Hotărârea nr. 490/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR. 327/30.07.2003 CU PRIVIRE LA ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

        JUDEŢUL CONSTANTA
 
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea H.C.L.M. nr. 327/30.07.2003 cu privire la organigrama Serviciului Public de Impozite, Taxe si ale Venituri ale Bugetului Local

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in şedinţa din data de 23.12.2004;

Văzând expunerea de motive prezentata de domnul primar RADU
ŞTEFAN MAZĂRE, raportul nr.              / _ al Serviciului

Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local si avizul Comisiei nr. 5;

In temeiul prevederilor art. 38, alin. l si 2, lit. "e" si art. 46, alin. l din Legea 2 1 5/200 1 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba hotărârea de modificare a H.C.L.M. nr. 327/30.07.2003 cu privire la organigrama si statul de funcţii stabilite pentru Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local stabilite prin H.C.L.M. nr. 327/30.07.2003 conform anexelor l si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. începând cu data de 01.01.2005 se aproba finanţarea unui număr total de 256 de posturi din care: 201 funcţii publice, din care 13 sunt funcţii de conducere, iar 188 sunt funcţii de execuţie, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre si 55 de posturi pentru personalul contractual bugetar, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretariatele comisiilor de specialitate ale consiliului local vor comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de26 consilieri din 27

membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                 SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR490/23.12.2004

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE - PERSONAL

Nr. inreg._____________________________ _________             APROBAT,

PRIMAR

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

RAPORT
pentru suplimentarea numărului de personal in anul 2005

Pentru buna desfăşurare a activităţii in anul 2005, va rugam sa aprobaţi alocarea sumei solicitate la cheltuieli cu salariile pentru un număr de 256 salariaţi , suplimentar fata de anul 2004 cu un număr de 42 de salariaţi.

Aceasta suplimentare este necesara datorita modificărilor legislative, Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul, precum si datorita problemelor apărute pe parcursul ultimilor ani in activitatea de teren.

Astfel, numărul suplimentar de personal este repartizat pe compartimente după cum urmează:

1.  Agenţii fiscale pentru persoane fizice:4 agenţii x 6 referenţi = 24 referenţi (studii medii);

Activitate desfăşurata: - program organizat in ture de dupa-amiaza pentru ghişeu,

-  control pe teren,

-  repartizare roluri fiscale pe salariaţi.

2.  Compartimentul persoane juridice: 8 inspectori (studii superioare);

Activitate desfăşurata: - suplimentarea cu echipe de control pe teren;

3.  Compartimentul de urmărire si executare silita: 4 inspectori (studii superioare), datorita creşterii
numărului de cazuri cu 50% fata de anul 2003;

4.        Compartimentul de informatizare: 2 inspectori (studii superioare) specializaţi pentru utilizarea
programului de arhiva electronica si pentru extinderea reţelei informatice;

5.        Compartimentul contabilitate: 2 salariaţi, din care un referent (studii medii) si un inspector (studii
superioare) necesari pentru evidenta analitica a impozitelor si laxelor locale, precum si pentru evidenta
e h e ui ic l i J or b\.i setare: 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE - PERSONAL

6.  Compartimentul administrativ: l curier (studii medii) necesar pentru expedierea corespondentei care
a crescut in procent de 100% fata de anul 2003;

7.   Compartimentul de taxe speciale:  l inspector (studii superioare) necesar pentru suplimentarea
echipelor de control pe teren.

Având in vedere cele mai sus menţionate, va rugam analizaţi si dispuneţi.
Va mulţumim.


 


DIRECTOR EXECUTIV


Virginia STEFANICA