urmare solicitării adresate de către Mitroi Ion, privind avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢA PARTER, Strada Răzoare nr.46, municipiul Constanta;

REGIMUL JURIDIC al imobilului - terenul, in suprafaţa de 207,83mp conform act si 206,35mp conform măsurători, situat pe Strada Răzoare nr.46, este proprietate Mitroi Ion si Mitroi Mariana, conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr.973/ 27.07.2004 la Biroul Notarului Public Gros u George.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul - terenul studiat cuprinde o suprafaţa de 207,83mp, situat pe Strada Răzoare nr.46, in

Cartierul Coiciu, in intravilanul municipiului Constanta.

Folosirea actuala a terenului - terenul este ocupat cu o locuinţa cu regim de i na Iţi me parter.

Caracteristici speciale ale zonei - este o zona locuinţe individuale P, P+2.

Propunerea - se propune supraetajarea unei locuinţe individuale cu regim de inaltime parter.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996):

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominant rezidenţiala a zonei.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

P.O.T. existent= 37%; P.O.T. propus= 38%;

C.U.T. existent= 0,37; C.U.T. propus= 0,78.

Accesul pietonal se menţine pe Strada Răzoare

Regim de aliniere al construcţiei propuse: se micşorează aliniamentul locuinţei parter existente cu

30cm, reprezentând lăţimea stâlpilor.

Documentaţia prezentata conţine, conform Ordinului 37/W2000 al MLPAT, privind metodologia de elaborare si conţinutul cadoi al planului urbanistic de detaliu:

Piese desenate:

Plan de incadrare in zona si Situaţia existenta

-     Tipul de proprietate
Reglementari

Piese scrise:

Memoriu justificativ

-     Certificat de urbanism nr.4980/ 30.08.2004

Contract de vânzare- cumpărare autentificat cu nr.973/ 27.07.2004 la Biroul Notarului Public Grosu George

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢA PARTER, pe terenul in suprafaţa de 207,83mp conform act, situat pe Strada Răzoare nr.46, municipiul ConstantaT^prtsprietate Milroi Ion si Mitroi Mariana, conform Contractului de vânzare cumpărare autejitîficat cu yir.973/ 27.07.2004 la Biroul Notarului Public Grosu George.

ARHITECT SEF
Arh. IONUT TOMA

ŞEF SERVICIU URBANISM, C.Arh. Simona Bercu

ELABORAT
Arh. Diana Lepadatu

Btl . Tomisnr. 5l:Rix: 0040-4L-7()SI01;Teh 0040-41 - 708105; 900725 CONSTANŢA - ROMÂNIAROMANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata

Denumirea lucrării: Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢA

PARTER

Adresa: Strada Răzoare nr.46

Beneficiar: Mitroi Ion si Mitroi Mariana

Faza         : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢA PARTER, pe terenul in suprafaţa de 207,83mp, situat pe Strada Răzoare nr.46, municipiul Constanta, proprietate Mitroi Ion si Mitroi Mariana, conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr,973/ 27.07.2004 la Biroul Notarului Public Grosu George, comunicam avizul favorabil.

 

Bd. Turtii:, nr. 5l:Fax: 0040 - 4] - 708lOl;Td: 0040-4] - 70X105:900725 CON ST ANTA-ROMANI A


PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2 DUMITRU CALOTA

 

P.U.D. SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER STR. RAZOARE NR.46, CONSTANTA


LEGENDALIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

CONSTRUCȚIE CE SE SUPRAETAJAZA

ACCESE PRINCIPALE

PLANTAȚII, SPATII VERZI EXISTENTE/PROPUSE

ALINIAMENT MENȚINUT

REGIM DE I PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI ÎNĂLȚIME I COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI

PIH IQWiMU _

~    3626,    .

Carnali* M.rela RUSU

BIROU DE ARHITECTURA - ARH. CAMELIA R U S Ut,

PROIECT: PUD SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER LOCALITATEA: CONSTANTA, Str. Razoare nr. 46 BENEFICIAR: MITROI ION si MARIANA

Pr.nr.

18/2004

Data: io. 04

DENUMIREA PLANȘEI:

REGLEMENTARI

Scara:

1/ 500

Planșa nr.

ÎNTOCMIT : ARH. CAMELIA RUSU    CTțe