Hotărârea nr. 480/2004

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2005

 

IMPOZITUL PE CLADIRI

 

1.                 IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

1.1.1 Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata* la cladiri si alte constructii situate in zona A apartinand persoanelor fizice.

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

FELUL CLADIRILOR SI ALE ALTOR CONSTRUCTII IMPOZABILE

 

Valoare impozabila (lei/m2)

 

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire (conditii cumulative**)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire

0.

1

2

3

1.

 

2004 

2005

2004

2005

2.

Cladiri

a)

Cu pereti sau cadre din beton armat, cu pereti din caramida arsa, piatra naturala sau  alte materiale

8.850.000

7.522.500

5.250.000

4.462.500

b)

Cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci  sau alte materiale asemanatoare

2.400.000

2.040.000

1.500.000

1.275.000

3.

Constructii anexe situate in afara corpului principal al cladirii

a)

Cu pereti din beton, caramida arsa, piatra sau alte materiale asemanatoare

1.500.000

1.275.000

1.350.000

1.147.500

b)

Cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare

900.000

765.000

600.000

510.000

4.

Subsol, demisol sau  mansarda utilizata ca locuinta

75% din suma care s-ar aplica cladirii

5.

Subsol, demisol sau mansarda utilizata cu alte scopuri decat cel de locuinta

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

 

1.1.2 Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata* la cladiri si alte constructii situate in zonele B, C, D apartinand persoanelor fizice.

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

FELUL CLADIRILOR SI ALE ALTOR CONSTRUCTII IMPOZABILE

 

Valoare impozabila (lei/m2)

 

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire (conditii cumulative**)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire

0.

1

2

3

1.

 

2004 

2005

2004

2005

2.

Cladiri

a)

Cu pereti sau cadre din beton armat, cu pereti din caramida arsa, piatra naturala sau  alte materiale

8.850.000

6.313.000

5.250.000

3.745.000

b)

Cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci  sau alte materiale asemanatoare

2.400.000

1.712.000

1.500.000

1.070.000

3.

Constructii anexe situate in afara corpului principal al cladirii

a)

Cu pereti din beton, caramida arsa, piatra sau alte materiale asemanatoare

1.500.000

1.070.000

1.350.000

963.000

b)

Cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare

900.000

642.000

600.000

428.000

4.

Subsol, demisol sau  mansarda utilizata ca locuinta

75% din suma care s-ar aplica cladirii

5.

Subsol, demisol sau mansarda utilizata cu alte scopuri decat cel de locuinta

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

* Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20 .

Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:

-         inainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;                                 

-         intre anii 1951-1977 inclusiv, reducere 5%

** In cazul in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii, se vor utiliza valorile impozabile, in lei/m2, prevazute in coloana 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel coeficienti rang localitate

 

           Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, prin inmultire cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in urmatorul tabel:

 

 

 

Zona in cadrul localitatii

RANGUL LOCALITATII

CONSTANTA, PALAZU MARE, MAMAIA

RANGUL I

 

A

1,25

B

1,20

C

1,15

D

1,10

 

 

1.     Zonele A, B, C si D din intravilan sunt stabilite conform Hotararii Consiliului Local nr. 614/2002 privind zonarea intravilanului Municipilui Constanta.

2.     Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientii de corectie mentionati la punctul 1 vor fi diminuati cu 0.10.

3.     Constanta este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare si Mamaia care sunt localitati componente ale municipiului Constanta.

 

 

1.2 Mod de aplicare al impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice.

 

          Persoanele fizice, pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate, indiferent unde sunt situate acestea, datoreaza impozit pe cladiri.

          In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

          Cota de impozitare este de 0,2% .

          Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila pe metru patrat de suprafata construita desfasurata.

         

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

          Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

 

Exemplu :                                         

                                               

Su x K = Scd                                    

Scd x Vimp = Vi                              

Vi x Cc x Cr x 0.2 % = Impozit cladire/an         

 

Legenda 

 

Su      = suprafata utila

K       = coeficient de transformare = 1,20

Scd    = suprafata construita desfasurata

Vimp = valoare impozabila / metru patrat

Vi      = valoare de impunere

Cc      = coeficient de corectie rang-zona

Cr      = coeficient reducere an constructie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

 

          1. Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

    a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

    b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

    c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

    d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

          2. In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

          3. Sunt considerate ca fiind inchiriate numai acele cladiri utilizate ca locuinta pentru care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

          a) proprietarul, in calitatea sa de locator, are contract de inchiriere incheiat in forma scrisa;

          b) contractul prevazut la lit. a) este inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de folosinta a bunurilor, in conditiile legii;

          c) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, in sensul prezentei litere, se desemneaza sotul, sotia si copiii lor necasatoriti. Aceasta conditie nu se urmareste in cazul in care cladirea utilizata ca locuinta se inchiriaza unei persoane juridice.

          4. In cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, coproprietarii avand determinate cotele-parti din cladire, impozitul se imparte proportional cotelor-parti respective, iar asupra acestuia se aplica, dupa caz, majorarea in functie de ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite rezultand astfel impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.

          5. In cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, coproprietarii neavand stabilite cotele-parti din cladire, impozitul se imparte la numarul de coproprietari, iar asupra partii din impozit rezultate in urma impartirii se aplica, dupa caz, majorarea in functie de ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite rezultand astfel impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.

          6. Majorarea se aplica in mod corespunzator persoanelor care beneficiaza de facilitati fiscale la plata impozitului pe cladiri.

 

          7. Majorarea impozitului pe cladiri se calculeaza si in cazul persoanelor fizice straine care detin pe teritoriul Romaniei mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea acestora fiind determinata de succesiunea in timp a dobandirii lor, cu obligativitatea depunerii declaratiei speciale.

          8. Pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, ordinea in care proprietatile au fost dobandite se determina in functie de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

          9. In cazul in care in acelasi an se dobandesc mai mult cladiri utilizate ca locuinta, ordinea este determinata de data dobandirii.

          10. In cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea este cea pe care o declara contribuabilul respectiv.

          11. In cazul persoanei fizice care detine in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta, iar domiciliul sau resedinta sa nu corespunde cu adresa nici uneia dintre aceste cladiri, prima cladire dobandita este asimilata cladirii de la adresa de domiciliu.

 

 

 

1.3 Scutiri                                                                               

 

Impozitul pe cladiri nu se aplica pentru:

    a)  veteranii de razboi;

    b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi .

          Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform O.U.G. 214/1999.

    c) persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004.

    d) vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

    e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in  gradul I sau II de invaliditate.

          In cazul unei cladiri detinuta in comun de o persoana fizica prevazuta la  (a), (b), (c), (d) sau (e), scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

         

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la (a), (b), (c), (d) sau (e).

          Scutirea de la plata impozitului prevazuta  (a), (b), (c), (d) sau (e) se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

          Persoanele fizice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.

               

 

 

1.4 Obligatii

 

          1. In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.

          2. In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.

          3. In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

          4. In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau a altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

          5. Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

- in cazul dobandirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)     cartile de identitate ale proprietarilor 

b)    actul de dobandire a proprietatii cladirii

c)     planuri/schite cadastrale

-         in cazul construirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

 

a)     procesul verbal de receptie finala

b)    nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta

          6. Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-         in cazul extinderii/imbunatatirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)     autorizatia de construire

b)    procesul verbal de finalizare a lucrarilor

c)     memoriu justificativ

d)    planuri cadastrale

-         in cazul demolarii/distrugerii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)     autorizatia de demolare

b)    procesul verbal de demolare

          7. (1) In cazul persoanelor fizice pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 50/1991, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:

          a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;

          b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;

          c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport de care se stabileste impozitul pe cladiri.

          (2) Prin grija structurilor de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice locale, denumite in continuare structuri de

 

specialitate, se intocmesc procesele-verbale mentionate la alin. (1) care servesc la inregistrarea in evidentele fiscale, in registrele agricole sau in orice alte evidente cadastrale, dupa caz, precum si la determinarea impozitului pe cladiri.

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se stabileste pe baza datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.

          Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, conform prevederilor alin. (5) .

          Obligatia de a depune declaratie de impunere revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza cladiri.

          Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

          a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

          b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe cladiri datorat;

          c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri.

          Obligativitatea depunerii declaratiilor de impunere, revine si contribuabililor care se incadreaza intr-una din categoriile de facilitati si scutiri de la plata impozitului datorat.

          Declaratia speciala pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri utilizate ca locuinta se depune separat pentru fiecare cladire la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale atat la adresa de domiciliu cat si cele in a caror raza sunt situate cladirile respective.

          In cazul contribuabililor care dobandesc cladiri ce se supun impozitului majorat declaratia de impunere se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora.

          Pentru veridicitatea datelor inscrise in declaratiile de impunere intreaga raspundere juridica o poarta contribuabilul atat in cazul in care este semnatar al declaratiei respective, cat si in cazul in care semnatar al declaratiei este o persoana mandatata in acest sens de contribuabil.

Impozitul pe cladiri se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:

          a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

          b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

          c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

          d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

         

 

In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

 

 

 

 

1.5 Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

          a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.

          b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

    Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 535.000 lei la 1.070.000 lei, iar cea de la lit. b) cu amenda de la 1.070.000 lei la 3.200.000 lei.

 

 

 

1.6 Bonificatie

 

Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 15 martie 2005, pentru persoanele fizice se acorda o bonificatie de 5% la impozitul pe cladiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     IMPOZITUL PE CLADIRI IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE

 

          Persoanele juridice, pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate, indiferent unde sunt situate acestea, datoreaza impozit pe cladiri.

 

 

2.1 Cote de impozitare

 

In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare de 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2005, respectiv 01.01.2002, cota impozitului pe cladiri este de 5% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanei juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota de impozitare este de 1,5%.

