Hotărârea nr. 484/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 243 / 2004 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII "TRENULET PARC TABACARIE", SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA

 


românia

judeţul constanta

  MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTARARE

privind modificarea si completarea H.C,L.M. nr. 243 / 2004 privind aprobarea achiziţionării "Trenulet Parc Tabacaric", situat in Municipiul Constanta

Consiliul Local  al Municipiului  Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 23.12.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 152287 / 15. 12. 2004, raportul Comisiei nr,5 -Juridice si al Comisiei nr,l - Buget-Finante;

Având in vedere adresa formulata de S,C. Montana Sky S.R.L., inregistrata sub nr. 142654 /19, 11,2004;

Văzând prevederile art. 1257 alin 1 din Lg. nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala

In temeiul prevederilor art, 46, alin. l din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, art. 12, lit."a" din O.U.G. nr. 60 / 2001 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulteriorc, coroborat cu art, 27 din H.G. nr. 461 / 2001 pentru aprobarea, normelor de aplicare a OU.G. nr. 60 / 2001;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se modifica art, l din HC.L.M. nr. 243 / 2004, care va avea următorul conţinut: "Se aproba achiziţionarea activului "Trenulet Parc Tabacarie" de la S.C. MONTANA SKY

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C,L,M. nr. 243 / 2004 rămân in vigoare.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoni, Direcţiei Urbanism, Direcţiei AJVL,, Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic Investiţii, Serviciului Public de impozite si Taxe si Alte Venituri la Bugetul Local interesate in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilier din 27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR484/ 23.12.2004

Bd. Tomts ut. 5UF«: 0040 - 4| - 70SIOI; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAromânia

judeţul constanta

primăria mumcipiului constanta

direcţia administraţie publica locala

SERVICIUL JURD3IC

NR. 152287 /15.12.2004


REFERAT

Privind modificarea H.CX.M. n r.2 43/23.06.2 004, privind aprobarea achiziţionării "Trenulet Parc Tabacarie", situat in Municipiul

Constanta

In vederea aplicării H.CXM. nr. 243 / 2004, prin care s-a aprobat achiziţionarea 'Trenulet Parc Tabacarie", situat in Municipiul Constanta, si având in vedere adresa S.C. MONTANA SKY S.R.U prin care societatea menţionează ca nu poate reabiliata acest mijloc de agreement, si având in vedere impactul pe care ii are asupra turismului din zona, faptul ca linia de trenulet străbate Parcul Tabacariei - cea mai importanta zona de agreement situate in afata Staţiunii Mamaia - si Orăşelul Copiilor, constituind o importanat atracţie turistica pentru întregul oraş, propunem modificarea H.C.L.M. nr. 243 / 2004, in sensul aprobării achiziţionării, in conformitate cu prevederile art. 125, alin. l din Lg. nr. 215/2001 si al art. 12, lit. "a" din O.ILG. nr. 60/2001.


 


Bd. Totnis nr. S l Jax: OtMO - 41 - 70S101; Tel: OOM - 4 ] - 70S105; 1700 CONSTANTA - ROMÂNIA


S. C. MONTANA SKY. S.R.L.

                                                              

 

                                                  

Nr Din 2004                            Entertainment comoanv


 


 


CĂTRE:

PRIMĂRIA CONSTANTA


In urma solicitării ultimative făcute de reprezentanţii dumneavoastră, prin care ne solicitaţi ridicarea standardului obiectivului "Trenulet de Vacanta" la cotele turismului European, va comunicam următoarele:

Societatea nostra, in cei cinci ani in care a incercat sa reabiliteze activul, a cheltuit (inclusive achiziţionarea) peste 250.000 USD.

In prezent activul este in stare de funcţionare si poate sa facă turul lacului Tabacarie, cu turişti, in regim de siguranţa. Cat priveşte dorinţa exprimata de dumneavoastră de a înlocui garnitura de tren si locomotivele, asfel încât activul sa se poată ambienta in standardul ridicat de turism pe care ii are Staţiunea Mamaia, cu regret afirmam ca suntem in imposibilitatea sa investim alte sume.

O garnitura noua de tren, care ar putea fi achiziţionată de la producătorul italian, depăşeşte valoarea de 300.000 Euro, suma pe care societatea noastră nu o deţine.

Drept urmare exista soluţia dezafectării sau:

- având in vedere unicitatea, la nivel de tara, a acestei activităţi va propunem vânzarea activului in întregime către Primăria Constanta.

Dumneavoastră teoretic fiind interesaţi de menţinerea si ridicarea calitativa pentru activul „Trenulet de Vacanta" in aşa fel încât, după Gondola realizata in 2004, trenuletul sa devină un al doilea punct spectaculos si unic in tara, in divertismentul de pe Litoralul Marii Negre.


 


 


 


NOTA

Cu privire la investiţiile efectuate pentru reabilitarea activului „Trenulet de

Vacanta"

Activul a fost achiziţionat in anul 2000 in stare de nefunctîonare: locomotiva era descompletată, vagonetii neiunctionabili, linia ferata distrusa, iar cele trei gări erau vandalizate si transformate in Wc-uri.

Tîmp de patru ani societatea noastră a investit in reabilitarea activului reuşind in 2003 sa-1 redea circuitului turistic.

Valoarea este dala de cele trei gări (flecare cu cate 300 mp) situate in Parcul Tabacarie - lângă Bowlîng, Teatrul de Vara Soveja si Microdelta, care pot deveni mici centre comerciale, precum si de valoarea de divertisment propriu-zis.

In prezent gările sunt folosibile (cu peroane de aşteptare, energie electrica si apa potabila si căsuţa zidita) s-a mai achiziţionat o locomotiva iar calea ferata a fost reparata.

 

Denumire produse/servicii

Nr buc

N r. factura

Valoare LEI

Valoare USD

Achiziţie teren -Contract nr. 270/07.06,2001

1.500   mp repartizaţi in 3 gări si un depou

 

1.582.695,260

54.936

Achiziţie activ trenulet -Contract 948/08.05.2000

Locomoti ve defecta, Svagoneti 2 poduri

 

2.546.732.313

126.376

înlocuire traverse

 

0607680/22 J 1 .2002

82.500.000

2.459

Traverse beton

500 buc

9301325/13,06,2003

176.710.500

5.427

înlocuire traverse

 

9301276/17.07.2003

18,731,128

569

Lucrări trenulet

 

133761 7/1 2. î 1.2002

274.000.000

8,186

Lucrări trenulet

 

6046873/21.05.2003

52.000,000

1.606

Locomotiva LDM4

1 buc

6057104/30.09,2003

1.218,250.421

36.430

Componente locomotiva

1 buc

8736414/29.11.2002

89.250.000

2.660

 

 

 

6.040.869.622

238.649