Hotărârea nr. 498/2004

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR TRAFIC RUTIER – ORDINE PUBLICA

Romania

Judetul Constanta

municipiul  constanţa

Consiliul  Local  Municipal

 

 

HOTARÎRE 

PRIVIND  APROBAREA  REGULAMENTULUI DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE  A  SERVICIILOR 

TRAFIC RUTIER – ORDINE PUBLICĂ

 

          Consiliul  Local  al  Municipiului  Constanţa  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de………………

          Analizând  expunerea  de  motive  prezentată  de  Primarul  Municipiului  Constanţa – domnul  RADU  ŞTEFAN  MAZARE, referatul  cu  nr. …………….al  Direcţiei  Servicii  Publice,  Serviciul Trafic Rutier – Ordine Publică precum  si  avizele  Comisiilor de specialitate  nr. 3 si 5.

          Având  in  vedere  prevederile  Hotărârii  nr.  955/ 2004  pentru  aprobarea  reglementărilor - cadru  de  aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.  71/2002  privind  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  publice  de  administrare  a  domeniului  public  şi  privat  de  interes local,  ale Hotărârii  Guvernului  nr.  433/2004  pentru  aprobarea  Regulamentului  - cadru  de  organizare  a  serviciilor  publice.

          In  temeiul  art.  38  lit. ‘’i’’  si  ale  art.  46  alin  1  din  Legea  215 / 2001,  privind  Administratia  Publica  Locala:

HOTARASTE:

Art. 1:  Se  aprobă  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  Serviciilor Trafic Rutier – Ordine Publică în  Municipiul  Constanţa,  prezentat  în  anexa  ce  face  parte  integrantă  din  prezanta  Hotărâre.

Art.  3:  Secretariatul  Comisiilor  Consiliului  Local,  va  comunica  prezenta  hotarâre  Direcţiei  Sevicii  Publice,  mass – mediei  locale  în  vedera  aducerii  la  cunoştinţă  publică şi  Prefectului  Judeţului  Constanţa,  spre  ştiinţă.

          Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  de ….. consilieri  din  27  de  membri.

 

          PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                            SECRETAR       

 

NR………….            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

 

ORGANIZAREA  ŞI  FUNCŢIONAREA

 

 SERVICIULUI 

 

TRAFIC RUTIER-ORDINE PUBLICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. I  ASPECTE  DE  ORDIN  GENERAL

 

          1.1. Prezentul  regulament  stabileşte  cadrul  juridic  unitar  şi  condiţiile  în  care  se  desfăşoară  activitatea  de amplasare, reparare şi întreţinere a elementelor de protecţie stradală şi pietonală, a mijloacelor de semnalizare rutieră în  Municipiul  Constanţa,  în  conformitate cu  reglementările  prevăzute  în  Hotărârea  nr.  955 / 15.06.2004.

          Totodată,  prezentul  document  a  fost  elaborat  în  conformitate  cu prevederile legilor în vigoare şi cu principiile  legislaţiei  europene,  care  stabilesc  modul  de  gospodărire  al  localităţilor  urbane  şi  rurale  în  domeniu.

 

CAP. II.  DEFINIREA  ŞI  SCOPUL  SERVICIULUI 

TRAFIC RUTIER-ORDINE PUBLICĂ

 

2.1. Serviciul Trafic Rutier-Ordine Publică s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Servicii Publice în scopul creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale , eliberării avizelor şi autorizaţiilor, asigurării ordinii şi liniştii publice, a pazei bunurilor publice şi private , precum şi angajării şi coordonării serviciilor publice necesare bunei gospodăriri a domeniului public aparţinând Municipiului Constanţa privind :

                   - indicatoarele rutiere;

                   - reabilitarea marcajelor rutiere;

                   - fluidizarea traficului rutier;

                   - gardurile de protecţie stradală şi pietonală;

                   - stâlpi ficşi şi mobili;

                   - parapeţi direcţionali deformabili (glisiere);

                   - sistemul de bariere şi taxare;

                   - parcările de reşedinţă;

                   - căsuţe P.V.C.;

                   - tractoraşe;

                   - ordinea şi liniştea publică;

                   - paza bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa.