Pentru cladirile nereevaluate la care s-au efectuat lucrari de modernizare dupa data de 01.01.2002, potrivit reglementarilor legale in vigoare, cota de impunere ce se aplica acestor modernizari este de 1,5%.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

 

Scutiri 

Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:

 

a) cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ – teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

b) cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, precum si de folosinta acestora;

 

 

 

c) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

d) cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

e) cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

g) cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform legii;

h) constructiile si amenajarile funerare din cimitire, crematorii;

i) cladirile sau constructiile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

j) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

k) oricare dintre urmatoarele constructii speciale:

- sonde de titei, gaze, sare;

- platforme de foraj marin;

- orice centrala hidroelectrica, centrala termoelectrica, centrala nuclearoelectrica, statie de transformare si de conexiuni, cladire si constructie speciala anexa a acesteia, post de transformare, retea aeriana de transport si distributie a energiei electrice si stalpii aferenti acesteia, cablu subteran de transport, instalatie electrica de forta;

- canalizari si retele de telecomunicatii subterane si aeriene;

- cai de rulare, de incinta sau exterioare;

- galerii subterane, planuri inclinate subterane si rampe de put;

- puturi de mina;

- cosuri de fum;

- turnuri de racire;

- baraje si constructii accesorii;

- diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;

- constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de imbunatatiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor;

 

- poduri, viaducte, apeducte si tuneluri;

- retele si conducte pentru transportul sau distributia apei, produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare;

- terasamente;

- cheiuri;

- platforme betonate;

- imprejmuiri;

- instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;

l) oricare institutie sau unitate care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

m) fundatii testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

n) organizatii umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;

o)  elementele apartinand infrastructurii feroviare publice.

Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru acele cladiri  detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii

 

 

 

2.3 Obligatii

 

Orice persoana juridica care datoreaza plata impozitului pe cladiri are obligatia de a calcula impozitul si de a depune declaratie de impunere insotita de balanta mijloacelor fixe pana la data de 31 ianuarie inclusiv .

Orice persoana juridica, inclusiv institutiile publice, au obligatia sa depuna declaratii de impunere, chiar daca, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, nu datoreaza  sau sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri.

Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

 

-         in cazul dobandirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)     certificatul de inmatriculare al societatii

b)    actul de dobandire a proprietatii cladirii

c)     planuri cadastrale

-         in cazul construirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)     balanta de verificare a societatii, aferenta lunii in care a intervenit modificarea

b)    procesul verbal de receptie finala

c)     nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta 

Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie  in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-         in cazul extinderii/imbunatatirii unei cladiri  vor prezenta in original si copie:

a)     autorizatia de construire

b)    procesul verbal de finalizare a lucrarilor

c)     memoriu justificativ

d)    planuri cadastrale

-         in cazul demolarii/distrugerii unei cladiri vor prezenta in original si copie:

a)     autorizatia de demolare

b) procesul verbal de demolare

 

Impozitul pe cladiri se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:

    a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

    b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

    c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

    d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

 

 

2.4 Sanctiuni

 

          Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 2.140.000 lei la 4.280.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 4.280.000 lei la 12.800.000 lei .

 

 

 

IMPOZITUL PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

 

 

 

1. VALOAREA IMPOZITULUI PE TEREN

 

 

1.1 Impozitul  pe  terenurile amplasate in intravilan - terenuri de constructii

Lei/m2

Zona in cadrul localitatii

CONSTANTA,

PALAZU MARE, MAMAIA

Anul

2004

2005

A

8.130

6.911

B

6.142

4.385

C

4.147

3.000

D

1.995

1.425

           

 

Constanta este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare si Mamaia care sunt localitati componente ale municipiului Constanta.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii

Lei/m2

 

Zona

 

Zona A

 

Zona B

 

Zona C

 

Zona D

Categoria de folosinta

 

ANUL

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

1.

Teren arabil

25.5

19

19.5

14

16.5

12

13.5

10

2.

Pasune

19.5

14

16.5

12

13.5

10

10.5

8

3.

Faneata

19.5

14

16.5

12

13.5

10

10.5

8

4.

Vie

42

31

33

24

25.5

19

16.5

12

5.

Livada

49.5

36

42

31

33

24

25.5

19

6.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

25.5

19

19.5

14

16.5

12

13.5

10

7.

Teren cu ape

13.5

10

10.5

8

7.5

6

X

x

8.

Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

x

X

X

x

9.

Neproductiv

x

x

x

x

x

X

X

x

 

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri de constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:

a)       prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel

b)                prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de corectie:

 

Denumire localitate

Rang localitati

Coeficientul de corectie

Constanta, Palazu Mare,Mamaia

I

5,00

 

1.3 Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan este de:

                                                       lei/ha

2004

2005

10.000

11.000

 

2. MOD DE APLICARE

 

          Orice persoana  care detine in proprietate teren, atat pentru cel situat in intravilan cat si in extravilan, datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care legea prevede altfel.

          Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 

          Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa, in   lei pe  metru  patrat  de teren liber de constructii, tinand cont de  rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati ai terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in  anexa.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:

a) prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in anexa la pct. 1.2

b) prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de corectie prevazuti in anexa. 

In cazul unui teren amplasat in extravilan, indiferent de rangul localitatii, categoria de folosinta si zona unde este situat, impozitul pe teren este cel prevazut in anexa la pct. 1.3

 

3. SCUTIRI

 

Impozitul pe teren nu se aplica pentru:

a)  veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform O.U.G. 214/1999.

c) persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004.

d) vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I sau II de invaliditate.

          In cazul unui teren detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la  (a), (b), (c), (d) sau (e), scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la (a), (b), (c), (d) sau (e).

Scutirea de la plata impozitului prevazuta  (a), (b), (c), (d) sau (e) se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

 

 

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata:

e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ – teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Regiei Autonome “ Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia celor folosite pentru pentru activitati economice.

 

 

4. OBLIGATII

 

          In situatiile in care terenul se afla in proprietate comuna, impozitul pe teren se datoreaza dupa cum urmeaza:

          a) in cazul in care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-parti, impozitul se datoreaza de fiecare, proportional cu partea de teren corespunzatoare cotelor-parti respective;

          b) in cazul in care contribuabilii nu au stabilite cotele-parti din teren pe fiecare contribuabil, impozitul se imparte la numarul de coproprietari, fiecare dintre acestia datorand, in mod egal, partea din impozit rezultata in urma impartirii.

Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie de impunere  in termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobandirii acestuia. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

a)     cartile de identitate ale proprietarilor in original si copie

b)    actul de dobandire a proprietatii terenului in original si copie

c)     planuri/schite cadastrale in original si copie

Pentru orice teren caruia i se modifica categoria de folosinta, persoana fizica are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia in termen de 30 de zile, inclusiv, de la  data modificarii categoriei de folosinta.

Obligatia de a depune declaratie de impunere revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren.

Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

          a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

          b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;

          c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren.

          In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, declaratia de impunere se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.

 

Impozitul pe teren se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:

    a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

    b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

    c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

    d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

          In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

 

 5. SANCTIUNI

 

          Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 535.000 lei la 1.070.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 1.070.000 lei la 3.200.000 lei pentru persoanele fizice

 

 

 

 

6. BONIFICATIE

 

                Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pana la 15 martie 2005,  pentru persoanele fizice, se acorda o bonificatie de  5% la  impozitul pe teren.

 

 

 

 

 

IMPOZITUL PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILI PERSOANE JURIDICE

 

 

1. VALOAREA IMPOZITULUI PE TEREN

 

 

1.1 Impozitul  pe  terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu constructii

 

Lei/m2

 

Zona in cadrul localitatii

CONSTANTA, PALAZU MARE, MAMAIA

Anul

2005

 

A

8.130

 

B

6.142

 

C

4.147

 

D

1.995

 

           

 

 

Constanta este municipiu de rangul I, inclusiv Palazu Mare si Mamaia care sunt localitati componente ale municipiului Constanta.

 

 

 

 

 

 

1.2 Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii

Lei/m2

 

 

Zona

 

Zona A

 

Zona B

 

Zona C

 

Zona D

 

Categoria de folosinta

 

ANUL

2005

2005

2005

2005

 

1.

Teren arabil

25.5

19.5

16.5

13.5

 

2.

Pasune

19.5

16.5

13.5

10.5

 

3.

Faneata

19.5

16.5

13.5

10.5

 

4.

Vie

42

33

25.5

16.5

 

5.

Livada

49.5

42

33

25.5

 

6.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

25.5

19.5

16.5

13.5

 

7.

Teren cu ape

13.5

10.5

7.5

x

 

8.

Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

 

9.

Neproductiv

x

x

x

x

 

 

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri de constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:

a)                 prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel

b) prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de corectie:

 

Denumire localitate

Rang localitati

Coeficientul de corectie

Constanta, Palazu Mare

I

5,00

 

1.3 Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan este de: 11.000 lei/ha

 

 

 

 

 

 

  

2. MOD DE APLICARE

 

          Orice persoana juridica care detine in proprietate teren, atat pentru cel situat in intravilan cat si in extravilan, datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care legea prevede altfel.

          Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 

          Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa, in   lei pe  metru  patrat  de teren liber de constructii, tinand cont de  rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati ai terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in  punctul 1.2

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:

a) prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in anexa, pct. 1.2

b) prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de corectie prevazuti la pct. 1.2

In cazul unui teren amplasat in extravilan, indiferent de rangul localitatii, categoria de folosinta si zona unde este situat, impozitul pe teren este cel prevazut in anexa la pct. 1.3

 

 

3. SCUTIRI

 

Impozitul pe teren nu se aplica :

a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.

d) terenurilor pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si terenurilor destinate acestui scop.

Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru terenul aferent cladirilor detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

 

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata:

e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ – teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Regiei Autonome “ Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia celor folosite pentru pentru activitati economice.

 

 

4. OBLIGATII

 

1. In cazul unui  teren  care a fost dobandit  de o persoana in cursul anului, impozitul pe teren  se datoreaza cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul  a fost dobandit .

          2. In cazul unui  teren  care a fost instrainat, in cursul anului, impozitul pe teren  inceteaza a se mai datora,  cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul  a fost instrainat .

          3. In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei suprafete.

In cazul in care  incadrarea si categoria de folosinta a  terenului  se modifica in cursul unui an, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

Ori de cate ori intervin modificari in registrul agricol, referitoare la terenuri detinute in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren, functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor in registrele agricole au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, respectiv S.P.I.T.V.B.L, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

Orice persoana juridica care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie de impunere  in termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobandirii acestuia. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

a)     copie a certificatului de inmatriculare a societatii

b)    actul de dobandire a proprietatii terenului, in copie si original

c)     planuri/schite cadastrale

Pentru orice teren caruia i se modifica categoria de folosinta, persoana juridica are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea categoriei de folosinta a acestuia in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificarii categoriei de folosinta.

