Hotărârea nr. 506/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD- CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E, STR. UNIRII NR. 18, TEREN IN SUPRAFATA DE 30 MP, PROPRIETATE FEODOR MARIN


iROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢĂ S+P+1E+M ,

str. Unirii nr. 18, teren în suprafaţă de 30 mp, proprietate particulară FEODOR MARIN SI PETRANA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 23.12.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanişti ca,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr, 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor ari. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aprobă Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢĂ S+P+1E+M , str. Unirii nr. 18, teren în suprafaţă de 30 mp, proprietate particulară, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate FEODOR MARIN SI PETRANA., conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4392/1997 şi a contractului de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 4488/1997 la biroul notarului public Cristina Budei.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui FEODOR MARIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                   CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANŢA

NR506/ 23.12.2004


 


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL URBANISM ^    Nr.112312/21.09.2004


REFERAT

Urmare solicitării FEODOR MARIN privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢĂ S+P+1E+M , str. Unirii nr. 18, teren în suprafaţă de 30 mp, proprietate particulară. REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Feodor Marin şi Petrana., conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4392/1997 la biroul notarului public Cristina Budei şi a contractului de partaj voluntar fără sultă nr. 4488/1997 Ia biroul notarului public Cristina Budei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona de locuire

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi   ale   amplasamentului  -   Terenul   studiat,   se   află  în   intravilanul   municipiului

Constanţa.Construcţia se va realiza pe o suprafataă de 30 mp.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei locuinţe S+P+1E+M. Proiectul

propune realizarea unei construcţii cu toate accesoriile necesare unei funcţiuni corespunzătoare.

ÎNCADRAREA     PROPUNERII     EV     REGLEMENTĂRILE             R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita trotuarului din str. Unirii

Circulaţia carosabilă şi pietonală din str. Unirii

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus = S+P+1E+M

POT existent = O %                             P.O.T. propus = 100 %

CUT existent = O                                 C.U.T. propus = 4,177

Documentaţia prezentată conţine:

Piese desenate

încadrarea în zonă

Situaţia existentă

Reglementări

Reţele edilitare

Obiective de utilitate publică

Desfăşurare front stradal

Faţade Piese scrise

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr. 4114/20.07.2004

Contract de v/c nr.4392/1997


 


Contract de partaj voluntar nr. 4488/1997 Studiu geotehnic

Declaraţie notarială COLASÂZ STERJUnr. 1457/2004 Avize

ELECTRICA nr. 4022058/03.08.2004


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢĂ S+P+1E+M , str. Unirii nr. 18, teren în suprafaţă de 30 mp, proprietate particulară FEODOR MARIN SI PETRANA., conform contractului de vânzare cumpărare sub nr.4392/1997 şi a contractului de partaj voluntar fără sub nr. 4488/1997 autentificate la biroul notarului public Cristina Budei.


ARHITECT ŞEF, Arh.IONUŢ TOMA

ŞEF SERVICIU URBANISM,

C.Arh. Simona BERCU

Elaborat, ,

Mariana MUNTEANU


— — — LIMITA ZONEI STUDIAUCONTUR INDICATIV STUDIAI


CIRCULAȚII P1ETONALE


CAROSABIL


SPATII VERZI


CONSTRUCȚII EXISTENTE


ALINIAMENT EXISTENT REGIM DE ÎNĂLȚIME P.O.T.« 100%

C.U.T. = 4,177


OIDIMUL AlMIUCȚllOI

DIN ROMÂNIA


2506


Gheorghe CRUDU


u Ir»,, fc viihti

n

PROIECTANT:

BIROU

INDIVIDUAL

DE

ARHITECTURA

026/2002

ARH. GH. CRUDU

BENEFICIAR:

FEODOR MARIN

PR.NR.12

2004

LOCUINȚA S+P+2E

FAZA PUD

STR. UNIRII NR. 18

CONSTANTA

P2

—    ft&GLEMEflTARI URBANISTICE

, SG I/5W