Hotărârea nr. 483/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI PRIN TRANSLATARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI ZELCA COSTICA SI ZELCA NICOLETA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA                                 

MUNICIPIUL CONSTANTA                            

CONSILIUL LOCAL


HOTARARE
  
Privind aprobarea schimbului de terenuri intre

Municipiul Constanta si Zelca Costica si Zelca Nicoleta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 23.12.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, , Raportul Comisiei 2 -Urbanism, Referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 150952/13.12.20040si Raportul de evaluare intocmit de S.C. MAESTRO BUSSINES CONSULTING S.A.. inregistrat sub nr.150537/10.12.2004;

In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare;

In temeiul prevederilor art. 38, lit. "f, art. 123, alin.2 si art, 46, alin l din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

                                                         HOTĂRĂŞTE:                                                        

Art.l - Se aproba efectuarea schimbului de terenuri dintre municipiul
Constanta si domnii Zelca Costica si Zelca Nicoleta, cu domiciliul in
Constanta, bd. A. Vlaicu nr.99, bl.AV2, ap.8, pentru aliniere lot, conform
P.U.D. Mamaia, astfel:                                                               

-S1+S2, in suprafaţa de 108,16 mp, proprietatea domnilor Zelca Costica si Nicoleta, situat in Staţiunea Mamaia, pe malul lacului Siutghiol, in zona Hotelului Central, identificat cu limitele planului de situaţie anexat, vizat spre neschimbare, va trece in proprietatea privata a municipiului Constanta.

-S3+S4, in suprafaţa de 108,16 mp, domeniu privat al municipiului Constanta, situat in Staţiunea Mamaia, pe malul lacului Siutghiol, in zona Hotelului Central, identificat cu limitele planului de situaţie anexat, vizat spre neschimbare, va trece in proprietatea d-lor Zelca Costica si Nicoleta.

Art.2-Planurile de situaţie anexate fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3-Valoarea terenurilor este egala, conform adresei S.C.Maestro Bussines Consulting S.A. înregistrata sub nr. 150537/2004.

Art.4-. Contravaloarea Rapoartelor de Evaluare va fi suportata de D-nii Zelca Costica si Nicoleta

Art.S-Predarea-primirea terenului se va face prin proces-verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcţia Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si d-nii Zelca Costica si Nicoleta.

Art.6- Primarul Municipiului Constanta va împuternici prin Dispoziţie un salariat din cadrul Serviciului Juridic in vederea semnării actului notarial de schimb;

Art.7 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numiţilor Zelca Costica si Nicoleta cu domiciliul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr.99, bl.AV2, ap.8, Direcţiei Patrimoniu si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de........................ consilieri din 27 membri

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA, NR.483/23.12.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR   150952/13. 12.2004


REFERAT

Privind aprobarea schimbului de terenuri intre

Municipiul Constanta si ZELCA COSTICA SI ZELCA NICOLETA

Prin Contractul de Vânzare-Cumpărare, încheiere de autentificare nr. 1661/06.10.2004, Zelca Costica căsătorit cu Zelca Nicoieta dobândesc dreptul de proprietate asupra terenului in suprafaţa de 500 mp. situat in municipiul Constanta, staţiunea Mamaia, zona Hotel Central pe malul Lacului SiutghioL

Prin aplicarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Staţiunea Mamaia este afectata proprietatea Zelca Costica si Nicoleta cu suprafaţa de 108,16 mp.(Sl+S2 in planul de situaţie anexa).

Având in vedere interesul local si necesitatea respectării documentaţiilor de urbanism aprobate de Consiliul Local, respectiv Planul Urbanistic de Detaliu-Statiunea Mamaia, Zonele A, B, C, D propunem aprobarea unui schimb de terenuri intre municipiul Constanta si Zelca Costica si Nicoieta,

Primăria municipiului Constanta propune pentru efectuarea schimbului, terenul in suprafaţa de 108,16 mp (S3+S4 in planul de situaţie anexa), situat in Staţiunea Mamaia, zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol, teren proprietate privata a municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.420/2001 pentru care, din verificările efectuate, pana in prezent nu sunt înregistrate notificări in baza Legii nr. 10/200 î si nici litigii.