Obligatia de a depune declaratie de impunere revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren.

Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

          a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

          b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;

          c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren.

          Obligativitatea depunerii declaratiilor de impunere, revine si contribuabililor care se incadreaza intr-una din categoriile de facilitati si scutiri de la plata impozitului datorat.

Contribuabilii, persoane juridice, ce datoreaza impozit pe teren au obligatia de a calcula impozitul pe teren datorat anual, si de a depune o declaratie de impunere  pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

          In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, declaratia de impunere se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.

Impozitul pe teren se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:

          a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

          b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

          c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

          d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

          In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

 

 

 

5. SANCTIUNI

 

          Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 2.140.000 lei la 4.280.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 4.280.000 lei la 12.800.000 lei pentru persoanele juridice.

 

 

 

 

 

 

 

IMPOZITUL PE TEREN
pentru toate categoriile de contribuabili

 

 

 

1. VALOAREA IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU TOATE CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

 

 

1.1 Impozitul  pe  terenurile amplasate in intravilan -terenuri de constructii

Lei/m2

Zona in cadrul localitatii

CONSTANTA

PALAZU MARE

Anul

2004

2005

2004

2005

A

8.130

5.800

667

480

B

6.142

4.385

502

360

C

4.147

3.000

337

240

D

1.995

1.425

165

120

           

 

Constanta este municipiu de rangul I, iar Palazu Mare este localitate componenta a municipiului avand rangul V.

 

 

 

 

 

 

1.2 Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri de constructii

Lei/m2

 

Zona

 

Zona A

 

Zona B

 

Zona C

 

Zona D

Categoria de folosinta

 

ANUL

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

1.

Teren arabil

25.5

19

19.5

14

16.5

12

13.5

10

2.

Pasune

19.5

14

16.5

12

13.5

10

10.5

8

3.

Faneata

19.5

14

16.5

12

13.5

10

10.5

8

4.

Vie

42

31

33

24

25.5

19

16.5

12

5.

Livada

49.5

36

42

31

33

24

25.5

19

6.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

25.5

19

19.5

14

16.5

12

13.5

10

7.

Teren cu ape

13.5

10

10.5

8

7.5

6

X

x

8.

Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

x

X

X

x

9.

Neproductiv

x

x

x

x

x

X

X

x

 

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri de constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:

a)       prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel

b)                prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de corectie:

 

Denumire localitate

Rang localitati

Coeficientul de corectie

Constanta

I

5,00

Palazu Mare

V

1,00

 

1.3 Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan este de:

                                                                lei/ha

2004

2005

10.000

11.000

 

  

2. MOD DE APLICARE

 

          Orice persoana  care detine in proprietate teren, atat pentru cel situat in intravilan cat si in extravilan, datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care legea prevede altfel.

          Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 

          Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa, in   lei pe  metru  patrat  de teren liber de constructii, tinand cont de  rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

In cazul unui teren amplasat in intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati ai terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in  anexa 1.2

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:

a) prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in anexa 1.2. pct. 1.2

b) prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de corectie prevazuti in anexa 1.2

In cazul unui teren amplasat in extravilan, indiferent de rangul localitatii, categoria de folosinta si zona unde este situat, impozitul pe teren este cel prevazut in anexa 1.2 pct. 1.3

 

3. SCUTIRI

 

3.1 Scutiri pentru persoane fizice.

Impozitul pe teren nu se aplica pentru:

a)  veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform O.U.G. 214/1999.

c) persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004.

d) vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I sau II de invaliditate.

          In cazul unui teren detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la  (a), (b), (c), (d) sau (e), scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la (a), (b), (c), (d) sau (e).

Scutirea de la plata impozitului prevazuta  (a), (b), (c), (d) sau (e) se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

 

3.2 Scutiri si facilitati pentru persoane juridice.

Impozitul pe teren nu se aplica :

a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.

d) terenurilor pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si terenurilor destinate acestui scop.

Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru terenul aferent cladirilor detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

 

 

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata:

e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ – teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Regiei Autonome “ Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia celor folosite pentru pentru activitati economice.

 

4. OBLIGATII

 

          4.1. Persoane fizice

 

In situatiile in care terenul se afla in proprietate comuna, impozitul pe teren se datoreaza dupa cum urmeaza:

          a) in cazul in care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-parti, impozitul se datoreaza de fiecare, proportional cu partea de teren corespunzatoare cotelor-parti respective;

          b) in cazul in care contribuabilii nu au stabilite cotele-parti din teren pe fiecare contribuabil, impozitul se imparte la numarul de coproprietari, fiecare dintre acestia datorand, in mod egal, partea din impozit rezultata in urma impartirii.

Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie de impunere  in termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobandirii acestuia. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

a)     copii ale cartilor de identitate ale proprietarilor

b)    actul de dobandire a proprietatii terenului pe care sa existe mentiunea “ in conformitate cu originalul”

c)     planuri/schite cadastrale

Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia in termen de 30 de zile, inclusiv, de la  data modificarii folosintei.

Obligatia de a depune declaratie de impunere revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren.

Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

    a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

    b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;

    c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren.

          In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, declaratia de impunere se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.

 

Impozitul pe teren se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:

    a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

    b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

    c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

    d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

          In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale Ministerului de Finante.

 

4.2 Persoane juridice

 

1. In cazul unui  teren  care a fost dobandit  de o persoana in cursul anului, impozitul pe teren  se datoreaza cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul  a fost dobandit .

          2. In cazul unui  teren  care a fost instrainat, in cursul anului, impozitul pe teren  inceteaza a se mai datora,  cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul  a fost instrainat .

          3. In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei suprafete.

In cazul in care  incadrarea si categoria de folosinta a  terenului  se modifica in cursul unui an, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

Ori de cate ori intervin modificari in registrul agricol, referitoare la terenuri detinute in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren, functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor in registrele agricole au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, respectiv S.P.I.T.V.B.L, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie de impunere  in termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobandirii acestuia. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

a)     copie a certificatului de inmatriculare a societatii

b)    actul de dobandire a proprietatii terenului, in copie si original

c)     planuri/schite cadastrale

Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificarii folosintei.

Obligatia de a depune declaratie de impunere revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren.

Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

    a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

    b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;

    c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren.

          Obligativitatea depunerii declaratiilor de impunere, revine si contribuabililor care se incadreaza intr-una din categoriile de facilitati si scutiri de la plata impozitului datorat.

Contribuabilii, persoane juridice, ce datoreaza impozit pe teren au obligatia de a calcula impozitul pe teren datorat anual, si de a depune o declaratie de impunere  pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

          In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, declaratia de impunere se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.

Impozitul pe teren se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:

    a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

    b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

    c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

    d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

          In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale Ministerului de Finante.

 

 

 5. SANCTIUNI

 

          Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 535.000 lei la 1.070.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 1.070.000 lei la 3.200.000 lei pentru persoanele fizice

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 2.140.000 lei la 4.280.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 4.280.000 lei la 12.800.000 lei pentru persoanele juridice.

 

 

6. BONIFICATIE

 

                Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pana la 15 martie 2005,  pentru persoanele fizice, se acorda o bonificatie de  5% la  impozitul pe teren.

 

 

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

pentru toate categoriile de contribuabili

 

 

1. VALOAREA TAXEI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

 

1.1     Mijloace de transport cu tractiune mecanica

 

 

 

Mijloc de transport

Valoarea taxei

lei/500 cm3 sau fractiune

Anul

2004

2005

1. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2000 cm3 inclusiv

97.500

70.000

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste  2000 cm3

120.000

86.000

3. Autobuze, autocare, microbuze

195.000

140.000

4. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

210.000

150.000

5. Tractoare inmatriculate

130.500

93.000

6. Motociclete, motorete si scutere

49.500

35.000

 

 

* In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Mijloace de transport cu masa totala autorizata peste 12 t

 

 

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Vehicule cu

Sistem de suspensie pneumatica sau echivalent recunoscut

Vehicule cu

Alt sistem de suspensie

Anul

2004

2005

2004

2005

I. Vehicule cu doua axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

1.659.000

1.184.000

1.825.500

1.302.000

2.

Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.825.500

1.302.000

1.990.500

1.420.000

3.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

1.990.500

1.420.000

2.322.000

1.656.000

4.

Masa peste 15 tone

2.322.000

1.656.000

4.645.500

3.314.000

II. Vehicule cu trei axe

1.

Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

1.825.500

1.302.000

1.990.500

1.420.000

2.

Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

1.990.500

1.420.000

2.157.000

1.539.000

3.

Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

2.157.000

1.539.000

2.655.000

1.894.000

4.

Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

2.655.000

1.894.000

4.147.500

2.959.000

5.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

4.147.500

2.959.000

6.304.500

4.497.000

6.

Masa peste 25 tone

4.147.500

2.959.000

6.304.500

4.497.000

III. Vehicule cu patru axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.655.000

1.894.000

2.820.000

2.012.000

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

2.820.000

2.012.000

4.147.500

2.959.000

3.

Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

4.147.500

2.959.000

6.636.000

4.734.000

4.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

6.636.000

4.734.000

9.954.000

7.101.000

5.

Masa peste 31 tone

6.636.000

4.734.000

9.954.000

7.101.000

 

 

 

 

 

 

1.3. Combinatii de autovehicule de transport marfa, cu masa maxima autorizata de peste 12 t

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Vehicule cu

sistem de suspensie pneumatica sau echivalent recunoscut

 

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

Anul
2004
2005
2004
2005
I. Vehicule cu 2+1 axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.659.000

1.076.000

1.825.500

1.302.000

2.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

1.825.500

1.302.000

1.990.500

1.420.000

3.

Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

1.990.500

1.420.000

2.157.00

1.539.000

4.

Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

2.157.000

1.539.000

2.322.000

1.656.000

5.

Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

2.322.000

1.656.000

2.488.500

1.775.000

6.

Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

2.488.500

1.775.000

2.655.000

1.894.000

7.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.655.000

1.894.000

3.318.000

2.367.000

8.

