Hotărârea nr. 504/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII IN PARTICIPATIUNE DINTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SI SC CEETECH SA BUCURESTI PENTRU REALIZAREA UNUI PRODUS SOFTWARE INTEGRAT DE MANAGEMENT AL ACTIVITATILOR URBANE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea asocierii in participatiunc dintre Primăria municipiului Constanta si SC CEETECH SA Bucureşti pentru realizarea unui produs software integrat de management al activităţilor urbane

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data

De 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar al Municipiului Constanta, Radu Ştefan Mazăre, referatul nr, 152895/16.12.2004 a J Direcţiei Organizare si Informatizare precum si avizul Comisiei nr, 3 si al Comisiei nr, 5 juridica;

In temeiul prevederilor art,3S lit, "x" si art.46 alin. l din Legea nr, 215/2001 privind administraţia publica locala:

HOTĂRĂŞTE

Ar 1.1 Se aproba asocierea in părţi cipatiune dintre Primăria municipiului Constanta si SC CEETECH SA conform contractului cadru anexat, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Obiectul asocierii il reprezintă realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat de management al tuturor activităţilor urbane numit P.LM.S-U, -Proiect integral de management al sen'i ci i l or urbane.

Art 2 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor factorilor vizaţi in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa. Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de      consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

CONSTANTA

NR.504/23.12.2004                                                    ENACHE MARCELA


CONTRACT ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

I.        PĂRŢILE CONTRACTANTE

SOCIETATEA COMERCIALA CEETECH SA gj sediul in Bucureşti, Martesal Averescj 15A teL/fax 0212600288, înmatriculata la Registrul Comerţului sub numărul J40/7651/2004, cod fiscal numărul R16414181, având contul numărul R048CBJT426Q130455001000 deschis la Banca Comerciala Ion Tiriac Sucursala Rosetti, reprezentata de domnul Calin Huma care are funcţia de Director General, in calitate de ASOCIANT

si

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, tel./fax 0241708101, cod fiscal numărul 4785631, având contul numărul R065TREZ2312122023QXXm deschis la Trezoreria Constanta, reprezentata de domnul Radu Ştefan Mazăre care are funcţia de Primar, in calitate de ASOCIAT

Au convenit încheierea prezentului contract de asociere in participatiune cu respectarea următoarelor clauze:

II.      OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Asociantuf si Asociatul convin sa întemeieze o asociaţie in participatiune cu scopul comun de a obţine câştiguri de pe urma activităţii desfăşurate de aceştia.

Art.2 Prezenta asociere in participatiune are ca temei legal prevederile art. 251-

256 Cod Comercial.

Art.3 Asociaţia in participatiune are ca obiect:

Realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat de management al tuturor activităţilor urbane numit Proiect Integrat de Management al Serviciilor Urbane

(P.I.M.S.U.), care va permite:

*   coordonarea mult mai eficienta a serviciilor publice de întreţine re/reparaţii
drumuri,   iluminat,   semaforizare,   întreţin e re/re pa raţii  sistem   apa  si
canalizare, astfel incat comunicarea intre diferitele departamente (regii,
institu
ţii) implicate in rezolvarea unor incidente sau probleme de interes
comun care pot apărea în oraş sa devină mult mai facila si eficienta,
rezultatul imediat fiind rezolvarea cu o mai mare operativitate a acestor

probleme;

*   irnbunatatirea considerabila a capacităţii de coordonare de către
activităţii de întreţinere urbana, precum si a procesului de luare a

deciziilor;

*   utilizarea fondurilor si a resurselor deja existente intr-o forma mult mai

eficienta;

*   atragerea de noi fonduri la comunitatea locala prin vânzarea m c
produselor destinate autorit
ăţilor locale;

Rezultateie obţinute de pe urma acestei activităţi vor H împărţite de contractante in cotele convenite prin acest contract.


