Hotărârea nr. 503/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2005


românia

judeţul constanta municipiul constanta CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI

PROTOCOL PENTRU ANUL 2005

Consiliul   Local   Municipal   întrunit   in   şedinţa   ordinara   din   data   de 23.12.2004;
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de Dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, nota de fundamentare nr. 132723/29,10,2004 a Serviciului Relaţii Internationale, adresa R129590/22,10.2004 de la Cabinetul d-lui Primar, adresa Rl 29621/29.10.2004 de la Cabinetul d-lui Viceprimar Stan Gabricl, adresa Rl29622/29.10.2004 de la Cabinetul d-lui Viceprimar Nicolae Nemirschi si referatul nr. 132721/29.10.2004 al Serviciului Relaţii Internationale, Avizul Comisiei nr. l Buget-Finante precum si Avizul Comisiei nr.5 Juridice

Având in vedere prevederile O.G. nr.80/30.08,2001 privind normativele de cheltuieli pentru autorităţile si instituţiile publice

In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit „d" si ale art. 46 alin. 5) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala;

     HOTĂRĂŞTE:

Art.l- Se aproba cheltuielile necesare zilnic la Cabinetul d-lui Primar, Ia Cabinetele d-1 or Vieeprimari, cheltuielile necesare pentru activităţile de protocoJ organizate pentru acordarea ajutorului de 1.500,000 lei persoanelor care împlinesc 80 de ani si cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie conform HCLM 3/2002 modificata prin HCLM 582/18.12.2002 si 18/2004 precum si cheltuielile necesare pentruorganizareasedintelorConsilîului Local Municipal;

Aceste cheltuieli in suma de 378.375.540 lei cu TVA, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre, vor fi suportate de ia bugeiul local

Bd. Torni! nr. 51 fax: (KMO - 41 - 7031U l; Trl: 0040 - 41 - 708105; S70Q CONSTA NTA - ROMÂNIA


Art 2. - Secretariatul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Biroului Relaţii Internatîonale-Protocol, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de 26 de consilieri din 27 de membri

Preşedinte Şedinţa,

Constanta,

Nr.503/23.12.2004

Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040 - 41 - TOSlQI; Tel: 0040   41-708105; 8700 CONSTATA • ROMÂNIAromânia

judeţul constanta municipiul constanta consiliul local


ANEXA HCLM

întrucât activităţile de protocol implica intalniri la nivel inalt ale domnului Primar si ale celor doi Viceprimari (şefi de state, ambasadori, consuli precum si alte persoane oficiale de la Preşedinţie, Guvern, Parlament) precum si alte acţiuni de protocol sunt necesare fonduri pentru achiziţionarea unor produse de protocol (apa minerala, cafea, sucuri etc).

Având in vedere adresa R129590/22.10.2004 de la Cabinetul dl. Primar, referatul nr.132721/29.10.2004 de la Serviciul Relaţii Internationale, adresa R129621/25.10.2004 de la Cabinet Viceprimar Stan Gabriel si R129622/25.10.2004 de la Cabinet Viceprimar Nemirschi Nicolae, este necesar un fond pentru acoperirea cheltuielilor necesare in anul 2005 pentru acţiunile de protocol specifice activităţii zilnice a cabinetelor menţionate.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Primar este, conform adresei nr. R129590/22.10.2004:


 

Denumire produs

Um

Cantitatea/      luna (22 zile)

Preţ unitar cu TVA

Total / luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Jacobs

Pachet 250 g

10

100.000 lei

1.000.000 lei

12.000. 000 lei

Coca-cola/ Fanta

Sticla 21 Sticla 0,51

20 100

38,000 Iei 18.000 lei

760.000 lei 1.800.000 lei

9, 120.000 lei 21 ,600.0001ei

Cappy

Sticla 0,5 J

30

18.000 lei

540.000 lei

6.4SO.OOO lei

Santal

Cutie 1 1

60

60,000 Iei

3,600,000 lei

43 .200.000 lei

Apa minerala

1,51 0,51

50 60

18.000 Iei 15.000 lei

900,000 lei 900,000 lei

10.800, 000 lei 10.800, 000 lei

Apa plata

0,51

20

1 0,000 lei

200.000 lei

2.400.000 lei

Ceai

1  cutie- 100 plicuri

33 plicuri

2.500 lei/ plic

82.500 lei

990,000 lei

Zahăr

Pliculeţe

400buc (2 kg)