Masa peste 25 tone

3.318.000

2.367.000

5.640.000

4.023.000

II. Vehicule cu 2+2 axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.990.500

1.420.000

2.157.000

1.539.000

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

2.157.000

1.539.000

2.655.000

1.894.000

3.

Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

2.655.000

1.894.000

3.318.000

2.367.000

4.

Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

3.318.000

2.367.000

3.816.000

2.722.000

5.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

3.816.000

2.722.000

6.138.000

4.379.000

6.

Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

6.138.000

4.379.000

8.625.500

6.154.000

7.

Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

8.625.500

6.154.000

13.105.500

9.349.000

8.

Masa peste 36 tone

8.625.500

6.154.000

13.105.500

9.349.000

III. Vehicule cu 2+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

6.967.500

4.970.000

9.456.000

6.745.000

2.

Masa peste 38 tone

9.456.000

6.745.000

13.272.000

9.467.000

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

5.806.500

4.142.000

8.295.000

5.917.000

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

8.295.000

5.917.000

11.613.000

8.284.000

3.

Masa peste 40 tone

11.613.000

8.284.000

13.105.500

 

9.349.000

 

IV. Vehicule cu 3+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.645.500

3.314.000

5.143.500

3.669.000

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

5.143.500

3.669.000

6.138.000

4.379.000

3.

Masa peste 40 tone

6.138.000

4.379.000

12.442.500

8.876.000

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

 

Masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Anul

2004

2005

1. pana la 1 tona inclusiv

97.500

70.000

2. peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

322.500

230.000

3. peste 3 tona, dar nu mai mult de 5 tone

484.500

346.000

4. peste 5 tone

613.500

438.000

 

 

* Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

 

1.5. Mijloace de transport pe apa

 

Mijlocul de transport pe apa

Taxa (lei)

Anul

2004

2005

1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru uz si agrement personal

111.000

119.000

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri

498.000

356.000

3. Barci cu motor

 

711.000

    a) agrement personal

664.000

 

    b) folosite in alte scopuri

996.000

 

4. Bacuri, poduri plutitoare

8.295.000

5.917.000

5. Salupe

3.550.000

    a) agrement personal

3.318.000

 

    b) folosite in alte scopuri

4.977.000

 

6. Iahturi

16.590.000

17.752.000

7. Remorchere si impingatoare

    a) pana la 500 cp inclusiv

4.977.000

3.550.000

    b) peste 500 cp, dar nu peste 2000 cp

8.295.000

5.917.000

    c) peste 2000 cp, dar nu peste 4000 cp

13.272.000

9.468.000

    d) peste 4000 cp

19.908.000

14.201.000

8. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

1.659.000

1.184.000

9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale

    a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone inclusiv

1.659.000

1.184.000

    b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone, dar nu peste         3000 tone

2.488.500

1.776.000

    c) cu capacitatea de Incarcare de peste 3000 tone

4.147.500

2.959.000

 

1.6 Autovehicule lente

 

    1. autocositoare;

    2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);

    3. autogreder sau autogreper;

    4. buldozer pe pneuri;

    5. compactor autopropulsat;

    6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri;

    7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;

    8. freza rutiera;

    9. incarcator cu o cupa pe pneuri;

    10. instalatie autopropulsata de sortare-concasare;

    11. macara cu greifer;

    12. macara mobila pe pneuri;

    13. macara turn autopropulsata;

    14. masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:

          a. lucrari de terasamente;

b. constructia si intretinerea drumurilor;

c. decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;

d. finisarea drumurilor;

e. forat;

f. turnarea asfaltului;

g. inlaturarea zapezii;

    15. sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne;

    16. tractor pe pneuri;

    17. troliu autopropulsat;

    18. utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;

    19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;

    20. vehicul pentru macinat si compactat deseuri;

    21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

    22. vehicul pentru taiat si compactat deseuri.

 

         In cazul autovehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de autovehicul este in suma fixa de:

                          Lei/an

2004

2005

432.000

321.000

 

 

2. MODUL DE APLICARE

 

         Contribuabilii, persoane fizice si juridice, care detin in proprietate mijloace de transport ce trebuie inmatriculate in Romania datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.

Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul acestora si de capacitatea cilindrica, prin inmultirea fiecarui 500 cmc sau fractiune din acesta cu suma corespunzatoare din Anexa 1.3 pct.1.1

In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective din Anexa 1.3 pct.1.1

In cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 t, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din Anexa 1.3  pct.1.2

In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 t, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din Anexa 1.3  pct.1.3

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din Anexa 1.3 pct.1.4

In cazul mijloacelor de transport pe apa, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din Anexa 1.3 pct. 1.5

In cazul autovehiculelor lente, taxa asupra mijlocului de transport este in suma fixa de 321.000 lei pentru oricare tip de autovehicul cuprins in Anexa 1.3 pct.1.6

 

3. SCUTIRI

 

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

a)  veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite In prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la punctele (a) si (b);

d)  taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu nu se aplica persoanelor fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004 ;

e) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

f) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul In Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

g) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

h) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;

i) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;

j) mijloacele de transport ale instiitutiilor publice.

In cazul unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica care beneficiaza de scutire, aceasta se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

 

4. OBLIGATII

 

Orice contribuabil (persoana fizica sau juridica), care dobandeste / transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul / sediul / punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul / sediul / punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-         in cazul dobandirii unui mijloc de transport se vor anexa:

a)     copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare a societatii, dupa caz

b)    fisa de inmatriculare a mijlocului de transport

c)     cartea de identitate a mijlocului de transport

d)    factura sau contractul prin care a fost dobandit mijlocul de transport 

Orice persoana juridica care datoreaza plata taxei asupra mijloacelor de transport are obligatia de a calcula taxa respectiva si de a depune o declaratie pana la data de 31 ianuarie inclusiv .

Obligatia depunerii declaratiei anuale pana la data de 31 ianuarie inclusiv revine si persoanelor juridice care nu datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.

Atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice, inclusiv institutiile publice, au obligatia sa depuna declaratii de impunere, chiar daca, potrivit prevederilor prezentei hotarari, pentru acestea nu datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport  sau sunt scutite de la plata acestei taxe.

Taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de contribuabil de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

Taxa asupra mijloacelor de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc instrainarea sau radierea;

Instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele cai:

a) transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege;

b) furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu poate fi recuperat;

c) radierea consta in scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piese lipsa, fiind improprii indeplinirii functiilor pentru care au fost create, cazuri in care scaderea de la taxa asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unor documente din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

In vederea radierii mijlocului de transport din evidentele fiscale persoana fizica sau dupa caz persoana juridica trebuie sa depuna copie de pe factura

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

Taxa asupra vehiculelor lente se plateste integral pana la data de 31 ianuarie.

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:

a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

         In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale Ministerului de Finante.

In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica locala.

 

 

5. SANCTIUNI

 

         Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 535.000 lei la 1.070.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 1.070.000 lei la 3.200.000 lei pentru persoanele fizice

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 2.140.000 lei la 4.280.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 4.280.000 lei la 12.800.000 lei pentru persoanele juridice.

 

 

 

 

 

 

 

6. BONIFICATIE

 

            Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pana la 15 martie 2005,  pentru persoanele fizice, se acorda o bonificatie de  5% la  taxa asupra mijloacelor de transport

 

 

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

pentru contribuabilii persoane fizice

 

 

1. VALOAREA TAXEI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

 

1.1     Mijloace de transport cu tractiune mecanica

 

 

 

Mijloc de transport

Valoarea taxei

lei/500 cm3 sau fractiune

Anul

2005

1. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1500 cm3 inclusiv

70.000

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1500 cm3 – 2000 cm3 inclusiv

120.000

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste  2000 cm3

120.000

4. Autobuze, autocare, microbuze

195.000

5. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

210.000

6. Tractoare inmatriculate

130.500

7. Motociclete, motorete si scutere

49.500

 

 

* In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Mijloace de transport cu masa totala autorizata peste 12 t

 

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Vehicule cu

Sistem de suspensie pneumatica sau echivalent recunoscut

Vehicule cu

Alt sistem de suspensie

Anul

2005

2005

I. Vehicule cu doua axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

1.659.000

1.825.500

2.

Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.825.500

1.990.500

3.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

1.990.500

2.322.000

4.

Masa peste 15 tone

2.322.000

4.645.500

II. Vehicule cu trei axe

1.

Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

1.825.500

1.990.500

2.

Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

1.990.500

2.157.000

3.

Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

2.157.000

2.655.000

4.

Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

2.655.000

4.147.500

5.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

4.147.500

6.304.500

6.

Masa peste 25 tone

4.147.500

6.304.500

III. Vehicule cu patru axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.655.000

2.820.000

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

2.820.000

4.147.500

3.

Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

4.147.500

6.636.000

4.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

6.636.000

9.954.000

5.

Masa peste 31 tone

6.636.000

9.954.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Combinatii de autovehicule de transport marfa, cu masa maxima autorizata de peste 12 t

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Vehicule cu

sistem de suspensie pneumatica sau echivalent recunoscut

 

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

Anul
2005
2005
I. Vehicule cu 2+1 axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.659.000

1.825.500

2.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

1.825.500

1.990.500

3.

Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

1.990.500

2.157.000

4.

Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

2.157.000

2.322.000

5.

Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

2.322.000

2.488.500

6.

Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

2.488.500

2.655.000

7.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.655.000

3.318.000

8.

Masa peste 25 tone

3.318.000

5.640.000

II. Vehicule cu 2+2 axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.990.500

2.157.000

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

2.157.000

2.655.000

3.

Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

2.655.000

3.318.000

4.

Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

3.318.000

3.816.000

5.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

3.816.000

6.138.000

6.

Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

6.138.000

8.625.500

7.

Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

8.625.500

13.105.500

8.

Masa peste 36 tone

8.625.500

13.105.500

III. Vehicule cu 2+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

6.967.500

9.456.000

2.

Masa peste 38 tone

9.456.000

13.272.000

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

5.806.500

8.295.000

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

8.295.000

11.613.000

3.

Masa peste 40 tone

11.613.000

13.105.500

IV. Vehicule cu 3+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.645.500

5.143.500

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

5.143.500

6.138.000

3.

