Hotărârea nr. 50/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUD- "EXTINDERE LOCUINTA CU P+1E, AMENAJARE SI EXTINDERE BECI", STR.PRIMAVERII NR.57, TEREN IN SUPRAFATA DE 190 MP, PROPRIETATE PARTICULARA NICOLESCU GINA SI ADRIAN

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea documentatiei

Plan Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE LOCUINTA CU P+1E,

AMENAJARE SI EXTINDERE BECI,

str.Primaverii nr. 57 , teren in suprafata de 190 mp,

proprietate particulara Nicolescu Gina si Adrian

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1 - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE LOCUINTA CU P+1E, AMENAJARE SI EXTINDERE BECI, str.Primaverii nr. 57 , teren in suprafata de 190 mp, proprietate particulara , conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

              Terenul este proprietate particulara Nicolescu Gina si Adrian conform contractului de vanzare – cumpărare autentificat sub nr517 / 06.02.2002 la Biroul Notarului Public Cristina Budei

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, d-nei Nicolescu Gina,  in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 

 

             PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

 

 

 

CONSTANTA

NR 50/ 17.02.2004