2.2. Serviciul Trafic Rutier-Ordine Publică rezolvă în mod eficient corespondenţa şi sesizările cetăţenilor adresate Direcţiei Servicii Publice pe problemele sus menţionate.

2.3. Serviciul Trafic Rutier-Ordine Publică urmăreşte modul de derulare a lucrărilor de investiţii, din domeniul său de activitate, aprobate de Consiliul Local Municipal, precum şi respectarea clauzelor contractelor în derulare.

 

CAP. III   ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI

TRAFIC RUTIER

 

          3.1. Structura organizatorică a serviciului cuprinde un şef de serviciu, consilieri, inspectori de specialitate şi referenţi care organizează, urmăresc, controlează şi execută recepţia serviciilor de pază şi ordine publică, precum şi a serviciilor şi a lucrărilor de amplasare, reparare sau întreţinere a semnalizărilor şi amenajărilor rutiere, a parcărilor şi elementelor de protecţie pe domeniul public.

          3.2. Atribuţiile  şefului  de  serviciu:

          Şeful  de  serviciu  se  subodonează  nemijlocit  directorului  executiv  al  Direcţiei  Servicii  Publice  şi  îi  revin  următoarele  atribuţii:

          a)  -  coordonează,  îndrumă  şi  răspunde  de  buna  funcţionare  a  activităţilor  din  cadrul  serviciului;

          b)  -  verifică  aplicarea  corectă  a  tuturor  Legilor,  Ordonanţelor,  Hotărârilor  de  Guvern  sau  Hotărârilor  Consiliului  Local  Muinicipal  în  ceea  ce  priveşte  activităţile  specifice;

          c)  -  întocmeşte  rapoartele,  situaţiile  informative,  referatele,  adresele  şi  răspunde  pentru  veridicitatea  datelor  consemnate;

          d)  -  elaborează  documentele  de  serviciu,  pe  care  le  are  în  competenţă  şi  participă  la  procedurile  legale,  ca  membru  în  comisiile  de  selecţie  de  oferte  sau  licitaţii,  urmăreşte  derularea  contractelor  şi  încheierea  lor  la  termen;

          e)  -  avizează  situaţiile  de  plată  primite  de  la  prestatori,  după  ce  au  fost  verificate  şi  confirmate  de  către  inspectori;

          f)  -  participă  la  negocierea  preţurilor  şi  tarifelor  în  domeniu  şi  urmăreşte  încadrarea  cheltuielilor  în  bugetul  alocat  fiecărei  prestaţii;

          g)  -  ia  măsuri  pentru  ţinerea  la  zi  a  evidenţei  tehnice  şi  funcţionării  obiectivelor  din  domeniul  semnalizării şi amenajării rutiere, elementelor de protecţie stradală şi pietonală;

          h)  -  sesizează  organele  de  control  din  cadrul  Primăriei despre  neregulile  sau  încălcările  normelor  privind  protecţia  domeniului  public;

          i)  -  verifică  activitatea  de  realizare  a  lucrărilor  de  montare  a  amenajărilor conform  procedurilor  tehnice  de  execuţie;

          j)  -  întocmeşte  şi  înaintează  documentele  pentru  obţinerea  avizului comisiei de circulaţie pentru  amplasarea indicatoarelor  pe  domeniul  public;

          k)  -  propune  recompensarea  sau  sancţionarea  personalului  din  subordine.