Masa peste 40 tone

6.138.000

12.442.500

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

 

Masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Anul

2005

1. pana la 1 tona inclusiv

97.500

2. peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

322.500

3. peste 3 tona, dar nu mai mult de 5 tone

484.500

4. peste 5 tone

613.500

 

 

* Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

 

1.5. Mijloace de transport pe apa

 

Mijlocul de transport pe apa

Taxa (lei)

Anul

2005

1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru uz si agrement personal

111.000

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri

498.000

3. Barci cu motor

 

    a) agrement personal

664.000

    b) folosite in alte scopuri

996.000

4. Bacuri, poduri plutitoare

8.295.000

5. Salupe

    a) agrement personal

3.318.000

    b) folosite in alte scopuri

4.977.000

6. Iahturi

16.590.000

7. Remorchere si impingatoare

    a) pana la 500 cp inclusiv

4.977.000

    b) peste 500 cp, dar nu peste 2000 cp

8.295.000

    c) peste 2000 cp, dar nu peste 4000 cp

13.272.000

    d) peste 4000 cp

19.908.000

8. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

1.659.000

9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale

    a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone inclusiv

1.659.000

    b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone, dar nu peste         3000 tone

2.488.500

    c) cu capacitatea de Incarcare de peste 3000 tone

4.147.500

 

1.6 Autovehicule lente

 

    1. autocositoare;

    2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);

    3. autogreder sau autogreper;

    4. buldozer pe pneuri;

    5. compactor autopropulsat;

    6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri;

    7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;

    8. freza rutiera;

    9. incarcator cu o cupa pe pneuri;

    10. instalatie autopropulsata de sortare-concasare;

    11. macara cu greifer;

    12. macara mobila pe pneuri;

    13. macara turn autopropulsata;

    14. masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:

          a. lucrari de terasamente;

b. constructia si intretinerea drumurilor;

c. decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;

d. finisarea drumurilor;

e. forat;

f. turnarea asfaltului;

g. inlaturarea zapezii;

    15. sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne;

    16. tractor pe pneuri;

    17. troliu autopropulsat;

    18. utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;

    19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;

    20. vehicul pentru macinat si compactat deseuri;

    21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

    22. vehicul pentru taiat si compactat deseuri.

 

         In cazul autovehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de autovehicul este in suma fixa de 432.000 lei/an.

                          

 

 

2. MODUL DE APLICARE

 

         Contribuabilii, persoane fizice care detin in proprietate mijloace de transport ce trebuie inmatriculate in Romania datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.

Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul acestora si de capacitatea cilindrica, prin inmultirea fiecarui 500 cmc sau fractiune din acesta cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.1

In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective din anexa, pct.1.1

In cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 t, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.2

In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 t, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.3

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.4

In cazul mijloacelor de transport pe apa, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct. 1.5

In cazul autovehiculelor lente, taxa asupra mijlocului de transport este in suma fixa de 432.000 lei pentru oricare tip de autovehicul cuprins in anexa, pct.1.6

 

 

 

 

3. SCUTIRI

 

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

a)  veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite In prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la punctele (a) si (b);

d)  taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu nu se aplica persoanelor fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004 ;

e) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

f) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul In Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

g) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

h) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;

i) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;

j) mijloacele de transport ale instiitutiilor publice.

In cazul unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica care beneficiaza de scutire, aceasta se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

 

4. OBLIGATII

 

Orice contribuabil persoana fizica care dobandeste / instraineaza / transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-         in cazul dobandirii unui mijloc de transport se vor anexa:

a)     copie a cartii de identitate

b)    fisa de inmatriculare a mijlocului de transport

c)     cartea de identitate a mijlocului de transport

d)    factura sau contractul prin care a fost dobandit mijlocul de transport 

Persoanele fizice au obligatia sa depuna declaratii de impunere, chiar daca, potrivit prevederilor prezentei hotarari, pentru acestea nu datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport  sau sunt scutite de la plata acestei taxe.

Taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de contribuabil de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

Taxa asupra mijloacelor de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc instrainarea sau radierea;

Instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele cai:

a) transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege;

b) furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu poate fi recuperat;

c) radierea consta in scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piese lipsa, fiind improprii indeplinirii functiilor pentru care au fost create, cazuri in care scaderea de la taxa asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unor documente din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

In vederea radierii mijlocului de transport din evidentele fiscale persoana fizica trebuie sa depuna copie de pe factura

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

Taxa asupra vehiculelor lente se plateste integral pana la data de 31 ianuarie.

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:

a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

         In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, stabilite prin hotarari de guvern.

In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica locala.

 

 

5. SANCTIUNI

 

         Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 535.000 lei la 1.070.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 1.070.000 lei la 3.200.000 lei pentru persoanele fizice

 

 

6. BONIFICATIE

 

            Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pana la 15 martie 2005,  pentru persoanele fizice, se acorda o bonificatie de  5% la  taxa asupra mijloacelor de transport

 

 

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

pentru contribuabilii persoane juridice

 

 

1. VALOAREA TAXEI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

 

1.1     Mijloace de transport cu tractiune mecanica

 

 

 

Mijloc de transport

Valoarea taxei

lei/500 cm3 sau fractiune

Anul

2005

1. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2000 cm3 inclusiv

97.500

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste  2000 cm3

120.000

3. Autobuze, autocare, microbuze

195.000

4. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

210.000

5. Tractoare inmatriculate

130.500

6. Motociclete, motorete si scutere

49.500

 

 

* In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Mijloace de transport cu masa totala autorizata peste 12 t

 

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Vehicule cu

Sistem de suspensie pneumatica sau echivalent recunoscut

Vehicule cu

Alt sistem de suspensie

Anul

2005

2005

I. Vehicule cu doua axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

1.659.000

1.825.500

2.

Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.825.500

1.990.500

3.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

1.990.500

2.322.000

4.

Masa peste 15 tone

2.322.000

4.645.500

II. Vehicule cu trei axe

1.

Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

1.825.500

1.990.500

2.

Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

1.990.500

2.157.000

3.

Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

2.157.000

2.655.000

4.

Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

2.655.000

4.147.500

5.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

4.147.500

6.304.500

6.

Masa peste 25 tone

4.147.500

6.304.500

III. Vehicule cu patru axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.655.000

2.820.000

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

2.820.000

4.147.500

3.

Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

4.147.500

6.636.000

4.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

6.636.000

9.954.000

5.

Masa peste 31 tone

6.636.000

9.954.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Combinatii de autovehicule de transport marfa, cu masa maxima autorizata de peste 12 t

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Vehicule cu

sistem de suspensie pneumatica sau echivalent recunoscut

 

Vehicule cu

alt sistem de suspensie

Anul
2005
2005
I. Vehicule cu 2+1 axe

1.

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1.659.000

1.825.500

2.

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

1.825.500

1.990.500

3.

Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

1.990.500

2.157.000

4.

Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

2.157.000

2.322.000

5.

Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

2.322.000

2.488.500

6.

Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

2.488.500

2.655.000

7.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.655.000

3.318.000

8.

Masa peste 25 tone

3.318.000

5.640.000

II. Vehicule cu 2+2 axe

1.

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.990.500

2.157.000

2.

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

2.157.000

2.655.000

3.

Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

2.655.000

3.318.000

4.

Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

3.318.000

3.816.000

5.

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

3.816.000

6.138.000

6.

Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

6.138.000

8.625.500

7.

Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

8.625.500

13.105.500

8.

Masa peste 36 tone

8.625.500

13.105.500

III. Vehicule cu 2+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

6.967.500

9.456.000

2.

Masa peste 38 tone

9.456.000

13.272.000

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

5.806.500

8.295.000

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

8.295.000

11.613.000

3.

Masa peste 40 tone

11.613.000

13.105.500

IV. Vehicule cu 3+3 axe

1.

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.645.500

5.143.500

2.

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

5.143.500

6.138.000

3.

Masa peste 40 tone

6.138.000

12.442.500

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

 

Masa totala maxima autorizata

Taxa (lei)

Anul

2005

1. pana la 1 tona inclusiv

97.500

2. peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

322.500

3. peste 3 tona, dar nu mai mult de 5 tone

484.500

4. peste 5 tone

613.500

 

 

* Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

 

1.5. Mijloace de transport pe apa

 

Mijlocul de transport pe apa

Taxa (lei)

Anul

2005

1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru uz si agrement personal

111.000

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri

498.000

3. Barci cu motor

 

    a) agrement personal

664.000

    b) folosite in alte scopuri

996.000

4. Bacuri, poduri plutitoare

8.295.000

5. Salupe

    a) agrement personal

3.318.000

    b) folosite in alte scopuri

4.977.000

6. Iahturi

16.590.000

7. Remorchere si impingatoare

    a) pana la 500 cp inclusiv

4.977.000

    b) peste 500 cp, dar nu peste 2000 cp

8.295.000

    c) peste 2000 cp, dar nu peste 4000 cp

13.272.000

    d) peste 4000 cp

19.908.000

8. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

1.659.000

9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale

    a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone inclusiv

1.659.000

    b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone, dar nu peste         3000 tone

2.488.500

    c) cu capacitatea de Incarcare de peste 3000 tone

4.147.500

 

1.6 Autovehicule lente

 

    1. autocositoare;

    2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);

    3. autogreder sau autogreper;

    4. buldozer pe pneuri;

    5. compactor autopropulsat;

    6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri;

    7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;

    8. freza rutiera;

    9. incarcator cu o cupa pe pneuri;

    10. instalatie autopropulsata de sortare-concasare;

    11. macara cu greifer;

    12. macara mobila pe pneuri;

    13. macara turn autopropulsata;

    14. masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:

          a. lucrari de terasamente;

b. constructia si intretinerea drumurilor;

c. decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;

d. finisarea drumurilor;

e. forat;

f. turnarea asfaltului;

g. inlaturarea zapezii;

    15. sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne;

    16. tractor pe pneuri;

    17. troliu autopropulsat;

   

    18. utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;

    19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;

    20. vehicul pentru macinat si compactat deseuri;

    21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

    22. vehicul pentru taiat si compactat deseuri.

