Hotărârea nr. 49/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD -" AMENAJARE SEDIU AGENTIE BANCA TRANSILVANIA SI PARCARE", BD.TOMIS NR.235, COMPLEX DACIA LA PARTERUL BLOC C, TEREN IN SUPRAFATA DE 74 MP, PROPRIETATE SC TOMIS SA, INCHIRIAT DE SC BANCA TRANSILVANIA SA

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMENAJARE SEDIU AGENŢIE BANCA TRANSILVANIA şi PARCARE,

bd. Tomis nr. 235, complex Dacia la parterul bl. C, teren în suprafaţă de 74 mp,

proprietate SC TOMIS SA, închiriat de SC BANCA TRANSILVANIA SA.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004.

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – AMENAJARE SEDIU AGENŢIE BANCA TRANSILVANIA şi PARCARE, bd. Tomis nr. 235, complex Dacia la parterul bl. C, teren în suprafaţă de 74 mp, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

              Terenul este proprietate SC TOMIS SA conform certificatului de autentificare a dreptului de proprietate seria CT nr. 0034/1997 şi închiriat de SC BANCA TRANSILVANIA SA conform contractului de închiriere nr. 1422/2003.

              Terenul pe care se va amenaja parcarea apartine si va ramane domeniu public al Municipiului Constanta.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC BANCA TRANSILVANIA SA, SC Scil Confort Urban, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

 

            Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 31 membri.

 

             

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                                 CONTRASEMNEAZA,

 

                                                                                                            SECRETAR        

            CONSTANTA

NR 49/ 17.02.2004