Hotărârea nr. 488/2004

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA LISTEI CU SPATII COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII DIN ANEXA LA H.CL.M NR. 562/18.12.2002

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND COMPLETAREA LISTEI

CU SPATII COMERCIALE SI DE PRESTĂRI SERVICII

DIN ANEXA LA H.CL.M NR. 562/18.12.2002

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara
din 23.12.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-1 Primar Radu Ştefan Mazăre,
raportul Direcţiei Pieţe, Târguri si Oboare din cadrul Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului
Public si Privat" Constanta, nr.__________________ , si avizul Comisiei Juridice .

Având in vedere prevederile Legii 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata, a statului si a celor de prestări servicii, aflate in administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local.

In temeiul prevederilor art.38, alin 2, lit 'T' si art 46, alin l din Legea nr.215/2001 privind Administrarea Publica Locala:

HOTĂRĂŞTE:

Art. l Se aproba completarea listei din anexa la H. C L M nr 562/18.12.2002 conform anexei care face parte integranta din pre/enta hotărâre.

Art, 2 - Vânzarea acestor spatii se va face numai după obţinerea aviziului favorabil emis de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei, precum si de Direcţia Generala a Finanţelor Publice in conformitate cu reglementările specifice, condiţionata fiind de neperfectarea contractelor de van/are - cumpărare pana la clarificarea situaţiilor juridice a acestora, respectiv soluţionarea nod licări l or sau a litigiilor in instanţa.

Art 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica Prezenta hotărâre Direcţiei Pieţe, Târguri si Oboare din cadrul RAEDPP - Constanta in vederea aducerii la indeplinîre si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONSTANTA NR.488/23.12.2004


R.A."EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT"

CONSTANŢA

BD.1MAI, NEL21, BL.H18, PARTER

NR.

RAPORT

Având în vedere prevederile art.5 din Legea nr.550/20Q2 pnvind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate pnvată a statului si a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate m patrimoniul regiilor autonome de interes local se propune completarea listei cu spaţiile comerciale şi de prestări servicii întocmita conform prevederilor Legii nr.550/2002.

Vânzarea acestor spaţii se va face numai după obţinerea aviziului favorabil emis de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei, precum şi de Direcţia Generală a Finanţelor Publice în conformitate cu reglementările specifice, condiţionată fiind de neperfectarea contractelor de vânzare - cumpărare până la clarificarea situaţiilor juridice a acestora, respectiv soluţionarea notificărilor sau a litigiilor în instanţă.

Ca urmare a cercetărilor efectuate pentru fiecare spaţiu cu alta destinaţie propus spre analiză s-au stabilit următoarele:

ANEXĂ

1.  Spaţiul în suprafaţă totală de 309,82 mp (beci, parter, mansardă), din care 209,22 mp vânzare şi
100,6 mp depozitare, situat în Piaţa Pescăruş, având ca obiect de activitate - alimentaţie publică,
este  deţinut în baza contractui  de închiriere nr. 1018/07.052003  de către  SC TOLMAR
COMPANY SRL,

2.              Spaţiul în suprafaţă totală de 169 mp, din care 77 mp vânzare şi 92 mp depozitare, situat în
Complexul Agroalirnentar Tomis ŢII, având ca obiect de activitate - comerţ, este deţinut în baza
contractului de închiriere nr. 1860/05 05.1995 de către SC ALBET ÎMPEX SRL.

3.  Spaţiul în suprafaţă totală de 120 mp, din care 48 mp vân/are ţi 72 mp depozitare, situat în
Complexul Agroalimentar Torni s HI, având ca obiect de activitate - comerţ, este deţinui în baza
contractului de închiriere nr.2770,23 06.1995 de către SC ELLER WEST SRL

f n comisia de aplicare a Legii m. 550/2002 s-a propus completarea listei cu spaţii comerciale şi de prestări servicii, aprobată prin HCLM ru. 562/2002 şi cu spaţiile mai sus prezentate.


 ANEXA HCLM 488/23.12.2004


 


TABEL CU SPAŢIILE COMERCIALE Şl DE PRESTĂRI SERVICII CE COMPLETEAZĂ LISTA ANEXĂ LA HCLM 562/13.12.2002

 

Ni ot

Denumire agent

Adresa spaţiului

N r. contract

Total tup profil

Observaţii

4

SC ALBET IMPEX SRL REP ALl BE1TIN

Complex agroalim.Tomis III

CI-1860/05.05 199

5

169 mp Comerţ

 

m

SC ELLER WEST SRL REP CAD AR Al H AN

Complex agroalim.ToniLS III

Cl-2770/2306 1 W 5

120 mp Comerţ

 

n

SC TOI -M AR COMPANY SRL REP VJD1S MARJA

Piaţa Pescăruş

CI~ 1018/0705.200 3

309,82 mp

Alimentaţie publica