Hotărârea nr. 491/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR.462/21.11.2003 (ABONAMENT SOCIAL- RATC)

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR.462/21.11.2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din

data de 23.12.2004;-

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar, raportul comisiei nr.l de studii prognoze economico sociale, buget finanţe , administrarea, domeniului public si privat si raportul Direcţiei Financiare nr.

Văzând dispoziţiile H.C.L.M nr,462/2QQ3 privind majorarea tarifelor RATC Constanta la transportul urban de calatori in municipiul Constanta ;

Având in vedere prevederile O,G. nr. 97/1999 aprobata prin Legea 19/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale Q.UG. nr.7/1998, modificate prin O.U.G, nr.148/2000;

In temeiul prevederilor art,38 HLi si art.46 alin, l din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Art, l Se modifica anexa IA din H-C. L. M nr. 462/2003 , in sensul ca de la rubrica abonamente se radiază poziţia privind abonamentul social (30 calatorii).

Celelalte prevederi cuprinse in anexa l A si anexa l B rămân neschimbate.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor direcţiilor din cadru J Primăriei, R.A,T,C. Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta,

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 membri

PREŞEDINTELE SEDlNTEI,                                                   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.491/23.12.2004ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA FINANCIARA


RAPORT

In urma reanalizarti anexelor Ia H.C.L.M 462/21.11.2003 ,   prin care s-a aprobat majorarea tarifelor R. A.T.C. Constanta la transportul urban de calatori in municipiul Constanta   incepand cu data 01.12.2Q03ts-a constatat ca   abonamentul social înscris in anexa l A nu mai se practica, intrucat s-au acordat alte forme de gratuitate.

In consecinţa propunem radierea poziţiei ce face referire la abonamentul social (30 calatorii) din anexa IA parte integranta la H.CL.M.462/2003.

Bd. Tcmis w. JlJta,- 0040 -41 - 708101; Td: OO40-41 - 70*105; cod 900725 CONSTANTA - ROMÂNIA


DIRECTOR   EXEC UTIV
 
Ec. Marcela Frigioiu