Hotărârea nr. 510/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1-2E, STR. MARCUS AURELIUS NR. 35 COLT CU STR. ARISTIDE KARATZALI NR 3 A, TEREN IN SUPRAFATA DE 203 MP, PROPRIETATE STOICA DANUT SI MARIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SH-P+1-2E, str. Marcus Aurelius nr. 35 colţ cu str. Aristide Karatzali nr 3A, teren în suprafaţa de 203 mp, proprietate Stoica Danut si Maria

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunii în şedinţa ordinara din data 23.12

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător., conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având î n vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr, 50/1091, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi cont mutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c1* si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1-2E, str. Marcus Aurel i us nr, 35 colţ cu str. Aristide Karatzali nr, 3 A, teren în suprafaţă de 203 mp, conform documentaţiei anexate rare face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ROMTELECOM nr,  875/2004 şi avizul Direcţiei Judeţene de Cultură nr. 2329/2004.

Terenul este proprietate Stoica Dan ut şi Măria conform contractului de vânzare cumpărare autcnti ficat sub nr. 2678/2003 la Biroul Notarului Public Joifa Bote/atu.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dini. STOICA DĂNUŢ, în vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA
     
NR 510 /23.12.2004

BJ. Trimis nr. 51 -fax: 00<tt - 4 L - 708IQL; Td: 00*0 - 4 L - 708105; 6700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1-2E

Adresa        : str. Marcus Aurelius nr. 35 colţ cu str. Aristide Karatzali nr, 3A

Beneficiar  : Stoica Dănuţ şi Măria

Proiectant   : Arh. Costcl ŞCHIOPULEŢ

Faza            : Plan Urbanistic de Detaliu

în  urma  analizării  de  către Comisia  2  Urbanism,   a  documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1-2E, str. Marcus Aurelius nr. 35 colţ cu str. Aristide Karatzali nr, 3A, teren în suprafaţă de 203 mp, proprietate Stoica Dănuţ şi Măria, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Bd. Tomis nr. 5 L; kbk: 0040    41 -106 L OI; Tel: 0040    41   70* 105; 8100 CONSTANT A ROM AN l A


Arh. Dumitru CALOTA

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nn 103 346/l 8,082004

Urmare solicitării adresate de Stoica Dănuţ privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+F+1-2E, şir, Marcus Aurelius nr. 35 colţ cu str, Aristide Karatzali nr. 3A, teren în suprafaţă de 203 mp, proprietate Stoica Dănuţ şi Măria,

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Stoica Dănuţ şi Măria conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2678/2003 iei Biroul Notarului Public Joiţa Botezatu,

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona peninsulara a municipiului Constanţa.

Folosirea actuală a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei -   zona are valoare peisagistică^ terenul fiind situat într-o zonă de rezervaţie

arheologică, în perimetrul oraşului antic Tomis.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 203 mp, se află în zona de est a

municipiului Constanţa, Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Marcus Aurelius cu strada Aristide

Karatzah cu o deschidere de 10,22 /18,46 m,

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+1-2E,

cu destinaţia de locuinţa, Este propusa alinierea construcţiei noi la intersecţia celor doua străzi cu o retragere de

3,32 m de la strada Marcus Aurelius şi  1,72-2,65 m de la strada Aristide Karalzali, Proiectul propune

amenajarea la subsolul imobilului a unui garaj cu 2 locuri de parcare.

TNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R,525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei,

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre vest a terenului.

înălţimea construcţiilor (art31 si art. 23) - H max propus = S+PH-1-2E (10 m).

P.O.T. propus = 95 %

C.U,T, propus = 2,60

Documentaţia prezentată conţine :

Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr,3 5 39/2004

Piese desenate

Avize utilităţi

-  RAJA nr. 1084/32302/2004

-  SC ELECTRICA nr.4021742/2004

-  ROMTELECOM nr, 8 75/2004

-  CONGAZ nr,97S7/2004

-  RADET nr. 3408/2004
Alte avize

-  Aviz Cultură nr, 2329/2004

 

-  încadrare în localitate, încadrare în zona

-  Plan de situaţie se, 1:500

-  Situaţia existentă - analiza funcţională se, 1:500

-  Situaţia existenta - regim de înălţime se. 11500

-  Situaţia existentă- starea clădirilor se. 1:500

-  Situaţia existentă - regim ocupare teren se. 1:500

-  Regimul juridic al terenurilor se. 1:500

-  Circulaţia terenurilor SC, l :5uO

-  Reţete edilitare se. 1: 500

 

-  Reglementări sc.l ;500

-  Documentar fotografic

-  Faţade - propunere

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1-2E, str. Marcus Aurelius nr, 35 colţ cu str, Aristide Karatz.ali n r. 3 A, teren în suprafaţă de 203 mp, proprietate Stoica Danu| y Măria, cu menţiuncajjespectării condiţiilor din avizul ROMTELECOM nr. 875/2004 şi avizul Direcţiei Judeţene de Culturş-nr. 2329/2004 şi a prevederilor Planului Urbanistic Zonal - Reabilitare $i rcvitalizare zonă peninsulară.


 


ARHITECT SEF
Ing. Ionut Toma                      
ŞEF SERVICIU URBANISM                                                                      C.Arh. Simona BERCU

                                                Elaborat. Cristina STAMATMCM [ț^M

024

2004

Denumire proiect: P.U.D. LOCUINȚA

S+P+1+2 PARȚIAL

Localitatea:    CONSTANTA

Beneficiar:    STOICA DANUT

Scara

1:500

Denumire planșa

DESFĂȘURARE ’

Sef proiect

arh. costel SCHIOPULET

Data 06-2004 Faza PUD |plansa nrA