Hotărârea nr. 513/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE SEDIU BANCA LA PARTER SI ETAJUL 1 IN IMOBILUL P+2E EXISTENT, BD. MAMAIA NR. 49, TEREN IN SUPRAFATA DE 575 MP, PROPRIETATE RADU GHEORGHE, SPATIU INCHIRIAT DE BANCA DE MICROFINANTARE MIRO BANK SA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE SEDIU BANCA la PARTER şi ETAJUL I

în IMOBILUL P+2E EXISTENT, bd. Mamaia nr. 49, teren în suprafaţă de 575 mp,

proprietate Radu Gheorghe şi Florica, spaţiu închiriat de Banca de Microfinanţare Miro SA

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12.2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic ă, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şî unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE :


 


Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE SEDIU BANCA la PARTER şi ETAJUL I    în IMOBILUL  P+2E EXISTENT, bd. Mamaia nr. 49, teren în suprafaţă de 575 mp, .conform .documentaţiei anexate care, face .parte, integrantă,.din..... prezenta hotărâre.-

Terenul este proprietate Radu Gheorghe şi Florica conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 4718/1996 la Biroul Notarului Public Mariana Mihăescu, spaţiu închiriat de Banca de Microfinanţare Miro SA conform contractului de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară sub nr. 259422.


Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnet. CĂTĂLINA BUCUR, în vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANŢA

     NR 513_________ /23.12.2004

Bd. Tomisnr. 51,Fax: 0040 -41-708101; Tel: 0040-41 - 708105; S700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată


Denumirea lucrării : AMENAJARE SEDIU BANCA la PARTER şi ETAJUL I

în IMOBILUL P+2E EXISTENT

Adresa         : bd. Mamaia nr. 49

Beneficiar   : Banca de Microfinanţare Miro SA

Proiectant    : C.Arh. lonuţ SAVU

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu -- AMENAJARE SEDIU BANCA la PARTER şi ETAJUL I în IMOBILUL P+2E EXISTENT, bd..Mamaia nr. 49, teren în suprafaţă de 575 mp, proprietate Radu Gheorghe şi Florica, spaţiu închiriat de Banca de Microfinanţare Miro SA, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA

 

Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040  -41 - 708101; Tel: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 99705/12.08.2004

Urmare solicitării adresate de Cătălina Bucur privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE SEDIU BANCA la PARTER şi ETAJUL I în IMOBILUL P+2E EXISTENT, bd. Mamaia nr. 49, teren în suprafaţă de 575 mp, proprietate Radu Gheorghe şi Florica, spaţiu închiriat de Banca de Microfinanţare Miro SA.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Radu Gheorghe şi Florica conform contractului

de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 4718/1996 la Biroul Notarului Public Mariana Mihăescu, spaţiu

închiriat de Banca de Microfinanţare Miro SA conform contractului de închiriere înregistrat la Administ raţia

Financiară sub nr. 259422.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este ocupat de un imobil P+2E executat conform AC nr. 1384/1996

pentru funcţiunea de spaţii comerciale şi locuinţă individuală.

Caracteristici speciale ale zonei - zoria^re valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 575 mp, se află în zona centrală a

municipiului Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bulevardul Mamaia.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei parterului şi etajului l la imobilul P+2E

din spaţii comerciale în sediu de bancă. Etajul II va păstra funcţiunea actuala de locuinţă unifamilială. Pentru

noua funcţiune sunt asigurate 3 locuri de parcare în locul special amenajat în faţa imobilului, adiacent la

bulevardul Mamaia, conform AC nr. 2491/2003.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

înălţimea construcţiilor (art31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. existent = P.O.T. propus = 69,83 %

C.U.T. existent = C.U.T. propus =2,00

Documentaţia prezentată conţine:

Piese desenate                                                           Piese scrise

- încadrare în zonă

- Situaţia existentă se. 1:200                                                    Memoriu justificativ

- Tipul de proprietate asupra terenurilor se. 1:200                          Certificat urbanism nr. 937/2004
-Reglementări se. 1:200

- Analiza geotehnică se. 1:200

- Secţiuni, profite, desfăşurări se. 1: 100

- Sistematizări pe verticală se. l :200
Alte avize

- Aviz Brigada Pompieri nr. 700568/2004

- Aviz Sanitar nr.9482/2004

- Aviz Comisia Circulaţie A/214/2004

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE SEDIU BANCA la PARTER şi ETAJUL I IMOBlLUL P+2E EXISTENT, bd. Mamaia nr. 49, teren în suprafaţă de 575 mp, proprietate Radu Gheorghe şnFlorica, spaţiu închiriat de Banca de Microfinanţare Miro SA


 


DIRECTOR URBANISM

Arh. lonut TOMA


ŞEF SERVICIU URBANISM,
C.Arh. Simona BERCU
Elaborat, Cristina STAMAT