Hotărârea nr. 495/2004

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L.M. 405/21.11.2003 ,, REGULAMENT PRIVIND IMBUNATATIREA ACTIVITATII ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI ”

                          

 

 

 

HOTĂRÂRE

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L.M. NR.405/21.11.2003 „REGULAMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit în şedinţă ordinara din data de ________________;

 

          Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari – D.A.P.L. – înregistrat sub nr. _________________ şi avizul Comisiei nr. 5 administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti ;

          Având în vedere prevederile din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicata cu modificările si completările ulterioare; H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari modificată şi completată prin H.G.nr. 1386/2003; O.G. nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobată cu modificari prin Legea nr. 234/2002; O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi Legii nr.180/2002 pentru aprobarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

          In temeiul prevederilor art. 38,alin.3 şi ale art. 46, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

ARTICOL UNIC

 

                H.C.L.M. nr. 405/21.11.2003 „Regulament privind îmbunătăţirea activităţii asociaţiilor de proprietari”, se modifică şi completează după cum urmează:

        

 

         1. La art. 7 se introduce lit. c), care va avea următorul cuprins:

         „c.) predă, la eliberarea din funcţie, ştampila asociaţiei, precum şi orice alte documente, mijloace materiale şi băneşti utilizate în desfăşurarea activităţii”.

         2. Art. 8 (1) lit. b) şi c)  vor avea următorul cuprins:

          „b) repartizarea cheltuielilor de întreţinere, conform criteriilor prevăzute în H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare”.        

          „c) punerea la dispoziţia comisiei de cenzori şi a expertului contabil sau contabilului autorizat a tuturor documentelor justificative, precum şi a registrelor şi formularelor prevăzute de Ordinul M.F.P. nr. 2329/2001 sau, după caz, Ordinul M.F.P. nr. 1591/1998.”

         3. La art. 8 (1) se introduc lit. e), f) şi g), care vor avea următorul cuprins:

         „e) predarea, la eliberarea din funcţie, a registrelor şi formularelor contabile şi a ştampilei asociaţiei, precum şi a oricăror alte documente, mijloace materiale şi băneşti utilizate în desfăşurarea activităţii de administrare.

         „f.) Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă vor depune la Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a asociaţiilor de proprietari din cadrul Consiliului Local al Mun. Constanţa situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, întocmită potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001, până la data de 1 martie pentru situaţia la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia la 30 iunie. Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă vor depune situaţia financiară anuală până la data de 1 martie a anului următor."

         „g.) Administratorul este obligat să folosească lista de plată în conformitate cu modelul stabilit prin Ordinul M.F.P. nr. 2329/2001”.

                4. Articolul  8 (2) va avea următorul cuprins:

          „ (2) Asociaţiile de proprietari care nu dispun de o persoană fizică atestată pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil pot angaja o persoană fizică neatestată, cu condiţia ca aceasta să urmeze un curs de pregătire profesională organizat în condiţiile legii şi să obţină atestatul eliberat de Consiliul Local Municipal Constanţa în termen de 60 de zile de la data deciziei de angajare”.

 

         5.  La  art. 9 se introduc lit. c) şi d), e) cu următorul cuprins:

          „c) de a contribui la constituirea fondului de reparaţii şi a fondului de rulment stabilit de adunarea generală a asociaţiei de proprietari”.

          „d) de a permite, în condiţiile legii, inspectarea de către membrii comitetului executiv sau a inspectorilor serviciului specializat din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, în cazul în care sunt sesizaţi, a instalaţiilor comune la care nu se poate avea acces decât din apartament sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în vederea constatării şi/sau înlăturării defecţiunilor apărute”.

          „e) de a permite accesul persoanelor autorizate şi însoţite de administratorul clădirii pentru efectuarea reparaţiilor la instalaţiile comune, în conformitate cu prevederile legale.

6. Art. 20 va avea următorul cuprins:

„Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a, b şi c constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

                7. Art. 21 va avea următorul cuprins:

„Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 8 (1) lit. a, b, e, f şi g constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei”.

8. Art. 23 va avea următorul cuprins:

„Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 8 (1) lit. c şi d constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei”.

9. Art. 24 va avea următorul cuprins:

          „Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 lit a, b, c, d şi e constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.”

          10. Compartimentul comisiilor de specialitate al C.L.M. Constanţa va comunica prezenta hotărâre S.S.Î.A.P., în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi U.A.P.C., mass media, Prefecturii Judeţului Constanţa spre ştiinţă.

 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de _________ consilieri din 27 de membrii.

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

______________________                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         SECRETAR

                                                                                 MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANŢA,

NR. ______________

 

 

 

 

AVIZ

 

 

 

 

            AVÂND ÎN VEDERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATĂ ÎN SUSŢINERE DE DOMNUL PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE;

         ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L.M. NR.405/21.11.2003 „REGULAMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI”, CA URMARE A INTRĂRII ÎN VIGOARE A H.G. NR. 1386/2003 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI;

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.45 DIN LEGEA NR.215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ.

         SE AVIZEAZĂ ______________ PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L.M. NR.405/21.11.2003  „REGULAMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI”.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.5

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

 

            Pentru îmbunătăţirea activităţii asociaţiilor proprietari, conducerea şi funcţionarea acestora cu respectarea actelor normative în vigoare;

         Analizând referatul Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari – Direcţia Administraţie Publică Locală – înregistrat sub  nr._____________ prin care se propune, ca urmare a intrării în vigoare a H.G. nr. 1386/2003, modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 405/21.11.2003Regulament privind îmbunătăţirea activităţii asociaţiilor de proprietari”;

          În temeiul prevederilor art.38 alin.3 şi ale art.46, alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală şi art.74 din H.G. nr.400/2003 modificat de art. 1 (34) din H.G. nr. 1386/2003 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

         Iniţiez proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 405/21.11.2003Regulament privind îmbunătăţirea activităţii asociaţiilor de proprietari”;

 

                                                                                                    

 

 

 

 

PRIMAR,

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

 

 

 

 

 

                                                                                 APROBAT,

                                                                                    PRIMAR

                                                                     RADU ŞTEFAN MAZĂRE

                                                                                                     

 

 

REFERAT

 

 

 

                Având în vedere intrarea în vigoare a H.G. nr. 1386/2003 de modificare şi completare a H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, considerăm oportună adoptarea de către Consiliul Local Municipal Constanta a unei hotărâri pentru modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 405/21.11.2003Regulament privind îmbunătăţirea activităţii asociaţiilor de proprietari”;

 

 

 

 

 

 

 

              DIRECTOR A.P.L.

CONSTANTIN RACU

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU,

GABRIELA TEŞULEANU