500 lei

200,000 lei

2,400.000 lei

Şervetele

Pachete

1 Set 1 5 pachete

56.000 lei/ set

56.000 lei

672,000 Ici

Lapte condensat

Set 10 buc

4

20.000 lei

80.000 lei

960.000 lei

Total

 

 

 

10.1 18.500 lei

I2],422,0001ei

Valoarea estimata estimata la 7%) 129.921

pentru anul 2005 cu TVA este (aplicând o rata a inflaţiei 5401ei(3.179Euro)


Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Viceprimar Stan Gabriel, conform adresei R129621125.10.2004:

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna (22 zile)

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Jacobs

Pe 250 g

10

100.000 lei

1 .000.000 lei

12.000.000 lei

Fanta/ Sprite/Pepsi Cola

Sticle 21 Sticle 0,51

24 48

38.000 lei 18.000 lei

9 12.000 lei 864,000 lei

10,944.000 lei 10,368,000 lei

Cappy/ Prigat

Sticle 2 1 Sticle 0,5 I

24 48

38.000 lei 18.000 lei

91 2,000 Ici 864,000 Ici

10.944.000 lei 10.368.000 lei

Apa minerala

Sticle 1,51 Sticle 0,5 1

24 24

18.000 lei 15.000 lei

432.000 lei 360.000 lei

5,184,000 lei 4,320,000 lei

Apa plata

Sticle 21 Sticla Of5 1

24 24

18,000 lei 10.000 lei

432.000 lei 240.000 lei

5. 184, 000 lei 2.880.000 Ici

Ceai

1 Cutie  k   100 jliculete

100

250,000 Iei

250.000 lei

3.000,000 lei

Zahăr

Pliculeţe

400 (2 kg)

500 Ici

200.000 lei

2,400.000 lei

' Şervetele

Pachete

1 Set 15 p

56.000 lei/set

56.000 lei

672.000 lei

Lapte condensat

Set 10 buc

5

20.000 lei

100.000 lei

1,200.000 lei

Total

 

 

 

6.622,000 lei

79.464.000 lei

Valoarea estimata pentru anul 2005 cu TVA este (aplicând valoarea ratei inilatiei estimata la 7%) de 85.026.480 lei (2.080 Euro)

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Viceprimar Nicolae Nemirschi este, conform adresei R129622/25.10,2004:

 

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna (22 zile)

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna Cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Davidoft'

Pe 250 g

10

100.000 Ici

1,000 .000 lei

12.000.000 lei

Santal

Cutie 1 l

60

60.000 lei

3. 600.000 lei

43.200,000 lei

Apa minerala

Sticla 0,5 1

60

15.000 lei

900.000 lei

10.800.000 lei

Apa plata

Sticle 0,5 1

60

10,000 lei

600.000 lei

7.200.000 Ici

Ceai

Cutie   x    100 pliculeţe

400 pliculeţe

250.000 lei

1.000, 000 lei

12.000.000 lei

Zahăr

Pliculeţe

200(1 kg)

500 Ici

100,000 lei

1 .200.000 Iei

Şervetele

Pachet

1 Set 15 p.

56.000 lei

56.000 Ici

672.000 lei

Lapte condensat

Set 10 buc

4

20.000 lei

80,000 lei

960.000 lei

Total

 

 

 

7336.000 lei

88.032.000 lei

Valoarea estimata pentru anul 2005 cu TVA este (aplicând valoarea inflaţiei estimata 7%) de 94.194.240 lei (2.305 Euro)

Având in vedere prevederile HCLM nr. 582/18.12.2002 privind acordarea ajutorului de 1,500.000 lei pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie sî persoanele care inlplinesc vârsta de 80 de ani, modificata prin HCLM 3/2003 este

Bd. Tomis nr. Slifjw: U040 -4L - TOS 101; Tel: 0040 - 41 - 70SIQ5; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


necesar un fond pentru acţiunile de protocol organizate cu aceste ocazii, Dl. Primar participând la absolut toate acţiunile de acest gen anterioare.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare in aceste ocazii este, pentru anul 2005, in funcţie de numărul de persoane aferent fiecărei luni;

 

Denumire produs

Um

Cantitatea/   luna   (1 acţiune)

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cappy

Sticla 21

6

38.000 lei

228.000 lei

2.736.000 lei

Apa minerala

Sticla 1,51

24

18.000 lei

432.000 lei

5.1S4.0001ei

Şampanie

Sticla

6

100.000 J ei

600.000 lei

7,200.000 lei

Fursecuri

Kg

5

100. 000 lei

500,000 lei

6.000,000 lei

Flori

 

100

20.000 lei

2.000,000 lei

24,000.000 Ici

Total

 

 

 

L3.760,000 lei

45. 120.000 lei

Valoarea estimata pentru anul 2005 cu TVA este (aplicând valoarea 7% pentru rata inflaţiei) de 48.278.400 lei (l.181 Euro).