          3.3.  Atribuţiile  consilierilor, inspectorilor şi referenţilor de specialitate:

          Aceştia  se  subordonează  nemijlocit  şefului  de  serviciu  şi  au  următoarele  atribuţii:

          a)  -  întocmesc  situaţiile  cu  elementele de protecţie stradală şi pietonală şi  mijloacele de semnalizare rutieră ce  trebuiesc  să  fie  întreţinute, reparate    sau  puse  în  funcţiune  prin  verificări  în  teren  şi  inventariere;

          b)  -  procură documentaţia necesară redactării proiectelor pentru planurile de buget anual (1) referate de necesitate şi oportunitate, (2) note de constatare, (3) expertize tehnice , (4) devize de ofertă estimative , (5) proiecte, (6) poze pe obiective, etc.

          c) - urmăresc executarea lucrărilor de montare a elementelor de protecţie stradală şi pietonală şi  a mijloacelor de semnalizare rutieră conform procedurilor tehnice de execuţie ;

          d) - urmăresc încadrarea prestaţiei în sumă alocată de bugetul de stat ;

          e) - urmăresc ca la punctele de lucru operatorii să prezinte următoarele documente

                   - documentaţia tehnică de execuţie ;

                   - instrucţiunile de lucru, fişele tehnologice, planurile tehnice de execuţie aprobate ;

                   - certificatele de calitate, declaraţiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi montate ;

                   - înregistrările doveditoare ca materialele neconforme sunt ţinute sub control ;

                   - asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuţiei , a sculelor şi dispozitivelor de verificare , a utilajelor şi utilităţilor aferente execuţiei, precum şi existenţa materialelor de protecţia muncii şi respectarea normelor în vigoare;

          f) - verifică respectarea graficului de execuţie a lucrărilor;

          g) - participă la recepţia lucrărilor efectuate şi întocmeşte procesul verbal de recepţie parţială şi  finală;

          h) - verifică situaţiile de plată întocmite de operator;

          i) - informează şefii ierarhici de situaţiile constatate şi face propuneri de îmbunătaţire în domeniu;

          j) - verifică în teren şi rezolvă cererile şi sesizările primite de la cetăţeni ;

          k) – primeşte, verifică în teren, analizează şi înaintează propuneri în vederea eliberării avizelor şi autorizaţiilor pentru Comisia de circulaţie, acces la rampa de deşeuri inerte, acces în staţiunea Mamaia şi a permiselor de liberă trecere şi parcare , precum şi a permiselor pentru parcarile de reşedinţă;

          l) – verifică, pe timp de zi şi de noapte, modul de executare a serviciului de pază şi ordine publică;

          m) – întocmesc planurile de pază, de acţiune, de măsuri şi cooperare pentru activităţile desfăşurate cu forţele angajate pe bază de contract, precum şi cu forţele de ordine publică ale Poliţiei şi Jandarmeriei;

          n) – ţin legătura şi cooperează cu Poliţia şi Jandarmeria pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor Municipiului Constanţa;

          o) - aplică Legile, Ordonanţele, Hotărârile de Guvern, Hotărârile Consiliului Local Municipal, precum şi a normelor în vigoare, care privesc activitatea Serviciului Trafic Rutier-Ordine Publică.

 

CAP. IV.  MODUL DE FUNCŢIONARE A SERVICIULUI

TRAFIC RUTIER-ORDINE PUBLICĂ

 

          4.1 Funcţionarea Serviciului Trafic Rutier-Ordine Publică se realizează prin respectarea urmatoarelor etape şi procedee de lucru :

          4.2. Etapele lucrărilor de montaj a elementelor de protecţie stradală şi pietonală precum  şi a mijloacelor de semnalizare rutieră au urmatoarea succesiune :

Pentru indicatoare rutiere şi elemente de protecţie stradală

                   a) - pregatirea terenului, care constă în demontarea mijloacelor de semnalizare şi a elementelor de protecţie deteriorate, degajarea şi  îndepărtarea diverselor materiale ;

                   b) - încărcarea în mijloace auto şi transportul la locul de montaj al mobilierului stradal;

                   c) - realizarea, prin săpătură manuală sau spargere de betoane, a fundaţiilor pentru montarea stâlpilor de susţinere sau a elementelor de protecţie;

                   d) - preparea betonului de fundaţie;

                   e) - montarea obiectelor la cotă, fixarea lor provizorie;

                   f) - turnarea betonului în fundaţie;

                   g) - grunduirea şi vopsirea elementelor de protecţie stradală;

                   h) – montarea indicatoarelor pe stâlpi;

                   h) - recepţionarea lucrărilor.

