Hotărârea nr. 514/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STRADA FANTANELE NR.1, MUNICIPIUL CONSTANTA, PE TERENUL IN SUPRAFATA DE 428,05MP, PROPRIETATE BUTU SILVIAN


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢA P+1E,

Strada Fantanele nr.l, municipiul Constanta, pe terenul in suprafaţa de 428,05mp,

proprietate Butu Silvian si Butu Carmen-Daniela


Consiliul   local   al   Municipiului   Constanta,   întrunit   in   şedinţa   ordinara   din 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare sî conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢA P+1E, Strada Fantanele nr.l, municipiul Constanta, pe terenul in suprafaţa de 428,05mp, proprietate Butu Silvian si Butu Carmen-Daniela, conform documentaţiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul, in suprafaţa de 428,Q5mp, situat pe Strada Fantanele nr.l, este proprietate Butu Silvian si Butu Carmen-DanieJa, conform Contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr.380/ 13.05.2004 la Biroul Notarului Public Nicolae Cautinuc.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, proprietarilor Butu Silvian si Butu Carmen-Daniela in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


CONSTANTA

NR 514/23.12.2004

UJ. Tomisnr. 5l:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040-41 - 70S 105:900725 CONSTANTA-ROMÂNIA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

NR. 126164/14.10.2004

REFERAT

Urmare solicitării adresate de către BUTU SILVIAN, privind avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOCUINŢA P+1E, Strada Fantanele nr.l, municipiul Constanta;

REGIMUL JURIDIC al imobilului - terenul, in suprafaţa de 428,05mp, situat pe Strada Fantanele nr.l, este proprietate Butu Silvian si Butu Carmen-Daniela, conform Contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr.380/13.05.2004 la Biroul Notarului Public Nicolae Cautinuc.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul - terenul studiat cuprinde o suprafaţa de 428,05mp, situat pe Strada Fantanele nr.l, in zona Constanta

Sud Cumpenei, in intravilanul municipiului Constanta.

Folosirea actuala a terenului - terenul este teren liber.

Caracteristici speciale ale zonei - este o zona locuinţe individuale P, P+l

Propunerea - se propune construirea, pe suprafaţa de 115,00mp, suprafaţa construita desfăşurata de 215,00mp, a

unei locuinţe individuale P+1E.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996):

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominant rezidenţiala a zonei.

Este prevăzut l loc de garare la aliniamentul terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

POT propus = 25,00%,      CUT propus = 0,5

Accesul carosabil se va realiza pe Strada "A"- Mareşal Averescu, studiata in Planul Urbanistic Zonal Constanta

Sud Cumpenei, care in prezent este un drum de pământ.

Regim de aliniere al construcţiei: locuinţa va fi retrasa cu 15,00m de la aliniamentul terenului, garajul va fi la

aliniamentul terenului.

Documentaţia prezentata conţine, «inform Ordinului 37-'N/20(H> al MI.I'AT, privind muindnlngia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Piese desenate:

Plan de încadrare in zona si Situaţia existenta

Tipul de proprietate

Reglementari

Piese scrise:

Memoriu justificativ

-    'Certificat urbanism nr. 39521 12.07:2004

Contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr.380/ 13.05,2004 la Biroul Notarului Public Nicolae Cautînuc.

Avize utilităţi:

RAJA 1525/ 428Î9 din 02.09.2004

-    ELECTRICA S.A. nr.4020199/ 02,09,2004
ROMTELECOM nr. 1090/ 2004
CONPET S.A. nr, 324 dm 09.08.2004

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOCUINŢA P+l E, Strada Fantanele nr.l. municipiul Constanta-peJerenul in suprafaţa de 428,05mp, situat pe Strada Fantanele nr.l, proprietate Butu Silvian si Butu Camien-Uaniela, conform Contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr.380. 13.05,2004 la Biroul Notarului Public Nicolae Qautinuc.

ARHITECT ŞEF,
Arh. IONUT TOMA

şef serviciu urbaniSM
 C.Arh. Simona Bercu

ELABORAT

Arh. Diana Lepadatu.
                        Tumisnr. 51:Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040-41  -708105:900725 CONSTANTA-ROMÂNIAROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea lucrării: Planul Urbanistic de Detaliu LOCUINŢA P+1E

Adresa: Strada Fantanele nr. l

Beneficiar: Butu Silvian si Butu Carmen-Daniela

Faza         : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Planul Urbanistic de Detaliu LOCUINŢA P+1E, Strada Fantanele nr.l, municipiul Constanta, pe terenul in suprafaţa de 428,05mp, situat pe Strada Fantanele nr.l, proprietate Butu Silvian si Butu Carmen-Daniela, conform Contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr,380/ 13.05.2004 la Biroul Notarului Public Nicolae Cautinuc, va comunicam avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

DUMITRU CALOTA

 

Bd. Tomis tir. SliFax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040--t] - 708105: 90072j CONSTANŢA - ROMÂNIA


r •" TIRADA FÂNTANELE


STRADA


REGLEMENTARI

—*—• Limita zonei studiate

----Lotul aferent locuinței propuse

Aliniament propus Contur indicativ al locuinței propuse Locuințe

Spatii verzi

Circulații carosabile/ trotuare Regim maxim de inaltime

A. Acces principal/ secundar A Loc de garare Steren= 428,05mp Sconstruita propusa= 115mp P.O.T. existent= 0.00%; P.O.T. propus= 25%; C.U.T. existent= 0,00; C.U.T. propus= 0,$0

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1

Scara 1/500


OIOIMUI AIHITiqilOH OtH HOMĂNIA

3626

Camelia Mirela RUSU

VWkif <| fript it umHsiA


REGLEMENTARI

Amplasament: municipiul Constanta, Strada Fantanele nr.1

Beneficiar: BUTU SILVIAN s: BUTU CARMEN DANIELA Proiectant: arh. Camelia Rusu

Data elaborării: septembrie 2004