De asemenea, pentru organizarea şedinţelor Consiliului Local Municipal (in medie 12/an), care au loc la Cazinoul din Constanta, sunt necesare, conform referatuluii 32721/29.10,2004:


 

Denumire produs

Um

Cantitate/ luna

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Jacobs

Pachet 250g

6

100, 000 lei

600.000 lei

7.200,000 lei

Zahăr

Pliculeţe

200(1 kg)

500 lei

100.000 lei

1.200.000 lei

Fursecuri

Kg

5

î 00.000 lei

500,000 lei

6.000.000 lei

Apa minerala

Sticla 1,51

24

18.000 lei

432.000 lei

5. 184.000 lei

Total

 

 

 

1,632.000 lei

I9,584,0001ei

este (aplicând rata inflaţiei

Valoarea estimata pentru anul 2005 cu T.V.A estimata la 7%) de 20,954.880 lei (513 Euro).

Total valoare estimata pentru Cabinet Primar, Cabinet Viceprimar Stan Gabriel, Cabinet Viceprimar Nemirschi Nicolae, şedinţe ale Consiliului Local Municipal si acţiuni de protocol pentru persoanele care împlinesc 80 si cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie, este, conform referatelor anexate:

 

Denumire produs

Ura

Cantitatea/ luna (22 ?ile)

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna Cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Jacob.s

Pe 250 g

36

100.000 lei

3.600.000 lei

43.200.000 lei

Fanta/'      coca-cola / spritc

Sticle 21 Sticla 0,51

44 148

38.000 lei 18.000 lei

1,672.000 lei 2,664.000 lei

20.064.000 lei 3 1.968.000 lei

Cappy

Sticla 2 1 Sticla 0,51

30

78

38,000 lei 18,000 lei

1,140. 000 lei L404.0001ei

13,680. 000 lei l6.S48,0001ei

Saiital

Cutie 1 1

120

60.000 lei

7.200.000 lei

86.400,000 lei

Apa plata

Sticla 2 1 Sticla 0,5 1

24 104

18.000 lei 10,000 lei

432.000 lei 1 ,040.000 lei

5. 184.000 lei 12.480,000 lei

Apa minerala

Sticla 1 , 51 Sticla 0, 5 1

122 144

18.000 lei 15.000 lei

2. 196.000 lei 2, 160, 000 lei

26,352,000 lei 25.920.000 lei

Bd Totnis nr. 51 fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 70S105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Ceai

Cutie-        100 pliclcte

533 pliculeţe

250,000 lei

1.332.500 lei

15.990, 000 lei

Zahăr

Pliculeţe

1,200 (6 kg)

500 lei

600.000 lei

7.200.000 lei

Şervetele

Pachet

3 seturi (45p)

56,000 lei

168.000 lei

2,01 6,000 lei

Fursecuri

Kg

10

100, 000 lei

1 .000.000 lei

1 2.000.000 lei

Şampanie

Sticla

6

100,000 lei

600.000 lei

7.200.000 lei

Flori

Buc

100

20.000 Ici

2.000,000 lei

24,000.000 lei

Lapte condensat

Set

13

20.00ssO lei

260,000 lei

3. 120. 000 lei

Total

 

 

 

29.468,500 lei

353.622,000 lei

Valoarea estimata pentru anul 2005 este (aplicând valoarea de 7% estimata pentru rata inflaţiei) de 378375.540 cu TVA (9.258 Euro).

Cheltuielile de protocol se încadrează la capitolul 51- Cheltuieli materiale,

NOTA ; l- Sumele sus menţionate reprezintă cheltuieli curente care pot fi anticipate. Pe lângă acestea pot apărea, pe parcurs, cheltuieli suplimentare legate de activităţi de protocol (inaugurări ale unor instituţii sau lucrări ale Primăriei Constanta, la care se taie panglica, mese sau cocktailuri oferite de Dl. Primar invitaţilor romani sau străini, coroane pentru zilele de sărbători naţionale, religioase etc). La acestea vor fi întocmite separat referate.

