Hotărârea nr. 508/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER SI CONSTRUIRE GARAJ, STR. VASILE PARVAN NR. 18A, TEREN IN SUPRAFATA DE 324 MP, PROPRIETATE VOINEAGU EUGENIA, MIHAELA SI EUGEN

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

                            HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

 

EXTINDERE şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE GARAJ,

str. Vasile Pârvan nr. 18A, teren în suprafaţă de 324 mp, proprietate Voineagu Eugenia, Mihaela şi Eugen


Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12

2004,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic a, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de el aborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art, 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Vasile Pârvan nr. 18A, teren în suprafaţă de 324 mp, conform documentaţiei anexate care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate Voineagu Eugenia, Mihaela şi Eugen conform certificatului de moştenitor autentificat sub nr. 82/2003 la Biroul Notarului Public Doinita Crişan

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dneî, VOINEAGU EUGENIA, în vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANŢA
     
NR 508/23.12.2004

Bel. Tomisnr. 51;Fax:0040 -41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 109663/10.09.2004


Urmare solicitării adresate de Voineagu Eugenia privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Vasile Pârvan nr. 18A, teren în suprafaţă de 324 mp, proprietate Voineagu Eugenia, Mihaela şi Eugen.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Voineagu Eugenia, Mihaeîa şi Eugen conform certificatului de moştenitor autentificat sub nr. 82/2003 la Biroul Notarului Public Doinita Crişan.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este liber de construcţii. Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 324 mp, se află în municipiul Constanţa, în imediata apropiere a zonei centrale. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Vasile Pârvan cu o deschidere de 9,91 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi mansardarea locuinţei P-P+1E existentă, cu destinaţia de locuinţă. Este propusă extinderea corpului de clădire parter spre sud, extinderea corpului P+1 E spre sud şi mansardarea pe latura de vest a parterului existent şi a extinderii. Proiectul propune amenajarea spaţiului neconstruit ca spaţiu verde . în incintă este praopusă amenajarea unui loc de parcare, cu acces din strada Vasile Pârvan.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996) Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre sud a terenului,
înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1 E.
P.O.T. existent = 40,77 %                 P.O.T. propus = 54,53 %

C.U.T. existent =0,68                       C.U.T. propus - 0,84

Documentaţia prezentată conţine :
Piese desenate                                                                    Piese scrise

-  încadrare în zonă se. l :2500

-  Situaţia existentă se. 1:500                                                 - Memoriu justificativ

-  Obiective de utilitate publică se. 1:500                                - Certificat urbanism nr. 1578/2004

-  Reglementari se. 1:500

-  Reţele edilitare se. 1:500

-  Mobilare urbană se. l :2500

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUiNŢSNPARTER şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Vasile Pârvan nr 18A, teren în suprafaţă de 324 mp, propriemte Voineagu Eugenia, Mihaela şi Eugen.

ARHITECT ŞEF,                                                    ŞEF SERVICIU URBANISM

Arh. lonut TOM                                                      C.Arh. Simona BERCU

Elaborat,
Cristina STAMAT

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată


Denumirea lucrării : EXTINDERE şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ

PARTER şi CONSTRUIRE GARAJ

Adresa         : str. Vasile Pârvan nr. 18A

Beneficiar  : Voineagu Eugenia, Mihaela şi Eugen

Proiectant   : Arh, Mariana-Doina POENARU

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE GARAJ, str. Vasile Pârvan nr. 18A, teren în suprafaţă de 324 mp, proprietate Voineagu Eugenia, Mihaela şi Eugen, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA

 

8d Tomisiir. SI;Fax:0040 -41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


X

J—

p.

t


v.    - ?'/Elan , . REGLEMENTARI LREANISTICE


FAZA

°LAN A.

A 2