Anexam următoarele acte:

1.  Contract de Vanzare-Cumparare, autentificat sub nr.1661/06.10.2004 de
Biroul Notarului Public Florin Visan;

2.  Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, vizat de
O.J.C,G.C.Constanta cu număr cadastral 68;

3.  Adresa  privin   evaluarea   terenurilor,   întocmita   de   S.C.   MAESTRO
BUSSNINES       CONSULTING       S.A.7       înregistrata       sub       nr.
150537/10.12.2004;

Bd. Tomis nr. 5 l;Fai: (KM(t - 41 - Tifla 101; Tel: 6MO - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


4. Plan de situaţie pentru terenul in suprafaţa de 108,16 mp, situat in Staţiunea Mamaia, zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol, propus pentru efectuarea shimbului de terenuri;

Analizând documentiatia prezentata, propunem aprobarea efectuării unui schimb de terenuri intre Municipiul Constanta si Zelca Costica si Zelca Nicoleta;

In schimbul terenului in suprafaţa de 108,16 mp, proprietatea d-lor Zelca Costica si Nicoleta situat in Staţiunea Mamaia, Zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol (S1+S2 conform planului anexa), se atribuie terenul in suprafaţa de 108,16 mp, situat in Staţiunea Mamaia, Zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol (S3+S4 conform planului de situaţie anexa), proprietatea privata a Municipiului Constanta.

Diferenţa de teren in suprafaţa de 391,84 mp rămâne in proprietatea d-lor Zelca Costica si Zelca Nicoleta nefiind afectata de aplicarea P.U.D. Staţiunea Mamaia.


 


Elaborat
ŞEF SERV. JURIDIC                                                          SERV. PATRIMONIU


  Andrei SOZANSKI                                                              Gabriela RADU


DIRECTOR EXECUTIV


Bd Tomb nr. 51 ;Fajc 0*40 - 41 - TOS 101; TeL 0040-41 - 71)9105; S7GO CONSTANTA - RQMAMA


 

s.c.MAESTRO s.R.L

BUSINESS CONSULTING

România. Constanta, str. AY, Kogalnicean, w. J i, lelfax. 041-613888


Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat

Ref: Schimburi de terenuri in Staţiunea Mamaia -Mai lac Siutghiol-zona Hotel Central

Referitor ia nota de comanda   n r. î 4747 4^27. H-2004, privind schimburile de terenuri am analizat cefe doua propeieiati:

L  suprafaţa de teren 108.16 mp proprietatea privata a Consiliului Local (^onstanta , cu destinaţia de spaţiu verde formata din doua parcele : *pl       I01,02mp    de forma dreptunghiulara cu deschidere la b-dui Mamaia de 21

*p2 =  7,1 -fmp de forma triunghiulara cu o deschidere de 3, f>2m la aleea propusa dinspre fac

2.  suprafaţa de teren 108. J6 mp proprietatea d-lui Zelca Constantin , cu destinaţia de spaţiu verde formata din doua parcele : *pl - 94,24mp de forma dreptunghiulara cu deschidere la 20m la lot 17 *p2      13,92mp de forma triunghiulara cu o deschidere de î6J5m ia aleea propusa dinspre lac

Având in vedere conjuctura actuala a pieţei imobiliare locale si caracteristicile intrinseci ale celor doua suprafeţe referitoare ia forma, suprafaţa, raportul cu vecinătăţile, cele doua terenuri au aceiaşi valoare de piaţa. Transferul dreptului de proprietate este exclusiv valabil in condiţiile utilizări spaţiu verde. In concluzie, in opinia evaluatorului referitor la schimbul de teren propus, este echitabil din punct de vedere a valorii celor doua proprietăţi analizate


 


10.12.2004