 

         In cazul autovehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de autovehicul este in suma fixa de: 432.000 Lei/an

 

 

2. MODUL DE APLICARE

 

         Contribuabilii, persoane  juridice, care detin in proprietate mijloace de transport ce trebuie inmatriculate in Romania datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.

Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul acestora si de capacitatea cilindrica, prin inmultirea fiecarui 500 cmc sau fractiune din acesta cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.1

In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective din anexa, pct.1.1

In cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 t, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.2

In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 t, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.3

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct.1.4

In cazul mijloacelor de transport pe apa, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din anexa, pct. 1.5

In cazul autovehiculelor lente, taxa asupra mijlocului de transport este in suma fixa de 432.000 lei pentru oricare tip de autovehicul cuprins in anexa, pct.1.6

 

 

 

 

 

3. SCUTIRI

 

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

a) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul In Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;

e) mijloacele de transport ale instiitutiilor publice.

 

4. OBLIGATII

 

Orice contribuabil persoana juridica, care dobandeste / instraineaza / transfera un mijloc de transport sau isi schimba sediul / punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are sediul / punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita. Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:

-         in cazul dobandirii unui mijloc de transport se vor anexa:

a)     copie a certificatului de inmatriculare a societatii

b)    fisa de inmatriculare a mijlocului de transport

c)     cartea de identitate a mijlocului de transport

d)    factura sau contractul prin care a fost dobandit mijlocul de transport 

Orice persoana juridica care datoreaza plata taxei asupra mijloacelor de transport are obligatia de a calcula taxa respectiva si de a depune o declaratie pana la data de 31 ianuarie inclusiv .

Obligatia depunerii declaratiei anuale pana la data de 31 ianuarie inclusiv revine si persoanelor juridice care nu datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.

 

Atat persoanele juridice cat si institutiile publice, au obligatia sa depuna declaratii de impunere, chiar daca, potrivit prevederilor prezentei hotarari, pentru acestea nu datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport  sau sunt scutite de la plata acestei taxe.

Taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de contribuabil de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

Taxa asupra mijloacelor de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc instrainarea sau radierea;

Instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele cai:

a) transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege;

b) furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu poate fi recuperat;

c) radierea consta in scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piese lipsa, fiind improprii indeplinirii functiilor pentru care au fost create, cazuri in care scaderea de la taxa asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unor documente din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.

In vederea radierii mijlocului de transport din evidentele fiscale persoana juridica trebuie sa depuna copie dupa factura.

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

Taxa asupra vehiculelor lente se plateste integral pana la data de 31 ianuarie.

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:

a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

         In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.

 

Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, stabilite prin hotarari ale guvernului.

 

5. SANCTIUNI

 

         Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 2.140.000 lei la 4.280.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 4.280.000 lei la 12.800.000 lei pentru persoanele juridice.

 

 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE SI TAXA HOTELIERA

 

 

1.     IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

1.1 Cote si valori de impozitare

 

Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:

a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;

b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 5%.

Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei in care se desfasoara spectacolul, dupa cum urmeaza:

 

lei/mp/zi.

Anul

2005

Videoteci

600

Discoteci

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Mod de aplicare al impozitului pe spectacole

 

          Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

          Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor vezi anexa 1.4 punctul 1.

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate mai sus se aplica coeficientul de corectie 5 corespunzator rangului Municipiului Constanta.

 

1.3 Scutiri

 

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

 

1.4 Obligatii

 

          Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea declaratiei si plata la impozitului la timp.

 

1.5 Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 2.140.000 lei la 4.280.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 4.280.000 lei la 12.800.000 lei .

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.140.000 lei la 10.700.000 lei.

Responsabilitatea incasarii, controlului, urmaririi si aplicarii sanctiunilor revine SPIT – VBL Constanta 

2. TAXA HOTELIERA  in Mamaia si Constanta

 

 

Tipul unitatilor de cazare

 

Coeficient taxa (%)

Hotel *

3,5

Hotel **

4

Hotel ***

4,5

Hotel ****

5

Hotel *****

5

Campinguri si moteluri

3

Hoteluri cu circuit inchis, neclasificate conform

Normelor stabilite de Ministerul Turismului

3

 

Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, pentru unitatile de cazare din Municipiul Constanta, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

 

2.1 Mod de aplicare al taxei hoteliere  in Mamaia si Constanta

 

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Taxa hoteliera se calculeaza conform anexei 1.4 punctul 2.

Taxa hoteliera se datoreaza pe intreaga perioada de sedere, pentru unitatile de cazare din Municipiul Constanta, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

 

 

2.2 Scutiri

 

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

    a) persoane fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

    b) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

    c) pensionari sau studenti;

    d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

    e) veterani de razboi;

    f) vaduve de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;

    g) persoane fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

    h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-e),g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-e),g).

 

 

2.3 Obligatii

 

Unitatile de cazare au obligatia de a vira taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie,pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv.

 

2.4 Sanctiuni

 

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 2.140.000 lei la 4.280.000 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 4.280.000 lei la 12.800.000 lei .

Responsabilitatea incasarii, controlului, urmaririi si aplicarii sanctiunilor revine SPIT – VBL Constanta.

 

               

 

 

ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC

DE IMPOZITE, TAXE

SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

 

1.     TAXA  DE  HABITAT

 

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea asigurarii curateniei municipiului si se utilizeaza pentru asigurarea colectarii si transportului rezidurilor menajere din recipietii propriisau inchiriati (containere, europubele, etc.), si pentru depozitarea si neutralizarea acestora la rampa ecologica Ovidiu.

Taxa de habitat este datorata numai de persoane fizice – locuitori ai Municipiului Constanta.

          Persoanele fizice autorizate, precum si persoanele fizice care isi desfasoara activitatea pe baza liberei initiative, datoreaza taxa de habitat si pentru salariatii proprii.  

          Toate persoanele juridice care isi desfasoara activitatea permanenta sau temporara pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanta, nu platesc taxa de habitat – dar trebuie sa aiba incheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializati pentru ridicarea, transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor produse, precum si sa contracteze si sa efectueze actiunile necesare de dezinsectie si deratizare a sediilor si punctelor de lucru ori de cate ori este necesar.

Cuantumul taxei este de : 27.000lei/luna/persoana

          Sunt scutite de la plata taxei de habitat urmatoarele categorii de contribuabili:

          a)  veteranii de razboi;

          b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acorda pe baza cererii contribuabililor, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta acte doveditoare prin care se atesta situatia respectiva. Taxa de habitat se stabileste pe baza declaratiilor de impunere depuse de catre contribuabili, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil.

         

 

Declararea se va face pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice.

          In vederea urmaririi corectitudinii declararii  numarului de persoane existente in fiecare apartament, asociatiile de proprietari au obligatia sa furnizeze, ori de cate ori este nevoie, informatiile necesare legate de cele mentionate mai sus.

          Persoanele care depun declaratii in timpul anului se vor impune sau se vor da la scadere cu data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost depuse.

          Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligati sa depuna declaratia de impunere, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau sunt scutiti la taxa de habitat.   

In caz de deces scaderea taxei de habitat se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare aparitiei acestei situatii si necesita depunerea copiei dupa cerificatul de deces.

Taxa de habitat se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili, si se plateste trimestrial in patru rate egale, respectiv:

    a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

    b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

    c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

    d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

In cazul in care termenul de plata a taxei de habitat expira intr - o zi nelucratoare, plata  se considera in termen daca se efectueaza in ziua  lucratoare imediat urmatoare.

          Pentru neplata la termen a taxei de habitat, se datoreaza majorari si penalitati, conform dispozitiilor legale.

          Nedeclararea sau declararea eronata, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 535.000 lei  si 1.070.000 lei.

Responsabilitatea incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.   

Modelul declaratiei este urmatorul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei de habitat persoane fizice

 

           

            Subsemnatul ________________________________________ domiciliat in Constanta, Str. _____________________, Nr. ______, Bl. ____, Sc.____, Et. _____, Ap. _____, posesor al imobilului din Constanta, Str. _____________________, Nr. ______ Bl. ____, Sc.____, Et. ___, Ap. _____, posesor al BI/CI seria ____, nr. ________, CNP _________________, eliberat de Politia ___________________________, declar pe propria raspundere ca ma oblig la plata taxei de habitat pentru _______ persoane dupa cum urmeaza:

 

reprezentand numarul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietatii mai sus mentionate, incepand cu data de ____________.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

 

DATA                                                    NUME SI PRENUME                                   SEMNATURA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TAXA PENTRU TERENURILE APARTINAND  DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCTII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE 

 

          Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea asigurarii mentinerii in stare de functionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanta si se utilizeaza pentru reabilitarea, intretinerea si mentinerea tramei stradale din Municipiul Constanta.

Taxa se datoreaza pe perioada ocuparii efective a domeniului public sau privat  al Municipiului Constanta ocupat de constructii cu caracter provizoriu - garaje.

Taxa este in cuantum de 124.000 lei/m2/an.

Taxa pentru garajele amplasate si vizibile de pe arterele de mai jos este de 372.500 lei/m2/an.

 

1.      BD. TOMIS

2.      STR. MIHAI VITEAZU

3.      STR.TRAIAN

4.      STR. I.G. DUCA

5.      BD. ELISABETA

6.      STR. STEFAN CEL MARE

7.      BD. 1 MAI

8.      BD. 1 DEC. 1918

9.      BD. ALEX. LAPUSNEANU

10.  STR. DEZROBIRII

11.  BD. FERDINAND

12.  BD. MAMAIA

13.  STR. REMUS OPREANU

14.  STR. BABA NOVAC

15.  STR. SOVEJA

16.  STR. ION RATIU

17.  BD. IC BRATIANU

18.  STR. MIRCEA CEL BATRAN

19.  STR. ELIBERARII

20.  BD. AUREL VLAICU

21.  STR. DISPENSARULUI

22.  SOS. MANGALIEI

23.  STR. POPORULUI

24.  STR. I L CARAGIALE

25.  STR. N. IORGA

 

Pentru garajele care nu sunt vizibile de pe artera principala, scaderea taxei se va face  in baza notei de constatare intocmita si transmisa de catre Directia Corp Control –  Primaria Municipiului Constanta.