Alt. 4 Aceasta asociaţie în părţi ci păţi u ne se caracterizează prin lipsa de personalitate juridica. Deoarece nu constituie o entitate juridica distincta in raporturile cu terţii asociaţia in participatiune nu se poate obliga distinct. Fiecare membru asociat se poate obliga fata de terţi (cu care a contractat) in mod direct si distinct.

Art.5 Asociaţia in participatiune convenita prin prezentul contract va desfăşura activitate după următoarele principii:

a)      independenta juridica si comerciala a fiecărui membru asociat;

b)    sprijin reciproc si prioritate in prestarea de servicii necesare in realizarea scopului
asociaţiei.

III.      DURATA ASOCIERII

Art.6 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 5 ani incepand cu data de 01.01.2005 pana la data de 31.12.2009.

Art.7 Durata contractului poate fi prelungita cu acordul expres al pârtilor prin act adiţional.

Art,8 Data estimata a inceperii executării serviciilor este 01-01.2005.

Art,9 Data estimata pentru finalizarea si implementarea produsului in cadrul PMC este 31,12,2005,

IV.        ETAPELE DERULĂRII ASOCIERII

Art. l O Etapele derulării parteneriatului sunt:

a)   Stabilirea si definirea cerinţelor de dezvoltare si implementare ale Proiectului
Integrat de Management al Serviciilor Urbane (P.LM.S.U.), cu scopul de a genera un
sistem  integrat  de  management  al  activităţilor  urbane.  Aceasta  noua  soluţie
integrata va sprijini    nevoile globale ale managementului de incident, incluzând
exploatarea resurselor pentru lucrările proactive si reactive in vederea furnizării de
informaţii in timp real către   factorii decizionali   intr-o forma de o eficienta si o
efectivitate impecabila.   Pentru fiecare modul de aplicaţie din cadrul P.I.M.S.U. se
vor stabilif de comun acord, planuri de lucru detaliate, cu termene clare de execuţie,

b)   Oferirea de instruire-scolarizare pentru dezvoltarea si întreţinerea ulterioara a
produsului,   in  scopul  adapt
ării  continue  la  necesităţile  concrete   rezultate  din
activitatea curenta, precum si in scopul dezvoltării de proiecte viitoare, in baza
prezentului contract de asociere,

c)   Dezvoltarea Planului Strategic de Marketing, care sa stabilească scopul si
metodele pentru o lansare de succes a produselor si serviciilor dezvoltate prin acest
parterieriat, pentru ca asocia
ţii sa se asigure ca obiectivele vor fi îndeplinite cu
succes.

V.         APORTUL PÂRTILOR LA ASOCIAŢIA IN PARTICIPATIUNE

Art.11 Participarea asociaţilor la realizarea obiectului asociaţiei: 11.1 CEETECH SA va pune la dispoziţie:

- platforma soft in vederea realizării produsului P.I.M.S.U. in valoare de 500.000

GBP;

- consultanta permanenta in vederea realizării modulelor;

-     un  aport financiar iniţial estimat la cea  150.000  GBP necesar realizării
modulului 01 Road Management al PIMSU;


un aport financiar estimat la cea, 350.000 GBP necesar finalizării Proiectului Integrat de Management al Serviciilor Urbane (P.I.M.S.U.), pentru toate celelalte activităţi urbane implicate (ifunninat public, dotări urbane, transport in comun, semaforizare etc). 11.2 P.M.C. va pune la dispoziţie :

-   accesul  nelimitat la toate  informaţiile  necesare  in  vederea dezvoltării si
implement
ării P.I.M.S.U. (toate informaţiile necesare privind funcţionarea serviciilor
urbane, realizând  in mod direct analize si diagnostice privind corelarea acestora,
posibilităţile de integrare si relaţia directa cu factorii decizionali si cei de execuţie);

-  accesul nelimitat in clădirile PMC, la echipamente, sisteme si facilitaţi, cerute in
mod rezonabil de c
ătre CEETECH SA, pentru a-si îndeplini obligaţiile, cu condiţia ca
CEETECH SA sa se conformeze cerinţelor rezonabile de securitate ale PMC;

-  personal calificat necesar tuturor fazelor de dezvoltare si implementare   a te
P.I.M.S.U. (prin specialiştii proprii);

-  suportulu grafic digital (harta digitala a oraşului) si a echipamentele hardware
necesare implementării P.I.M.S.U. (server, calculatoare pentru dotarea dispeceratelor,
acces la internet).

