Hotărârea nr. 507/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER , STR. LUPTATORI NR. 31, TEREN IN SUPRAFATA DE 185,50 MP, PROPRIETATE POPA NICOLAE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER şi ÎMPRJMUIRE,

str. Luptători nr. 31, teren în suprafaţă de 185,50 mp, proprietate Popa Nicolae si Elena

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.12

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic ă, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER şi

IMPRJMUIRE, str. Luptători nr. 31, teren în suprafaţă de 185,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Imobilul este proprietate Popa Nicolae şi Elena conform Contractului de partaj voluntar autentificat cu nr, 2115/ 2004 la Biroul Notarului Public Mariana Tuscali si Actului de donaţie autentificat cu nr.l 1047/ 1977 la Notariatul deStat Judeţean Constanta, transcris cu nr.9912/31.10.1977 la acelaşi notariat.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. POPA NICOLAE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZ Ă, SECRETAR,


 


CONSTANŢA

     NR 507       / 23.12.2004  REFERAT

Nr. 118183/04.10.2004

Urmare solicitării adresate de Popa Nicolae privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER şi ÎMPREJMUIRE, str. Luptători nr. 31, teren în suprafaţă de 185,50 mp, proprietate Popa Nicolae şi Elena.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Popa Nicolae şi Elena conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 2115/2004 la Biroul Notarului Public Mariana Tuscali.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este ocupat parţial de o locuinţă parter în suprafaţă de 81,12 mp .

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 185,50 mp, se află în municipiul

Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Luptăptori cu o deschidere de 7,39 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente parter cu o construcţie în

suprafaţă de 27,55 mp cu regim de înălţime P+M, cu destinaţia de locuinţă. Este propusă alinierea construcţiei

noi Ia strada Luptători cu o retragere de 0,80 m de la stradă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu foncriuneă"pred6minantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa cu o retragere de 0,80 m de la limita dinspre

nord-vest terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 43 %                                    P.O.T. propus = 58 %

C.U.T. existent = 0,43                                     C.U.T. propus = 0,68


Piese scrise

- Memoriu justificativi -   , - Certificat urbanism nr. 4946/2004

Documentaţia prezentată conţine: Piese desenate

- încadrare în localitate se. 1:50000

- Situaţia existenta se. 1:500

- Reglementări se. 1:500

- Profiluri transversale

- Plan de situaţie se. l :200

- Reţele edilitare se. l: 500

- Fotografii

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER şi

ARHITECT ŞEF, Arh.lonut Toma

ÎMPREJMUIRE, str. Luptători nr. 31, teren în suprafaţă de 185.50 mp, proprietate Popa Nicolae şi Elena.

 

 

                            ŞEF SERVICIU URBANISM

_ C.Arh. Simona BERCU

                                   Elaborat, Cristina STAMAT

 

 


 

PLAN DE SITUAȚIE CU PROPUNERI Sc. 1 : 200


____


PLAN URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINȚA PARTER CU BUCĂTĂRIE, BAIE SI HOL BENEFICIAR: POPA NICOLAE SI ELENA
PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


LEGENDA


ia ri*.....;


LIMITA TEREN PROPRIETATE

LOCUINȚA PARTER CE SE EXTINDE

EXTINDERE P PROPUSA

CONSTRUCȚII VECINE PARTER

ANEXE PARTER EXISTENTE

P.O.T. existent = 43.00 %

P.O.T. propus = 58.00 %


St. = 185.50 MP

Sc. = 81.12 MP

Sc. = 27.55 MP


C.U.T. existent = 0.43

C.U.T propus =0.68


OMiww-MNinqiioi


+290


$ 21 *'23- PROFILURI TRANSVERSALEIDUAL DE ARHITECTURA RU OMOCEA TNA 3722

'.Soveja.nr.53.bl. I4.sc.C/tp)22 .0723 /783215


un

Proiectat

C. arh. Otnocca Dumitru

A

Desenat

Teh. Omocca Ileana

Scf proiect

C. arh. Otnocca DumitruProiect: Extindere locuința cu bucătărie, baie si hol


Beneficiar POPA NICOLAE SI POPA ELENA


Amplasament: Mun. Constanta Str. Luptători, nr. 31. Jud. Constanta


PR.NR

36/04

FAZA

PUD


Scara

1:200


Data

2004


PROFILURI TRANSVERSALE PI.


PLAN DE SITUAȚIE CU PROPUNERI


05


4-