Hotărârea nr. 485/2004

HOTARARE PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI DE SEDINTA PENTRU MEMBRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţa pentru membrii Consiliului Local al municipiului Constanta

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit in şedinţa de ordinara din data de 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre. referatul Secretarului municipiului înregistrat sub nr. /17.12,2004 avizele comisiilor de specialitate nr. l - buget-fînante si nr. 5 -juridica;

Văzând prevederile art 34 si art. 85 din Legea nr, 393/2004 privind statutul aleşilor locali ;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 si art. 46 din Legea nr, 215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art, l - Se stabileşte indemnizaţia de şedinţa pentru membrii Consiliului local al municipiului Constanta care participa la şedinţele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate, in cuantum de % din indemnizaţia lunara a Primarului municipiului Constanta.

Art. 2 - Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia,

potrivit art. l, este de o şedinţa ordinara de consiliu si ____  şedinţe de comisii de

specialitate pe luna,

Art. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi, precum si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta,

Adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

NICOLAE MOGA                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nr.485/23.12.2004ROMÂNIA

J L DETUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNCI PIULUI CONSTANTA

SECRETAR

NR/12.2004


REFERAT

Văzând  expunerea de  motive prezentata de domnul  Primar Radu  Ştefan Mazăre;

Având in vedere dispoziţiile art, 34 si art, 85 din Legea ni, 393/2004 privind statutul aleşilor locali, in care se arata ca indemnizaţia de şedinţa pentru membrii consiliului local care participa la şedinţele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate, va fi in cuantum de pana la 5% din indemnizaţia lunara a primarului, iar numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnix^itia, este de o şedinţa ordinara de consiliu si 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe luna ;

In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 s-a elaborat prezentul referat la proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţa pentru membrii Consiliului local al municipiului Constanta,, urmând ca aceştia sa stabilească cuantumul din indemnizaţia lunara a primarului, pentru un număr maxim de o şedinţa ordinara de consiliu si 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe luna.

SECRETAR,

MARCELA ENACHE