2- Propunem ca produsele cu termen de garanţie mare (Coca-Cola, Cappy, apa minerala, cafea, ceai, zahăr) sa fie achiziţionate en- gros îar cele perisabile (fursecuri, flori) prin referat si comanda de aprovizionare.

3.- Propunem ca pentru unele dintre produse (Coca-Cola si apa minerala) sa fie căutate modalităţi de sponsorizare.

Preşedinte şedinţa,

Bd. Tomis ni. 5l;Faa: 0040    41 - W l O t; Tel: 0040   41 - 70» 105; S7GO CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia organizare evenimente si relaţii internationale

serviciul relaţii internationale

NR......29.10.2004


Aprobat
Primar,
Radu
Stefan Mazăre

Aprobat
Viceprimar,
Gabriel Stan

NOTA DE FUNDAMENTARE

întrucât activităţile de protocol implica intalniri la nivel inalt ale domnului Primar si ale celor doi Viceprimari (şefi de state, ambasadori, consuli precum si alte persoane oficiale de la Preşedinţie, Guvern, Parlament) precum si alte acţiuni de protocol sunt necesare fonduri pentru achiziţionarea unor produse de protocol (apa minerala, cafea, sucuri etc).

Având in vedere adresa Rl29590/22.10.2004 de la Cabinetul dl. Primar, referatul nr. 132721/29.10.2004 de la Serviciul Relaţii Internationale, adresa R129621/25.10.2004 de la Cabinet Viceprimar Stan Gabriel si R129622/25.10.2004 de la Cabinet Viceprimar Nemirschi Nicolae, este necesar un fond pentru acoperirea cheltuielilor necesare in anul 2005 pentru acţiunile de protocol specifice activităţii zilnice a cabinetelor menţionate.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Primar este, conform adresei nr. R1295 9 0/22,10.2004:

 

Denumire produs

Um

Cantitatea/      luna (22 zile)

Preţ unitar cu TVA

Total / luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Jacobs

Pachet 250 g

10

100.000 lei

1,000.000 lei

12.000,000 lei

Coca-cola/ Fanta

Sticla 21 Sticla 0,51

20 100

38.000 lei 18.000 lei

760,000 lei 1.800,000 lei

9. 120.000 Id 21.600.0001d

Cappy

Sticla 0,51

30

18,000 lei

540,000 Ici

6,480.000 lei

Santa]

Cutie 1 1

60

60.000 lei

3.600. 000 lei

43,200,000 Iei

Apa minerala

1,51 0,51

50 60

18.000 lei 15.000 lei

900.000 lei 900.000 lei

10.800.000 Ici 10,800,000 lei

Apa plata

0,51

20

10.000 lei

200.000 lei

2.400.000 lei

Ceai

1  cutie-  100 plicuri

33 plicuri

2.500 Ici/ plic

82.500 lei

990,000 tei

Zahăr

Pliculeţe

400buc (2 kg)

500 lei

200,000 lei

2.400.000 lei

Şervetele

Pachete

1 Set 15 pachete

56.000 lei/ set

56,000 lei

672.000 lei

Lapte

Set 10 buc

4

20,000 lei

80.000 lei

960.000 lei

Bd. Tomii nr. 5l;Fax: 0040 - 41 - TOSIOI; Tel: W*> - 41 - 70*105; R7QO CONSTANTA - ROMÂNIA


condensat

 

 

|

 

Total

 

 

10. 11 8.500 lei

121.422,000161--

Valoarea estimata pentru anul 2005 cu TVA este (aplicând o rata a inflaţiei estimata la 7%) 129.921.540 lei (3.179 Euro)

Valoarea estimata pentru anul inflaţiei estimata la 7%) de 85.026.480

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Viceprimar Stan Gabriel, conform adresei R129621/25.10.2004:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna (22 zile)

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

 