Art.12 Asociaţii se obliga sa pună la dispoziţie toate documentele solicitate in vederea obţinerii autorizaţiilor si avizelor necesare funcţionarii asociaţiei in bune condiţii.

Art.13 PMC se obliga sa analizeze, sa propună eventualele modificări si sa accepte specificaţiile tehnice si funcţionale rezultate in urma analizei si consultantei in vederea implementării P.I,M,S.U.

Art.14 CEETECH SA se obliga sa consulte in mod permanent PMC in privinţa stabilirii specificaţiilor tehnice si functionaie ale P,LM,S,U,, sa facă modificările ce se impun, sa participe direct la fazele realizării produsului si sa anunţe in timp util PMC asupra tuturor problemelor care ar putea sa apară si a căror rezolvare intra in sarcina PMC

VI.      EVIDENTA CONTABILA

Art.15 Evidenta contabila a asociaţiei in part ici pa ti u ne va fi ţinuta centralizat si distinct de unul dintre asociaţi, respectiv de CEETECH SA, aceasta contabilitate fiind ţinuta autonom de propria activitate, asociatul fiind direct răspunzător pentru corecta întocmire a acesteia- La data de 20 ale fiecărei lunif asociatul care tine evidenta contabila a asociaţiei va transmite celuilalt asociat pe baza de decont cheltuielile si veniturile înregistrate pe naturi, pentru luna precedenta, in vederea înregistrării acestora in contabilitatea celuilalt, incluzând copii de pe documentele justificative.

Art. 16 Din încasările rezultate ca urmare a vânzării produsului realizat in baza prezentului parteneriat părţile isi vor recupera cheltuielile efectuate pentru finanţarea realizării acestuia, in conformitate cu aportul fiecărei părţi, consemnat si contabilizat, Cheltuielile făcute de asociaţie trebuie sa aibă ia baza acteie legale doveditoare.

Art. 17 La sfârşitul fiecărui an calendaristic si la încetarea contractului, părţile vor efectua regularizarea obligaţiilor de plata ca urmare a activităţii desfăşurate.

VII.   MODALITATEA DE ÎMPĂRŢIRE A BENEFICIULUI

Art. 18 Părţile convin ca împărţirea beneficiului rezultat in urma vânzării către terţi a produselor realizate împreuna sa se facă in procent de 75% pentru CEETECH SA si 25% pentru P.M.C., proprietatea intelectuala, respectiv drepturile de autor, fiind împărţite in acelaşi procent. P.M.C. va utiliza in mod gratuit de produsul software


rezultat din asociere, inclusiv actualizările acestuia. Vânzarea produsului către terţe părţi se va realiza de către CEETECH SA, preţul de vânzare urmând a fi stabilit in prealabil de către ambele părţi, prin acord scris. Cota de 25% din preţul de vânzare al produsului către terţe părţi, reprezentând beneficiul P.M,C,, va fi virata in contul P.M.C. in termen de 15 zile de la încasarea de către CEETECH SA a sumei aferente vânzării.

VIII. PROPRIETATEA INTELECTUALA

Art.19 Drepturile de proprietate intelectuala vor f\ împărţite in proporţie de 25% pentru P.M.C, si 75% pentru CEETECH SA, PMC garantează CEETECH SA o licenţa ne-exclusiva, internaţionala, ne-transferabila a P.I.M.S.U., care nu poate fi sub-licentiata, pentru a o utiliza in conformitate cu termenii acestui accord. Pentru alte produse utilizate la realizarea P,I.M.S,U.f a căror proprietate intelectuala nu aparţine nici uneia dintre părţi, vor fi respectate legile in vigoare privind proprietatea intelectuala.

