Hotărârea nr. 482/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM 504/2003 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITI "REABILITARE SI TRANSFORMARE CAMIN NEFAMILISTI IN LOCUINTE SOCIALE - BLOC CS28, CONSTANTA"


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind modificarea HCLM 504/2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori

tehnico -economici ai obiectivului de investiţi "Reabilitare şi transformare cămin ncfamilisti în locuinţe sociale - Bloc CS28, Constanţa"

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.12.2004;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-Iu i Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul favorabil al Comisiei Buget-finanţe, precum şi raportul comun al Direcţiilor Tehnic-achiziţii şi Servicii Publice;

Văzând prevederile art.40 (1) din GUG 45/2003 privind finanţele publice locale, precum si preve­derile Cap,5, pot. 53, lit c din HG m\ II79/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi ă Meto­dologici de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii,

în temeiul prevederilor art.38 (2) Iit."m", art,46, alin, l din Legea nr2l5/2QOl privind administra­ţia publica locală;

HOTĂRĂŞTE: ART,1 - Se modifica art, l din HCLM 504/2003, după cum urmează:

Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitare şi transformare că­min nefamijişti în locuinţe sociale - Bloc CS28, Constanţa", conform devizului general actualizat, anexat Ia prezenta hotărâre;

Valoarea totală a investiţiei: Total: 21.523,691 mii lei, din care:

C+M: 17.760.850 mii lei Alte cheltuieli:   3.762.841 mii lei

ART,3 - Secretariatul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Di­recţiilor Tehnic-achiziţiL, Servicii Publice si Financiara, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Pre­fecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri,

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNLAZĂ

SECRETAR,

Constanţa
Nr. 482 / 23.12.2004ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII

NR./.2004


RAPORT

privind modificarea HCLM 504/2003 pentru aprobarea obiectivului "Reabilitare şi transformare ca m in nefamilisti CS 28 în locuinţe sociale"

 

Vă informăm că în cadrul programului de construcţii de locuinţe sociale Primăria Constan­ţa derulea/ă obiectivul de investiţii "Reabilitare, consolidare si transformare cămin nefami-listi CS28 în. locuinţe sociale" din Constanţa, str. Someşului nr,28, finanţat din bugetul de stat, conform prevederilor legii locuinţei 114/19% şi din bugetul local;

în acest sens. a fost elaborată documentaţia tehnico-economica în faza studiu de fezabilitate aprobată prin HCLM 504/2003.

Având în vedere că la elaborarea proiectării si expertizei> proiectanţii nu au avut acces în clădirea ocupata abuziv de persoane de e in ie romă, cu ocazia decopertarilor si a prajc licări i golu­rilor prevăzute de soluţia tehnica de recompartimentare, a apărut necesitatea efectuării de lucrări complexe de consolidare a construcţiei.

In temeiul prevederilor Cap 5, pct 5,2. lit.c, din HG nr. 1179/24,10,2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei de elaborare a devizului general penlni obiectivele de investiţii si lucrări de intervenţii, care prevede „în cazul lucrărilor de consolidare se aplica în procent de până la 15%..", s-a actualizat Devizului general al investiţiei de către proiectant.

Având în vedere nota de fundamentare nr, 128.963/21.10.2004 cu privire la necesitatea şi oportunitatea realizării lucrărilor suplimentare, aprobată de ordonatorul principal de credite, pre­cum şi devizul genera] actualizat;

Faţă de cele prezentate, în temeiul prevederilor art,45 din Legea 215/2001 privind adminis­traţia publică locală, s-a întocmit prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre privind modificarea HCLM 504/2003 pentru aprobarea obiectivului "Reabilitare şi trans­formare cămin n i-litru i I ist i C S 28 în locuinţe sociale".


 

ŞEF SERV TEHNIC-INVESTITII
Veaveghi Borali


DIRECTOR,

Ion Marica


 


 


 


 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL COMISIA Nr. 1


AVIZ

Comisia nrl de studii, prognoze econotnico-sociale, buget, finanţe şi administrarea do­
meniului public şi privat al municipiului Constanţa, întrunită în şedinţa din data_______ 2004.

luând în discuţie proiectul de hotărâre privind modificarea HCLM 504/2003 pentru aproba­rea obiectivului "Reabilitare ţi transformare cămin nefamilişti CS 28 în locuinţe sociale".