Cafea Jacobs

Pe 250 g

10

100,000 lei

1.000,000 lei

12.000.000 lei

Fanta/ Sprite/Pepsi Cola

Sticle 21 Sticle 0,51

24 48

38.000 lei 1 8.000 lei

9 12.000 lei 864.000 lei

10.944.000 lei 10.368.000 lei

Cappy/ Prigat

Sticle 2 1 Sticle 0,5 1

24 48

38.000 lei 1 8.000 lei

9 1 2, 000 lei 864.000 lei

10.944 .000 lei 10,368.000 lei

Vpa minerala

Sticle 1,51 Sticle 0,5 1

24 24

1 8.000 lei 1 5,000 lei

432.000 lei 360,000 lei

5. 184,000 lei 4.320,000 lei

Apa plata

Sticle 21 Sticla 0,5 I

24 24

18.000 lei 10.000 lei

432.000 lei 240.000 lei

5, 1 84.000 lei 2.880.000 lei

Ceai

1 Cutie  x   100 pliculeţe

100

250,000 lei

250,000 lei

3,000.000 lei

Zahăr

Pliculeţe

400 (2 kg)

500 lei

200.000 lei

2.400.000 lei

Şervetele

Pachete

1 Set 15 p

56,000 lei/set

56.000 lei

672.000 lei

Lapte condensat

Set 10 buc

5

20.000 lei

100.000 lei

1.200.000 lei

Total

 

 

 

6.622,000 lei

79.464,000 lei -

2005 cu TVA este (aplicând valoarea ratei lei (2.080 Euro)

\s

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Viceprimar Nicolae Ncmirschi este, conform adresei R129622/25.10.2004:

 

Denumire

produs

Um

Cantitatea/ luna (22 zile)

Preţ unitar

eu TVA

Total/ luna Cu TVA

Total/ an cu TVA

 

Cafea Da vidul!"

Pe 250 g

10

1 00.000 Ici

1 .000,000 lei

12,000.000 lei

 

Santal

Cutie 1 1

60

60.000 Iei

3,600,000 lei

43.200.000 lei

 

Apa minerala

Sticla 0,5 l

60

15 000 ki

900,000 lei

10,800,000 lei

 

Apa plata

Sticle 0,5 1

60

1 0.000 lei

600.000 lei

7.200.000 Iei

 

Ceai

Cutie    x     100 pliculeţe

400 pliculeţe

250.000 lei

1 .000,000 Ici

1 2.000,000 îci

 

Zahăr

Pliculeţe

200(1 kg)

500 lei

100.000 lei

1 .200.000 lei

 

Şervetele

Pachet

I Set 1 5 p.

56.000 lei

56,000 lei

672,000 Ici

 

Lapte condensat

Set ! 0 buc

4

20. 000 lei

80,000 lei

960,000 Ici

 

Total

 

 

 

'• . •'.<•   -

88.032.000 lei

 

Valoarea estimata pentru anul 2005 cu TVA este (aplicând valoarea inflaţiei estimata 7%) de 94.194.240 lei (2.305 Euro)


Având in vedere prevederile HCLM nr, 582/18.12.2002 privind acordarea ajutorului de l .500.000 lei pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie si persoanele care împlinesc vârsta de 80 de ani, modificata prin HCLM 3/2003 este necesar un fond pentru acţiunile de protocol organizate cu aceste ocazii, DL Primar participând la absolut toate acţiunile de acest gen anterioare.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare in aceste ocazii este, pentru anul 2005, in funcţie de numărul de persoane aferent fiecărei luni;

 

Denumire produs

Um

Cantitatea/   luna   (1 acţiune)

Preţ unitar

cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cappy

Sticla 21

6

38,000 lei

228,000 lei

2.736.000 lei

Apa minerala

Sticla 1,5 1

24

18,000 Ici

432.000 lei

5,184.000 lei

Şampanie

Sticla

6

100, 000 lei

(500,000 lei

7.200.000 lei

Fursecuri

Kg

5

100, 000 lei

500.000 lei

6.000.000 lei

Flori

 

100

20,000 lei

2,000.000 lei

24.000.000 lei

Total

 

 

 

3.760.000 lei

45. 120,000 lei

Valoarea estimata pentru anul 2005 cu TVA este (aplicând valoarea 7% pentru rata inflaţiei) de 48.278.400 lei (1.181 Euro).v,

De asemenea, pentru organizarea şedinţelor Consiliului Local Municipal (in medie 12/an), care au loc la Cazinoul din Constanta, sunt necesare, conform referatului /2004:

Denumire produs

Um

Cantitate/ luna

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Jacobs

Pachet 250g

6

100.000 lei

600,000 lei

7,200.000 lei

Zahăr

Pliculeţe

200(1 kg)