Taxa se va plati pentru suprafata ocupata de costructia garajului (cu usile inchise) pe baza comunicarii primite de la Primaria Municipiului Constanta – Directia Corp Control. Taxa se datoreaza pe perioada ocuparii efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanta, pana la eliberarea suprafetei ocupate.

Sunt scutite de la plata acestei taxe urmatoarele categorii de contribuabili:

          a)  veteranii de razboi;

          b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Scutirea de la plata impozitului se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

Pentru garajele dobandite prin contracte de vanzare–cumparare, contribuabilii au obligatia de a depune o declaratie  in termen de 30 de zile de la data dobandiri,  la agentia fiscala unde este arondata adresa de  domiciliu a contribuabilului.

In cazul in care ultima zi de depunere a documentatiei pentru luarea in evidenta este o zi nelucratoare, se considera a fi depusa  in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare. 

Garajele nou dobandite se impun cu data de intai  a lunii urmatoare celei in care au fost dobandite. Taxa se calculeaza proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

In cazul demolarii garajului, Directia Corp Control are obligatia sa comunice in scris agentiilor fiscale, in termen de 15 zile, precizand data  desfiintarii pentru  sistarea de la plata a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost demolat garajul.

In situatia demolarii garajelor, Directia Corp Control are obligatia de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, situatia debitelor la taxa de garaj la data demolarii, pentru a le putea recupera, in vederea evitarii acumularii de debite restante.

Taxa se plateste trimestrial in patru rate egale, astfel: 

a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

Pentru neplata la termen a taxei , se datoreaza majorari si penalitati conform dispozitiilor legale.

          In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste in ziua lucratoare imediat urmatoare. 

          Declararea cu intarziere sau nedeclararea dobandirii garajului, constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda intre 535.000 lei si 1.070.000 lei.

          Responsabilitatea controlului revine Directiei Corp Control.

Responsabilitatea  incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul pentru declaratia de impunere:

 

DECLARATIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei de garaj

 

          Subsemnatul _________________________________ domiciliat în ________, str. ___________________________, nr. _____, bl. ______, sc. _______, et. _____, ap. ____, BI/CI seria ______, nr. ___________, CNP _________________________, eliberat de Politia ________________, declar ca începând cu data de ______/______/______, prin actul nr. ________ din ______/______/______, emis de ______________________, am dobândit un garaj având urmatoarele caracteristici:

Cod garaj _______________________________

Suprafata _______________________________

Amplasament __________________________________________________

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

 

DATA                                                        NUME SI PRENUME                                                                                          SEMNATURA,

 

 

3. TAXA FOLOSIRE TRAMA STRADALA DE CATRE AUTOVEHICU-LELE DE TRANSPORT MARFA PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA PE STRAZILE DE TRAFIC USOR, MEDIU SI GREU

 

          Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea mentinerii in stare de functionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanta si se utilizeaza pentru reabilitarea, intretinerea si mentinerea tramei stradale din Municipiul Constanta.  

Este datorata de persoanele fizice si juridice care detin autovehicule de transport marfa, pentru circulatia pe strazile prevazute in prezenta H.C.L.M.

Este  stabilita in functie de masa totala maxima autorizata, dupa cum urmeaza:

 

a) pentru strazile de trafic usor si mediu:

 

Masa totala autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Pana la 2,5 tone inclusiv

487.000

38.500

2. Intre 2,5 – 3,5 tone inclusiv

812.000

81.000

3. Intre 3,5 – 5 tone inclusiv

1.215.000

119.500

 

   b) pentru strazile de trafic greu*:

 

Masa totala autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Intre 5 – 10 tone inclusiv

2.026.000

242.000

2. Intre 10 - 20 tone inclusiv

3.241.000

406.000

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

8.307.000

772.000

 

Betonierele si basculantele se incadreaza pentru taxare la categoria de pana la 20 de tone.

Pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone care solicita acces si pe strazile de trafic usor si mediu se plateste taxa corespunzatoare tonajului multiplicata de 3 ori.

Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzatoare traficului greu de peste 20 tone  multiplicata de 3 ori. In cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

     

 

Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfa se taxeaza separat, in functie de masa totala maxima autorizata.                                                                                                    

Autovehiculele lente care se incadreaza in categoria autovehiculelor corespunzatoare traficului greu vor plati taxa in functie de masa totala maxima autorizata conform prezentei anexe.

Se excepteaza de la plata taxei autovehiculele care efectueaza urmatoarele servicii publice de urgenta, dupa cum urmeaza:

-    Salvare;

-    Pompieri;

-    Ministerul de interne;

-    Ministerul Apararii.

         Pot fi scutite de plata taxei, autovehiculele agentilor economici cu care Primaria Municipiului Constanta are incheiate contracte de prestari servicii, dar numai pentru autovehiculele prevazute in contract si numai in perioada derularii contractului.

         Se excepteaza de la plata taxei, autovehiculele care circula pe rutele ocolitoare stabilite de Primaria Municipiului Constanta, care sunt urmatoarele:

-   Bd. Aurel Vlaicu de la intersectia cu Bd. Tomis pana la intersectia cu Sos. Mangaliei;

-   Sos. Mangaliei de la intersectia cu Bd. Aurel Vlaicu pana la iesirea din municipiu spre Agigea;

-   Bd. I.C. Bratianu de la intersectia cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) pana la iesirea din municipiu spre Valu lui Traian;

-   Str. Pasajului de la intersectia cu Bd. I.C. Bratianu la intersectia cu Bd. Aurel Vlaicu.

Conducatorii autovehiculelor de marfa au obligatia de a opri la punctele de taxare amplasate pe raza Municipiului Constanta pentru obtinerea autorizatiei zilnice. Autorizatiile lunare se elibereaza numai la punctele de incasare amplasate in agentiile fiscale din cadrul Serviciului Public de  Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

In vederea eliberarii “Autorizatiei de circulatie” solicitantul va inainta o cerere tip la care va anexa urmatoarele: copia certificatului de inmatriculare a societatii, copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei si alte copii ale documentelor legale relevante.

         Contravaloarea taxei poate fi achitata prin ordin de plata in contul Primariei Municipiului Constanta deschis la Trezoreria Municipiului Constanta sau prin numerar la casieriile din cadrul agentiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

 

 

Pentru autorizatii anuale eliberate pana la 31.01.2005, inclusiv se acorda o reducere de 10% din valoarea autorizatie.

Sustragerea de la plata acestei taxe constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 15.000.000 si 25.000.000, sanctiunea contraventionala aplicandu-se societatii careia ii apartine mijlocul de transport.

          In conformitate cu art. 28 din O.G. 2/2001 conducatorul auto contravenient poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore jumatate din minimumul amenzii respectiv 7.500.000 lei.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Serviciului Public de  Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local prin compartimentul Trama Stradala.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* LISTA STRAZILOR CU TRAFIC GREU

DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

 

Nr. Crt.

Denumirea Strazii

Lungime Carosabil

(Km)

Nr. Benzi Circ. In Sectiune

Lungime Totala Benzi (Km)

1.

I.C. BRATIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Sos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU

(DN2A CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BATRAN

1.0

4

4

9.

ELIBERARII + CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAI VITEAZU

1.0

2

2

12.

SOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRATIEI

1.0

2

2

17.

MESTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VARFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

TEPES VODA

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALE. LAPUSNEANU +

1 DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

STEFANITA VODA

1.3

2

2.6

30.

CISMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILA EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRATESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALA

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARA II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARA III

0.6

2

1.2

41.

PRIMAVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMURES

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RATIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATA

0.5

2

1

54.

RASURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIS

0.2

2

0.4

58.

SPATAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARING

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

 

 

 

 

 

4. PERMIS DE LIBERA TRECERE prin statiunea Mamaia, in extrasezon pentru autovehicule de pana la 3,5 t.

 

Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea asigurarii activitatilor de mentinere si modernizare a statiunii Mamaia ca loc de recreere si divertisment.

          Pentru obtinerea Permisului de libera trecere, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa documentele precizate in aceasta, la Centrul de Informare Cetateni de pe str. Ecaterina Varga nr. 25– 27.

Contravaloarea taxei pentru obtinerea Permisului de libera trecere este 5.000 lei.

      Responsabilitatea incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Trama Stradala.

      Sunt scutite de la plata taxei urmatoarele categorii de contribuabili:

-veteranii de razboi;

-persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizionieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

-persoanele fizice prevazute in O.G. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

-persoanele fizice care au calitatea prevazuta in O.G. nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse,din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania,aprobata cu modificari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TAXA PENTRU IRIGATII SPATII VERZI IN STATIUNEA MAMAIA

 

Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea intretinerii spatiilor verzi in statiunea Mamaia si se utilizeaza pentru asigurarea activitatii de irigat in statiunea Mamaia.

Cuantumul taxei  este de 308.000 lei/loc de cazare/an.

Taxa se incaseaza de la unitatile care dispun de spatii de cazare.

Documentul in baza caruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numarul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului.

Depunerea declaratiei si achitarea taxei se va face pana la data  de 15.07.2005.

Constituie contraventie nedepunerea, depunerea peste termen a declaratiilor de impunere sau depunerea declaratiilor de impunere eronate, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 15.000.000 - 25.000.000 lei.

Neplata taxei genereaza majorari si penalitati de intarziere conform legislatiei in vigoare.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.         

 

 

Modelul declaratiei este:

 

CONTRIBUABIL                  ______________________________                                    VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL                     ______________________________                                    ORGANUL DE SPECIALITATE

______________________________________________________                                    ____________________________

PUNCT DE LUCRU              ______________________________                                    NR. SI DATA INREGISTRARII

NR. REG. COM.                    ______________________________                                    ____________________________

COD FISCAL                         ______________________________   

CONT                                     ______________________________                                                    SEMNATURA

BANCA                                  ______________________________                                                               L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE *

pentru incasarea taxelor speciale

Taxa pentru irigatii spatii verzi in statiunea Mamaia

 

 

Nr. Crt.