Avizează favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI,

 


 


BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PROIECTANT: S.C. ARCHA S.R.L.

Deviz in preturi OCTOMBRIE 2004

DEVIZ GENERAL

Reabilitare, consolidare si transformare cămin nefamilisti in locuinţe soc


Pentru preturi in EURO la dala de  Euiţ = 41 .096 Lei


pentru obiectivul de investiţii:


TOTAL

M U LEI


NR. CRT,


DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI


VALOARE (INCLUSIV T.V.A.J

Din care contractat:

ELKO

MIILE!                EURO


PARTEA I

CAP. I. CHELTUI EL [PENTRU OBŢINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

l.i

Obţinerea terenului

0

0

0

0

].:.

Amenajarea terenului (sistematizare pe verticala)

5.976

145

5.976

145

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului

0

0

0

0

 

TOTAL CAPITOL 1

5,976

145

S. 976

145

CAP. 2, CHELTUIELI PFNTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE OBIECTIVULUI

1

Alimentare cu apa si canalizare

342.353

8J3J

342,353

8.331

2

Accese si platforme

152.474

3.710

152.474

3.710

 

TOTAL CAPITOL 2

494.827

12.04]

494.S27

12.041

CAP. 3. CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1

Studii de teren

0

0

0

0

3.2

Obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii

0

0

0

0

3.3

Proiectare si engineering (inclusiv plata know-how)

577.SC.4

14.061

5 77 .864

14.061

3.4

Organizarea procedurilor de achiziţie publica

35.000

S 52

D

0

3.5

Consultanţa

0

0

0

0

3.6

Asistenta tehnica

176.000

4,283

0

0

 

TOTAL CAPITOL 3

788.864

19.1%

577,864

14.061

CAP. 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZA

 

4.1

Literari de construcţii si instalaţii

16,997.571

413,606

16.997.571

413.606

4.1. a. Reabilitare, consolidare si transformare cămin nefamilisti in locuinţe sociale

16.997.571

413,606

16.997.571

413.606

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0

0

0

0

4.3

Utilaje si echipamente de transport

0

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

0

 

TOTAL CAPITOL 4

16,997.571

413,606

16.997 .371

413,606

CAP. 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de şantier

262.476

6.3S7

262.476

6.3B7

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţate

230.891

5.618

0

0

 

M.: 1 coul Inspectorat Construcţii 0,8°/o

142.087

3,457

0

0

 

5.2.1.2 Cota Casa Constructorului 0.5%

88.804

2,161

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 15%

2.743.086

66.748

0

0

 

TOTAL CAPITOL ?

3.236,453

78.753

262,476

6,3*7

CAP. 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

6.1

Pregătirea perenului. ii de exploatare

0

0

0

0

6.2

Probe tehnologice

0

0

0

0

 

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

0

 

 

TOTAI, PARTEA]

21.523,691!        523.742|    18.33S.714|        44<î,24l|


Pag 1 din 2


Octombrie 2004


PARTEA a H-a

 

VALOAREA RĂMASA ACTUALIZATA A MÎJ.FJXE EXISTENTE INCLUSE IN CADRUL OBIECTIVULUI

DE ÎNVESTIT IE

 

 

 

 

 

101 \\   1*. \UTF.A a Il-a

0

0

0

0

PARTEA a Iîl-a

 

FONDUL DE RULMENT PT.PRIMUL CICLU DE PRODUCŢIE

 

 

 

 

 

TOTAL PARTEA a TN-a

0

<|

0

0

 

 

TOTAL GENERAL

21.523.691

523.7^2

18.JJS.7I4

446.241

 

din carcC+M

1 7.760. 850

432.180

17.760,850

432. ISO


 


 


  


 


Pag 2 din Z


Octombrie 2004