Hotărârea nr. 518/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, STRADA CPT. PUREC C. NR.9B, MUNICIPIUL CONSTANTA, PE TERENUL IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 101,49MP, PROPRIETATE COADA FLORIN SI COADA EUGENIA


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALA LOCUINŢA PARTER,

Strada Cpt. Purec C. nr.9B, municipiul Constanta, pe terenul in suprafaţa indiviza de 1 0 l ,49mp,

proprietate Coada Florin si Coada Eugenia

Consiliul local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din
data 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbaniştica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALA LOCUINŢA PARTER, Strada Cpt. Purec C. nr.9B, municipiul Constanta, pe terenul in suprafaţa indiviza de 101,49mp. proprietate Coada Florin si Coada Eugenia, conform documentaţiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul, in suprafaţa indiviza de 101,49mp, (din totalul de 250mp conform act si 269,55mp conform măsurători), situat pe Strada Cpt. Purec C. nr.9B, este proprietate Coada Florin si Coada Eugenia, conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 3830 din 27.07.1997 la Biroul notarului public Cristîna Budei.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, proprietarilor Coada Florin si Coada Eugenia, in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

NR 518/23.12.2004

Bd. Tumis nr îliFax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040-4! - 708105: 900725 CONSTANŢA- ROMÂNIAROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea    lucrării:    Planul    Urbanistic PARŢIALA LOCUINŢA PARTER, Adresa: Strada Cpt. Purec C. nr.9B Beneficiar: Coada Florin si Coada Eugenia Faza         : Plan Urbanistic de Detaliu


de    Detaliu    SUPRAETAJARE


In urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALA LOCUINŢA PARTER, pe terenul in suprafaţa indiviza de 101,49mp, situat pe Strada Cpt. Purec C. nr.9B, proprietate Coada Florin si Coada Eugenia, conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 3830 din 27.07.1997 la Biroul notarului public Cristina Budei, comunicam avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

DUMITRU CALOTA

 

Bd.Tomisnr. iUFax: 1)040--41 - 708101: Td: 0040-41 - 708105; 900725 CONSTANŢA - ROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL URBANISM NR. 128966/21.10.2004

REFERAT

Urmare solicitării adresate de către Coada Florin si Coada Eugenia, privind avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALA LOCUINŢA PARTER, Strada Cpt. Purec C. nr.9B,

municipiul Constanta;

REGIMUL JURIDIC al imobilului - terenul, in suprafaţa indiviza de 101,49mp, (din totalul de 250mp conform act si 269,55mp conform măsurători), situat pe Strada Cpt. Purec C. nr.9B, este proprietate Coada Florin si Coada Eugenia, conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 3830 din 27.07.1997 la Biroul notarului public Cristina Budei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul - terenul studiat cuprinde o suprafaţa de 101,49mp, situat pe Strada Cpt. Purec C. nr.9B, in

Cartierul l.C. Bratianu, in intravilanul municipiului Constanta.

Folosirea actuala a terenului - terenul este ocupat cu o locuinţa cu regim de inaltime parter.

Caracteristici speciale ale zonei - este o zona locuinţe individuale P, P+1.

Propunerea - se propune supraetajarea, pe suprafaţa de 45,00mp, a unei locuinţe individuale P in suprafaţa de

74,69mp.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996):

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominant rezidenţiala a zonei.

Este existent 1 loc de garare la aliniamentul terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1 E

P.O.T. existent= 73,59%; P.O.T. propus= 79,50%;

C.UT. existent= 0,79; C.U.T, propus= 1,18.

Accesul carosabil se menţine pe Strada Penes Curcanul

Regim de aliniere al construcţiei: se menţine la aliniamentul terenului.

Documentaţia prezentata conţine, conform Ordinului 37/N^2000 al MLPAT, privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru ai planului urbanistic de detaliu:

Piese desenate:

Plan de incadrare in zona si Situaţia existenta

Tipul de proprietate

Reglementari

Piese scrise:

Memoriu justificativ

Certificat de urbanism nr.5042/ 02.09.2004

Contract de vânzare- cumpărare autentificat cu nr.3830/ 27.07.1997 la Biroul Notarului Public Cristina Budei

Act de vânzare cumpărare autentificat cu nr, 3073 din 07.04.1972 la Notariatul de Stat Constanta

Avize utilităţi:

-       Aviz ELECTRICA S.A. nr. 4022805 din 14.10.2004

-       Aviz ROMTELECOM S.A. nr. 1316 din 2004

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE PARŢIALA LOCUINŢA PARTEKpe-terenui in suprafaţa indiviza de 101,49mp, situat pe Strada Cpt. Purec C. nr.9B, municipiu] ConstaptaTlproprietate Coada Fiorin si Coada Eugenia, conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr; 3830 din 27-07.1997 la Biroul notarului public Cristina Budei.


ARHITECT ŞEF. Arh. IONUT0MA

ŞEF SERVICIU URBANISM, C.Arh, Simona Bercu

ELABORAT,

Arh. Diana Lepadatu


Bd. Tcmisnr. 51,Fax: 0040-4! -708101; Tel: 0040-41 -70*105; 900725 CONSTANTA-ROMÂNIA

?UP^ETAJAREpartDETaLIU rada Cpt- Ptjrec C. nr.9BLA L

°CU'NTa

T 1

1

CD

mj ii >-f -?

CD | |FS

J f O

• -Z

iL JREGLEMENTARI

Limita zonei studiate

Lotul aferent locuinței propuse

Aliniament propus

Contur indicativ al locuinței propuse

Locuințe

Spatii verzi

Circulații carosabile/ trotuare

Regim maxim de inaltime

Acces pietonal/ carosabil

Loc de garare

Steren= terenul in suprafața indiviza de 101,49mp

din suprafața totala a lotului de 250.00mp, conform act.


(269.55mp masurati)

Ssupraetajare= 45mp

P.O.T. existent= 73,59%; P.O.T. propus= 79,50%; C.U.T. existent= 0,79; C.U.T. propus= 1,13.

0IMNUtAt«nq< »

3I2<

Camelia Mirela RUSU

AAfctaAlp*ii** .

—    —-    a iw    L-/U. I MLIU

SUPRAETAJARE PARȚIALA LOCUINȚA P Planșa: REGLEMENTARI

Scara 1/500

Amplasament: municipiul Constanta, Strada Cpt. Purec C. nr.9B Beneficiar: COADA FLORIN si COADA EUGENIA Proiectant: arh. Camelia Rusu Data elaborării: septembrie 2004