IX. CONFIDENŢIALITATEA

Art.20 Fiecare parte va depune eforturile necesare pentru a păstra in mod confidenţial prevederile din acest contract si toate informaţiile si documentaţia care au fost încredinţate de către cealaltă parte, înainte sau după data acestui contract, care se refera la orice tehnologie software, operaţii, produse, proceduri, tranzacţii comerciale, secrete de comerţ sau afaceri, sau care este identificata de către Partea care Dezvăluie ca fiind confidenţiala ("Informaţii Confidenţiale") si nu va utiliza nici o informaţie Confidenţiala pentru alt scop, decât pentru îndeplinirea obligaţiilor sale din cadrul acestui contract. Partea care Primeşte nu va dezvălui informaţiile Confidenţiale unei terţe părţi, fără acordul prealabil in scris al Pârtii care dezvăluie. Aceasta Clauza va rămâne in vigoare după rezilierea acestui contract, din orice moţi v. Pe perioada acestui contract, Partea care Primeşte poate dezvălui informaţiile confidenţiale către angajaţii săi si către sub-contractori (oricare dintre aceste persoane fiind menţionate in aceasta Clauza ca "Primitor"), in măsura in care este in mod rezonabil necesar, in scopul acestui contract. Partea care Primeşte se va preocupa ca fiecare Primitor sa fie conştient si sa se conformeze cu toate obligaţiile de confidenţialitate ale Pârtii care Primeşte, in cadrul acestui contract, ca si cum Primitorul ar fi o parte a acestui contract.

X.       PUBLICITATE SI MARKETING

Art.21 Cele doua părţi vor putea organiza activităţi promotionale, de marketing,
de relaţii publice, de presa, sau orice alta activitate de marketing, înainte sau după
lansarea P.I.M.S.U,, iar Părţile vor agrea de comun acord cuantumul cheltuielilor pe care
ii va suporta fiecare dintre ele. PMC este de acord ca CEETECH SA poate, in oricare din
materialele sale de marketing, sa se refere la PMC, ca Partener al CEETECH SA si la
tipul de servicii pe care CEETECH SA le-a implementat in folosul PMC PMC este de
acord ca CEETECH SA poate publica si r
ăspândi un studiu de caz in care sa descrie
Serviciile livrate PMC de către CEETECH SA (care va fi utilizat de către CEETECH SA ca
un                                    instrument                                    de                                     marketing).

XI.     RĂSPUNDEREA PÂRTILOR

Art.22 In relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile comerciale asumate revine pârtii care s-a obligat.


Art.23 Prezentul înscris serveşte interesul comun al pârtilor care se obliga sa-l execute întocmai si intrutotul cu buna credinţa, sinceritate si seriozitate.

Art.24 Ambele părţi se obliga sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract

Art.25 Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voinţa exprimat al pârtilor în act adiţional.

Art.26 Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu intirziere a obligaţiilor comerciale asumate in acest contract partea in culpa suporta daune.

Art,27 In cazul in care asociaţia nu desfăşoară o activitate rentabila rezultatele economice fiind n e satisfăcătoare, părţile contractante pot notari incetarea asocierii inainte de expirarea duratei acesteia.

XII.      ALTE CLAUZE

Art.28 Aderarea unor terte persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face numai cu acordul ambilor asociaţi.

Art.29 Cesiunea acestui contract este posibila numai pe baza acordului expres al pârtilor contractante consemnat in act adiţional.

XIII.   FORŢA MAJORA

Art.30 Prin forţa majora părţile înţeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face Imposibila executarea obligaţiilor comerciale asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiţia ca aceasta sa fie lipsita de culpa,

Art.31 Forţa majora apară de răspundere partea care o invoca. Pentru ca forţa majora sa înlăture răspunderea, partea care o invoca este obligata:

a)     sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forţa majora in termen de 15
zile de la apariţie;

b)    sa solicite in termen de 15 zile de la apariţie Camerei de Comerţ Industrie a
certificatului oficial de constatare a cazului de forţa majora;

c)    sa comunice in scris partenerului contractual, in termen de 5 zile de ia apariţie,
dovada cazului de forţa majora;

d)     sa comunice in scris partenerului contractual incetarea cazului de forta majora in
termen de 5 zile de la încetare;

e)     sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecinţele ce le generează cazuî de
forta majora.

