Hotărârea nr. 519/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - PENSIUNE D+P+2E+M, STR.GROZESTI NR. 34, TEREN IN SUPRAFATA DE 450 MP DIN ACTE SI 451,56 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA PETRE NICOLAE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - PENSIUNE D+P+2E+M,

str.Grozeşti nr. 34, teren în suprafaţă de 450 mp din acte şi 451,56 mp din măsurători, proprietate particulară PETRE NICOLAE şi SILVIA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aprobă Planul Plan Urbanistic de Detaliu - PENSIUNE D+P+2E+M, str.Grozeşti nr. 34,

teren în suprafaţă de 450 mp din acte şi 451,56 mp din măsurători, proprietate particulară,

conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate PETRE NICOLAE şi SILVIA, conform contractelor de vînzare

cumpărare autentificate sub nr. 3831/1999 la biroul notarului public Eugenia Trifu şi sub nr.

2053/2000 la biroul notarului public Doinita Crişan.

La   autorizaţia   de   construire   se   va   prezenta   avizul   Ministerului   Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Petre Nicolae, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANŢA

NR 519/23.12.2004

Bd. Tomisnr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr. 87087/06.07.2004


REFERAT

Urmare solicitării domnului PETRE NICOLAE privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL PENSIUNE D+P+2E+M, str. Grozeşti nr. 34, teren în suprafaţă de 450 mp, proprietate particulara.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Petre Nicolae conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3831/02.08.1999 la biroul notarului public Eugenia Trifu şi a contractului de vânzare — cumpărare autentificat sub nr. 2053/28.07.2000 la biroul notarului public Crişan Doinita.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim de înălţime parter

şi P+l-2 etaje

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii în urma demolării.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de inaltime de

D+P+2E+M, cu destinaţia de pensiune. Construcţia va respecta aspectul specific al construcţiilor

existente şi va urma o linie arhitecturală comună cu a celor nou create.

ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE           R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - Construcţia are o retragere de 5 m de la str. Grozeşti, 3,25 m

de la limita est şi 6,00 m de la limita nord .

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus =D+P+2E+M

POT existent = O                      P.O.T. propus = 45 %

CUT existent = O                     C.U.T. propus = 2

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

Situaţia existentă şi încadrare în zonă

Reglementări

Utilităţi

Faţade

Piese scrise

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr. 7378/15.12.2003


Contract de vânzare cumpărare nr. 3831/02.08.1999 Contract de vânzare cumpărare nr. 2053/28.07.2000 Autorizaţie de desfiinţare nr. 211/10.09.2003 Avize

Comisia de circulaţie nr. 056/2004

-          Sanitar nr. 1736/19.02.2004

-          Pompieri nr. 700519/03.03.2004

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL PENSIUNE D+P+2E+M, str. Grozeşti nr. 34, teren în suprafaţă de 450 mp, proprietate particulara Petre Nicolae conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3831/02.08.1999 la biroul notarului public Eugenia Trifu şi a contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2053/28.07.2000 la biroul notarului public Crişan Doinita.


 


DIRECTOR URBANISM
 
Arh. IONUT TOMA


 


ŞEF SERVICIU URBANISM, C.Arh. Simona BERCU


Elaborat,

Mariana MUNTEANUROMÂNIA

jUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA- NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata

Denumirea lucrării: IMOBIL PENSIUNE D+P+2E+M, teren în suprafaţă de 450 mp,

Adresa             : str. Grozeşti nr. 34

Beneficiar       : Petre Nicolae

Proiectant    : SC IRMARIS ARHITECTURAL SRL

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL PENSIUNE D+P+2E+M, str. Grozeşti nr. 34, teren în suprafaţă de 450 mp, proprietate particulara Petre Nicolae conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3831/02,08.1999 la biroul notarului public Eugenia Trifu şi a contractului de vânzare — cumpărare autentificat sub nr. 2053/28.07.2000 la biroul notarului public Crişan Doinita, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Bd. Tomisnr. 5 L;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Arh. Dumitru CALOTA

 PLAN ÎNCADRARE IN ZONA

ScilZ 5 00

LIMITA TERENULUI ANALIZAT S = 451,56 mp

LIMITA ZONEI STUDIATE S = 1080,00 mp

, |    | CONSTRUCȚIE PROPUSA

PLATFORME PARCARE SI ALEI CIRCULAȚIE

I I SPATE VERZI


P.O.T. propus = 45 % C.U.T. propus = 2

SUPRAFAȚA CONSTRUITA S= 196,00 mp


"IRMARIS ARHITECTURAL".

CONSTANTA

TEMA

OBIECT

Plan Uranistic de Detaliu

Construire Pensiune D+P+2E+M

Pr. nr.

64

2004

SOcikl Al b Ufc CONSl KUc l II

str.Grozesti, nr. 34, Constanta

PROIECTARE SI CONSULTANTA

BENEFICIAR

PETRE NICOLAIE

Planșa

A2

ArtiitecturacdArh GHINEA M

Colaborator Student Popovcici C.

Sc 1:200

Apr.O4

REGLEMENTARI