Hotărârea nr. 51/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.286/2001 PRIVIND APROBAREA P.U.D.- " LOTIZARE PENTRU LOCUINTE P+M ", PENTRU PERSOANE CU HANDICAP DE GR.I, STR.TULCEI, IN SENSUL CRESTERII SUPRAFETEI DE TEREN DE LA 2400 MP LA 6860 MP SI A NR. DE LOTURI DE LA 8 LA 12, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUN.C-TA

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind modificarea HCLM nr. 286/2001 privind aprobarea

PUD – LOTIZARE pentru LOCUINŢE P+M pentru PERSOANE cu HANDICAP de GR. I,

str. Tulcei în sensul creşterii suprafeţei de teren de la 2400 mp la 6860 mp

şi a numărului de loturi de la 8 la 12,

teren aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004.

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Vazand prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acesteia;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1 - Se aproba modificarea HCLM nr. 286/2001 privind aprobarea PUD – LOTIZARE pentru LOCUINŢE P+M pentru PERSOANE cu HANDICAP de GR. I, str. Tulcei în sensul creşterii suprafeţei de teren de la 2400 mp la 6860 mp şi a numărului de loturi de la 8 la 12, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

              Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa din care 3645 mp se concesionează pentru locuinţe, iar suprafaţa de 1885 mp este destinată circulaţiei pietonale şi rutiere şi va trece în domeniu public al Municipiului Constanţa.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii,  in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 

           


     
PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

     CONSTANTA

     NR 51/ 17.02.2004