XIV.    MODALITĂŢI DE COMUNICARE INTRE PĂRŢI

Art.32 Toate notificările si alte forme de comunicare referitoare la acest contract:

a)      vor fi in limba Romana si Engleza in scris;

b)      vor fi transmise personal, prin e-mail, posta sau fax;

c)      in cazul in care orice comunicare va deveni valabila in alt mod intr-o zi care
nu este lucratoare, sau după ora 5 după amiaza intr-o zi de lucru, aceasta va


fi considerata valabila la ora 10 dimineaţa din ziua următoare zilei de lucru respective. XV. LITIGII

Art.33 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabifa, iar daca părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecata competente.

Art.34 Prezentul contract intra in vigoare la data semnării de către părţi si conţine 6 file, fiecare semnata,datata si stampilata de părţi.


ASOCIANT SC CEETECH SA

DIRECTOR GENERAL CALIN HUMA


ASOCIAT PRIMĂRIA     MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR
RADU ŞTEFAN MAZĂRE


DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA FINANCIARA MARCELA FRIGIOIU

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECŢIA ORGANIZARE SI INFORMATIZARE ADRIANA STAMAT

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA CONSTANTIN RACU

VIZAT C, F. P.P.

DIRECTOR ADJ DIRECŢIA FINANCIARA OANA DOBRE

Redactat c.j,
Ceoriceanu Nora-AlinaROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

NR 152895/16.12.2004

REFERAT


Activitatea de monitorizare a serviciilor urbane (drumuri, iluminat,

Semaforizare, reţeaua de transport in comun, alimentarea cu apa si căldura) este extrem de complexa, de cele mai multe ori implicând competenta mai multor instituţii sau Regii (RAJA, RADET, RATC, Confort Urban ctc),

Problemele care pot sa apară in funcţionarea unui oraş sunt de cele mai diferite tipuri si complexităţi, pentru rezolvarea acestora fiind necesara, în cele mai multe cazuri, implicarea mai multor departamente. Comunicarea intre acestea, in seopul rezolvării problemelor apărute, este destul de anevoioasa, sau chiar deficitara in prezent, având u-se in vedere volumul mare de corespondenta, precum si necesitatea urmăririi acesteia.

Din acest motiv, dezvoltarea si implementarea unui program soft care sa permită monitorizarea activităţilor urbane (in t reţinere/repara ţii drumuri, întreţinere/reparaţii reţea apa si canalizare, sistemul de transport in comun, sistemul de iluminat si semaforizare), si comunicarea mult mai rapida prin mijloace electronice a factorilor decizionali se impune ca o necesitate.

Primăria Constanta are cunoştinţele necesare, rezultate din propria experienţa, despre funcţionalitatea pe care ar trebui sa o ofere un astfel de produs soft, si poate furniza toate elementele necesare unei an al i/ e complexe care sa stea la ba/a dezvoltării acestuia.

In scopul de a găsi o posibilitate de finanţare a unui proiect atât de complex, Primăria Constanta a identificat ca posibil partener societatea CEETECH SA, care pe lângă experienţa similara in dezvoltarea de astfel de proiecte, este de acord sa fin an tc/c realizarea si implementarea proiectului de management al activităţilor urbane in oraşul Constanta, printr-o asociere cu Primăria Municipiului Constanta, produsul rezultat urmând sa fie vândut ulterior si in alte localităţi, ca rezultat al acestei asocieri, fapt ce poate aduce beneficii municipiului si P r im a r iei.


 


tiza r e,


Director Informatizare

 Adriana Stamat


 


Bd. Tomi* nr. 51; Fax: 0040 -241-70S101; Tel: 0040-241 - 708105; B70G CONSTANTA - ROMÂNIA