500 lei

100. 000 lei

1,200.000 lei

Fursecuri

Kg

5

1 00, 000 lei

500.000 lei

6.000.000 lei

Apa minerala

Sticla 1 , 51

24

18,000 lei

432.000 lei

5. 1 84. 000 lei

Total

 

 

 

1.632.000 Ici

I9.584.0001ei

Valoarea estimata pentru anul 2005 cu TV.A. este (aplicând rata inflaţiei estimata la 7%) de 20,954,880 lei (513 Euro). $

Total valoare estimata pentru Cabinet Primar, Cabinet Viccprimar Stan Gabriel. Cabinet Viceprimar Nemirschi Nicolae, şedinţe ale Consiliului Local Municipal si acţiuni de protocol pentru persoanele care irnplinesc 80 si cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie, este, conform referatelor anexate:

 

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna (22 zile)    ,

Preţ unitar ' cu TVA

Total/ luna Cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Jacobs

Pe 250 g

26          ,    V

1 00.000 lei

3,600.000 lei

43.200.000 lei

Fanta'11      coca-cola / şpriţ e

Sticla :i Sticla 0,51

44 148 J

3 8.000 Ici 18.000 lei

1. 672.000 !ei

2,664.000 lei

20.064.000 Ici 3 1.968.000 lei

Cappy

Sticla 2 1

30     ^

38,000 lei

1. 140,000 lei

U.6SG,OG01ei

Hd. Tomis nr. 51 :Fii*: ll(M()    41    7UÎJOI i Tel: M-H»   41 -- 7IHSI05: STlHJ CONSTANTA - ROM \ M.A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sticla 0,51

73

13.000 lei

1,404,000 lei

16.84 8.000 lei

 

Santa!

Cutie 1 1

120       :

60.000 lei

7.200.000 lei

86.400,000 lei

Apa plata

Sticla 2 1 Sticla 0,5 1

24 104

18,000 lei 10,000 lei

432.000 lei 1.040. 000 lei

5. 184.000 lei 12.480.000 lei

Apa minerala

Sticla 1, 51 Sticla 0, 5 1

122 144

18.000 lei 15.000 lei

2. 196. 000 lei 2. 1 60. 000 lei

26.352.000 lei 25, 920.000 lei

Ceai

Cutie-        100 pliclete

533 pliculeţe /

250.000 lei

1.332.500 lei

15.990,000 lei

Zahăr

Pliculeţe

1.200 (6 kg)    /

500 lei

600.000 lei

7.200.000 lei

Şervetele

Pachet

3 seturi (45p) ,

56.000 lei

168.000 Iei

2,01 6.000 lei

Fursecuri

Kg

10             7

100.000 lei

1 .000.000 lei

12.000,000 lei

Şampanie

Sticla

6

100,000 lei

600,000 lei

7.200.000 lei

Flori

Buc

100

20.000 lei

2.000.000 lei

1 1000.000 lei

Lapte condensat

Set

13

20.00ssO lei

260.000 lei

3, 120.000 lei

Total

 

 

 

29,468.500 lei

353. 622.000 lei <

Valoarea estimata pentru anul 2005 este (aplicând valoarea de 7% estimata pentru rata inflaţiei) de 378.375.540 cu TVA (9.258 Euro). v

Cheltuielile de protocol se incadreaza la capitolul 51- Cheltuieli materiale,

NOTA : l- Sumele sus menţionate reprezintă cheltuieli curente care pot fi anticipate. Pe lângă acestea pot apărea, pe parcurs, cheltuieli suplimentare legate de activităţi de protocol (inaugurări ale unor instituţii sau lucrări ale Primăriei Constanta, la care se taie panglica, mese sau cocktailuri oferite de Dl. Primar invitaţilor romani sau străini, coroane pentru zilele de sărbători naţionale, religioase etc). La acestea vor fi intoemite separat referate.

2- Propunem ca produsele cu termen de garanţie mare (Coca-Cola, Cappy, apa minerala, cafea, ceai, zahăr) sa fie achiziţionate en- gros iar cele perisabile (fursecuri, flori) prin referat si comanda de aprovizionare.

3.- Propunem ca pentru unele dintre produse (Coca-Cola si apa minerala) sa fie căutate modalităţi de sponsorizare.


 


Director,
Petrica Munteanu


                                            Bd. Tomts nr 5! LFav: tiOHl   -II - TiMlOl: Tel: (HH4J   41    70K1U5: S7IKI CONSTANTA - ROMÂNIA