Pentru marcaje rutiere

                   a) – curăţenia părţii carosabile;

                   b) – lucrări de premarcare;

                   c) – executarea marcajelor;

                   d) – recepţia lucrărilor.

          4.3. Procedee de lucru :

                   - Lucrările de montare a elementelor de protecţie stradală şi pietonală precum  şi a mijloacelor de semnalizare rutieră se vor realiza respectându-se documentaţiile de execuţie. Toate neconformităţile de pe teren vor fi aduse la cunoştinţa proiectantului spre rezolvarea problemelor ivite;

                   - Verificarea calităţii lucrărilor se desfăşoară pe tot parcursul execuţiei. Rezultatele recepţiilor preliminare şi definitive, vor fi anexate la dosarul obiectivului .

 

CAP. V  ASPECTE  PRIVIND  ACTIVITATEA 

OPERATORULUI

         

          5.1.  Activităţile  de  amplasare,  reparare,  întreţinere  şi  punere  în  funcţiune  a elementelor de protecţie stradală şi pietonală precum  şi a mijloacelor de semnalizare rutieră pe  domeniul  public  vor  fi  realizate  de  operatorii  de  servicii,  cu  respectarea  reglementărilor  în  vigoare,  în  baza  Hotărârii  nr.  955 / 2004,  art.  30,  alin.  1-5.

Aceste  activităţi  se  desfăşoară  în  baza  unor  contracte  încheiate  între  Primăria  Municipiului  Constanţa  şi  societăţile  prestatoare  de  servicii.  Baza  legală  a  acestor  contracte  o  constituie  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr. 60 / 2001  modificată  şi  actualizată  până  la  30.08.2004,  prin  care  se  organizează  cereri  de  ofertă  sau  licitaţii  publice  pentru  atribuirea  de  servicii  şi  lucrări.

          5.2.  Primăria  Municipiului  Constanţa,  prin  reprezentanţii  săi  legali  urmăreşte,  coordonează  şi  controlează  desfăşurarea  în  cele  mai  bune  condiţii  a  acestei  activităţi.

Monitorizarea  acestei  activităţi  se  va  face  în  baza  contractului  încheiat  între  părţi,  a  graficelor  de  execuţie  şi  a  ordinelor  de  lucru  emise  de  autoritatea  contractantă  în  colaborare  cu  operatorul  serviciului  respectiv.

          5.3. Graficul  de  timp  al  execuţiei   lucrărilor  este  un  document de  lucru,  care  se  întocmeşte  de  către  operator  şi  este  aprobat  de  beneficiar,  în  scopul  derulării  corecte  şi  unitare  a  acţiunilor  pe  zile,  săptămâni  şi  luni.

          5.4. Ordinul  de  lucru  este  un  alt  document  de  lucru  întocmit  la  nivelul  Direcţiei  de  Servicii  Publice,  aprobat  de  directorul  de  resort  şi  şeful  de  serviciu,  precum  şi  de către  operatorul  de  servicii. 

Exemple  de  grafic  şi  ordin  de  lucru:

 

GRAFIC DE LUCRU:

 

Nr. crt.

Denumirea Lucrării

Săpt. I

Săpt. II

Săpt.III

……….

Obs.

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC DE LUCRU:

 

Nr. crt.

Denumirea Lucrării

Ziua I

Ziua II

Ziua III

……….

Obs.

