Hotărârea nr. 517/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M CU SPALATORIE AUTO LA PARTER, STR. MIHAI VITEAZU NR. 93, TEREN IN SUPRAFATA DE 158 MP, PROPRIETATE OPRITA CONSTANTIN


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M cu SPĂLĂTORIE AUTO la PARTER,

str. Mihai Viteazu nr. 93, teren în suprafaţă de 158 mp, proprietate Oprită Constantin

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12.

2004,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic ă, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M cu SPĂLĂTORIE AUTO la PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 93, teren în suprafaţă de 158 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării următoarelor condiţii: POT maxim = 80 %, înălţimea minimă a consolei = 3,50 m măsurată de la cota trotuarului şi lăţimea maximă a consolei = 0,90 m.

Terenul   este   proprietate   Oprită   Constantin   conform   certificatului   de   moştenitor autentificat sub nr. 167/2003 la Biroul Notarului Public Calmuschi Paraschiva.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. OPRITĂ CONSTANTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZ Â, SECRETAR,


 


CONSTANTA

     NR 517/23.12.2004


Bd. Tomisnr. 51;Kax: 0040 -41 - 708101; Tel: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA 


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată


Denumirea lucrării


CONSTRUIRE LOCUINŢA P+1E+M cu SPĂLĂTORIE AUTO la PARTER


Adresa       : str. Mihai Viteazu nr. 93

Beneficiar  : Oprită Constantin

Proiectant   : Arh. lulia IORDACHE

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+IE+M cu SPĂLĂTORIE AUTO Ia PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 93, teren în

suprafaţă de   158  mp,   proprietate   Oprită  Constantin,   vă  comunicăm  avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Bd. Tomisnr.fil;Fax: 0040 ...41 - 7USIOI; Tel: 0040 -41 - 708105; S700 CONSTANTA -ROMÂNIA


Arh. Dumitru CALOTA

 
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


 


REFERAT

Nr.     / 21.102004

Urmare solicitării adresate de Oprită Constantin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M cu SPĂLĂTORIE AUTO la PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 93, teren în suprafaţă de 158 mp, proprietate Oprită Constantin

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Oprita Constantin conform certificatului de moştenitor autentificat sub nr. 167/2003 la Biroul Notarului Public Calmuschi Paraschiva.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P-+2E

aflate în zona centrală a oraşului.

Folosirea actuală a terenului — terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 158 mp, se află în municipiul Constanţa,

zona centrală. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Mihai Viteazu cu strada Topraisar cu o

deschidere de 9,37 /12,74 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M,

cu destinaţia de locuinţă cu spălătorie auto la parter. Este propusă alinierea construcţiei noi la stradă cu o

retragere de l ,20 m de la limitele dinspre nord şi vest ale terenului. Accesul în spălătorie se va face din strada

Mihai Viteazu, iar ieşirea spre strada Topraisar. Locuinţa este formată din două apartamente, cate unul pe nivel.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre stradă a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 50,50 %                                P.O.T. propus = 80 %

C.U.T. existent = 0,50                                     C.U.T. propus = 2,42


Documentaţia prezentată conţine: Piese desenate

-încadrare în localitate

-  Situaţia existentă se. 1:500

-  Studiu geotehnic se.1:500

-  Reglementări se. l :500

-  Tipuri de proprietăţi se. 1:500

-  Plan parter, plan etaj se. 1:50


Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 4098/2004


Avize

- Aviz Brigada Pompieri nr. 700580/2004

- Aviz Sanitar nr. 12518/2004

- Aviz Comisia Circulaţie A'238/2004

- Aviz Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu nr. 2319/2004

PROPUNERI SERVICIU :

PrOTUuera-spceavizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M cu SPĂLĂTORIE AUTO laTî^RTER, str. Mihai Viteazu nr. 93. teren în suprafaţă de 158 mp, proprietate Opri ţa Constantin.


arhitect SEF

Arh. Ionut Toma


ŞEF SERVICIU URBANISM, C.Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMATREGLEMENTARI


___LIMITA ZONEI STUDIATE

__ LIMITA AMPLASAMENT

| CONSTRUCȚII EXISTENTE

PZ~1 CONSTRUCȚII PROPUSE >    ACCESE LA CONSTRUCȚII

f—CIRCULAȚII PIETONALE

E    I    CIRCULAȚII AUTO

-    REGIM DE ÎNĂLȚIME

|-1    SPATII VERZI


oiorwui tewmnii

Cit

lu/ia • Mar.fwia ’tOftOACHE


Arhitect Iulia IORDACI IE Birou individual arhitectura Pr. nr _T.N.A. 1052_

proiect PUD - imobil locuința cu spălătorie auto la parter

beneficiar Oprita Constantin

adresa Constanta, str. Mihai Viteazu nr. 93