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDIN DE LUCRU:

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE

SERVICIUL TRAFIC RUTIER-ORDINE PUBLICĂ

NR._____________/ ________________

 

APROB                                                                                                                                                                                                                                                                    DIRECTOR

ORDIN DE LUCRU                                                                                                                               

         

Din data ___________, pentru începerea lucrărilor _________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Caracteristici:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        Comanda /Contract nr.________________________________________________

       Executant:__________________________________________________________

                                                                                                                                                                    

        

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

U./M.

Cantitate

estimata

Termen de

executie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Am  predat                                                                                          Am  primit    

     

    ŞEF SERVICIU                                                                            S.C……………………. 

……………………

        Inspector

…….......................                     

 

 

CAP.VI  DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

          6.1.Obligatiile autorităţii  contractante:

                   a) – se  obligă  să  pună la dispoziţia operatorului de sevicii publice strategia şi programele de măsuri şi acţiuni privind administrarea domeniului public din Municipiul Constanţa şi Staţiunea Mamaia.

                   b) – se  obligă să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa acestuia de a îmbunătăţi serviciul prestat pentru acţiunile care nu contravin interesul creşterii calităţii serviciului respectiv.

                   c) – se  obligă  să verifice graficul de execuţie, respectarea normelor de lucru indicate de firmele producătoare ale substanţelor şi să se consulte cu instituţiile de specialitate pentru găsirea celor mai optime soluţii pentru derularea lucrărilor în cele mai bune condiţii.

 

                6.2. Drepturile  autorităţii  contractante :

                                a) – urmăreşte, controlează şi supraveghează modul de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa serviciilor prestate pe toată perioada prestaţiei, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice;

                   b) – sancţionează operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contract .

        

                6.3.  Obligaţiile   operatorului:           

                                a)– se obligă, să-şi asigure în cel mai scurt timp tehnica şi utilajele cu care s-a angajat prin ofertă şi să dispună de personalul aferent prestării serviciilor;

                                b) –  se  obligă,  sa asigure contra cost materialele necesare prestarii serviciului;

                   c) – se  obligă, sa execute integral operaţiunile stabilite in caietul de sarcini si graficele  de timp pentru  executarea  lucrărilor;

                   d) – se  obligă, ca în cazul apariţiei unor cauze de forţă majoră care pot determină întârzieri in execuţia serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, să anunţe beneficiarul şi să contribuie la minimalizarea efectelor negative ivite .

 

                6.4. Drepturile  operatorului :

 

                   a)are  dreptul  sa propună beneficiarului ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor in funcţie de influenţele intervenite in costurile de operare .

 

CAP.VII  PREŢURI, TARIFE SI TAXE

 

          7.1.  Aprobarea preţurilor şi a tarifelor se face de către autoritatea  publică locală;

          7.2.  Cuantumul si regimul taxelor legale se stabilesc anual prin hotarari ale Consiliului  Local  Municipal  Constanţa in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

          7.3.  Structura si nivelul preturilor, tarifelor si taxelor vor fi stabilite astfel incat:

                   - să acopere preţul efectiv al prestării serviciului;

                   - să descurajeze consumul excesiv şi risipa de  fonduri  nejustificate;

 

 

CAP.VIII  RASPUNDERI SI SANCŢIUNI

 

          8.1.  Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara civila contraventionala sau penala dupa caz .

          8.2. Consiliul  Local  al  Municipiului  Constanţa are dreptul sa sanctioneze operatorul prestator de servicii in cazul in care acesta nu presteaza serviciile la nivelul indicatorilor de calitate si eficienta stabiliti prin contract astfel:

-         aplicarea unor penalizari corespunzatoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate . Penalizarile vor fi definite in contractul incheiat intre beneficiar si operatorul de servicii ;

-         rezilierea contractului daca se constata incalcarea repetata a obligatiilor contractuale .

 

CAP.IX   DISPOZIŢII FINALE

 

          9.1. Acest regulament de administrare a domeniului public va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipilui Constanta si va intra in vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de catre acesta .