Denumire agent economic

Denumirea hotelului

Numar locuri de cazare

 

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Data completarii declaratiei: ___________________________________________________

Semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii: ____________________________

Date de identificare (B.I./C.I.): _________________________________________________

Adresa de domiciliu: _________________________________________________________

Telefon de contact: ___________________

·        Sub sanctiunile aplicate de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

·        La prezenta declaratie se va anexa certificatul de clasificare privitor la numarul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului, in copie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TAXA PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR DE PAZA SI ORDINE, IN SEZONUL ESTIVAL, PENTRU AGENTII ECONOMICI, PE PLAJA

 

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea mentinerii conditiilor civilizate in locurile publice.

Se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice (stalpi de iluminat public, banci de odihna, cosuri de gunoi, locuri de joaca, parcari publice) si private (fatade cladiri, panouri publicitare), pentru prevenirea si combaterea infractiunilor, a faptelor ilicite, antisociale, manifestate  prin cersetorie, furturi, talharie si prostitutie, pentru combaterea comertului stradal neorganizat si prevenirea depunerilor de moluz si gunoi menajer.

Cuantumul taxei este de 13.500 lei /m2/an.

Taxa va fi achitata de catre toti agentii economici care au incheiate contracte cu Compania Apele Romane. Taxa devine exigibila la data inceperii sezonului estival 2005.

Taxa corespunzatoare se achita prin ordin de plata in contul Primariei Municipiului Constanta sau prin chitanta la casieria Serviciului Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local.

Agentul economic are obligatia de a declara in termen de 15 zile de la incheierea contractului de concesionare si/sau al procesului-verbal cu Compania Apele Romane pe anul in curs, suprafata de plaja pe care o detine.

Constituie contraventie nedepunerea, depunerea peste termen a declaratiilor de impunere sau depunerea declaratiilor de impunere eronate, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 15.000.000-25.000.000 lei.

Agentul economic are obligatia de a achita taxele corespunzatoare astfel:

- 50% la declarare;

          - 50% pana la 01.08.2005.

          Pentru neachitarea la termen a taxei datorate se calculeaza majorari si penalitati de intarziere conform legislatiei in vigoare.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.         

 

 

 

 

 

Modelul declaratiei este urmatorul:

 

CONTRIBUABIL                  ______________________________                                    VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL                     ______________________________                                    ORGANUL DE SPECIALITATE

                                                               ___________________________

PUNCT DE LUCRU              ______________________________                                    NR. SI DATA INREGISTRARII

NR. REG. COM.                    ______________________________                                                                                                                                                                                                                                   __________________________

COD FISCAL                         ______________________________

CONT                                     ______________________________                                    SEMNATURA

BANCA                                  ______________________________                                             L.S.

 

 

DECLARATIE *

pentru incasarea taxelor speciale

Taxa privind asigurarea serviciilor de paza si ordine, in sezonul estival, pentru agentii economici, pe plaja

 

 

Nr. Crt.

Denumire agent economic

Data incheierii contractului

Suprafata desfasurata (mp)

 

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Data completarii declaratiei: ___________________________________________________

Semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii: ____________________________

Date de identificare (B.I./C.I.): _________________________________________________

Adresa de domiciliu: _________________________________________________________

Telefon de contact_________________

·        Sub sanctiunile aplicate de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

·        La prezenta declaratie se va anexa o copie a contractului de concesionare si/sau al procesului verbal cu Compania Apele Romane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TAXA ANUALA PENTRU FIECARE STATIE FIXA PENTRU TELEFONIE MOBILA

 

            Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea intretinerii retelei de iluminat public in Municipiul Constanta si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor generate de aceasta activitate.

Cuantumul taxei: 47.990.000 lei/an pentru fiecare amplasament de statie fixa.

La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobila va prezenta:

-Actele societatii (certificat de inregistrare, cod fiscal);

-Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila;

     -Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza municipiului Constanta.

Constituie contraventie depunerea peste termen a declaratiilor de impunere sau depunerea declaratiilor de impunere eronate, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 4.000.000 - 12.000.000 lei pentru fiecare statie nedeclarata.

Colectarea taxei anuale pe fiecare amplasament de statie fixa se efectueaza astfel:

Operatorii de telefonie mobila vor depune declaratia si vor achita contravaloarea taxei in primele trei luni ale anului (31 martie) pentru amplasamentele de statie fixa existente.

In cazul realizarii de noi amplasamente de statie fixa, contravaloarea taxei se va achita in termen de maximum 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor.

In cazul in care operatorul de telefonie mobila intarzie plata taxei anuale pe amplasamente de statie  fixa utilizate, se vor percepe penalitati si majorari de intarziere conform prevederilor legale in vigoare.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte venituri al Bugetului Local.

          Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.         

 

 

 

 

 

 

Modelul declaratiei este urmatorul:

 

DECLARATIE DE IMPUNERE

Pentru stabilirea taxei pentru statii fixe de telefonie mobila

 

Subsemnatul_________________________reprezentant al SC ______________________cu sediul in judetul ____________________, municipiul ________________, Str.__________________________

Nr.______, Bl._____, Sc _____, Ap._____, posesor al BI/CI ________, Nr_________, CNP, _______________, eliberat de Politia ________________, declar un numar _________ de statii fixe pentru  telefonie mobila dupa cum urmeaza:

 

 

    Locatia statiei fixe pt telefonie                            mobila

 

     Nr. autorizatie IGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

La prezenta declarartie se vor anexa in copie urmatoarele documente:

-Actele societatii (certificat de inregistrare, cod fiscal);

-Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila;

     -Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza municipiului Constanta.

 

 

DATA                                    FUNCTIA                                                      SEMNATURA

                                      NUME SI PRENUME                                                    

 

 

 

 

 

 

8. TAXA PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE LINISTE SI SIGURANTA IN DERULAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE IN CONSTANTA, MAMAIA SI SAT VACANTA

 

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea mentinerii conditiilor civilizate de trai in locurile publice.

Se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice si private, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cersetorie, furturi, talharie si prostitutie, pentru combaterea comertului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz si gunoi menajer si pentru prevenirea lipirii de afise pe fatadele cladirilor, stalpi si copaci.

Taxa va fi platita de toti contribuabilii persoane juridice si persoane fizice cu exceptia celor ce au in administrare complexe hoteliere, acestia fiind scutiti numai pentru suprafata destinata serviciilor de cazare.

          Taxa va fi platita de catre utilizator, iar in cazul spatiilor care formeaza complexe comerciale, taxa va fi achitata de catre proprietar sau locator, dupa caz.

          Vor fi scutite de la plata taxei, societatile (agentii economici) care au contracte de colaborare sau de prestari servicii incheiate cu Primaria Municipiului Constanta numai pe perioda derularii contractului.

          Taxele sunt stabilite diferentiat, pe activitati, pe suprafete, astfel:

 

ZONA MAMAIA SI SAT VACANTA

Nr

crt

ACTIVITATEA

TAXA (lei /an)

1.

Agrement

S£25m2=14.766.000

25 m2<S£60m2=29.532.000

S>60m2=44.298.000

2.

Unitati din activitatea de alimentatie publica. Vezi zonarea Anexa  (Mamaia si Sat Vacanta)

S£150m2=7.260.000

S>150m2=14.766.000

3.

Spatii comerciale si prestari servicii (suprafata desfasurata)

S£100m2=2.830.000

S>100m2=7.260.000

 

Taxele nu se incaseaza pentru amplasamentele de pe plaja indiferent de activitatile ce se desfasoara pe plaja.

 

ZONA CONSTANTA

 

Nr crt

ACTIVITATEA

TAXA ( lei /an )

1.

Unitati din activitatea de alimentatie publica (suprafata desfasurata)

S>100m2=19.011.000

2.

Spatii comerciale si prestari servicii, birouri de firma (suprafata desfasurata)

100 m2<S£200m2=14.889.000

S>200m2=74.446.000

3.

Complexe comerciale ce desfasoara activitate comerciala (suprafata desfasurata)

200 m2<S£500m2=74.446.000

500m2<S£2000m2=148.583.000

2000m2<S£4000m2=222.844.000

S>4000m2=594.332.000

4.

Depozite comerciale (suprafata desfasurata)

100 m2<S£200m2=7.260.000

S>200m2=14.889.000

5.

Banci si alte institutii financiare (suprafata desfasurata)

S£200m2=74.446.000

S>200m2=246.100.000

 

Zonele din Mamaia si Sat Vacanta sunt urmatoarele:

Zona A 

Zona Satul de Vacanta;

Zona Alee Perla cuprinsa intre Bd. Mamaia si Complexul Comercial de langa bazine;

Zona Faleza cuprinsa intre Hotel Parc si Bufet Jupiter – Junona;

Zona cuprinsa intre Complex Melody si zona Cazino;

Zona cuprinsa intre Hotel Riviera si Hotel Majestic;

Zona B (Reducere 10 %)

Zona cuprinsa intre Debarcader Neptun si Restaurant Cherhana;

Zonele neincluse in Zona A si care nu intra sub incidenta Zonei C;

Zona C (Reducere 20 %)

Zona cuprinsa intre Bd. Mamaia si malul Lacului Siutghiol;

Zona Camping Tabara Turist.

          In cazul unitatilor cu mai multe puncte de lucru, la cererea acestora, taxele se vor calcula pentru fiecare punct in parte, la valoarea cea  mai mica dupa incadrarea fiecarui punct de lucru in tabelele mai sus mentionate.

Contribuabilul are obligatia de a declara, pe propria raspundere, suprafata detinuta, prin completarea unei declaratii de impunere in doua exemplare.

Taxele corespunzatoare se vor achita  prin ordin de plata in contul                                                                 Primariei Municipiului Constanta, deschis la Trezoreria Constanta (cont IBAN RO66TREZ2315040XXX000599) sau prin chitanta la caseriile agentiilor Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte venituri la bugetul local.

Pentru Constanta taxa se achita in patru rate trimestriale egale, pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, date pana la care nu se datoreaza majorari de intarziere.

Pentru Mamaia, Sat Vacanta, taxa se achita odata cu depunerea declaratiei.

In cazul de intarziere la plata se percep majorari si penalitati conform legislatiei in vigoare.

La declaratia de impunere, agentul economic are obligatia de a anexa in fotocopie urmatoarele documente:

-         certificat de inregistrare si anexe;

-         actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere, etc.);

-         schita activului vizata de o persoana autorizata.

Termenul de depunere al declaratiei anuale:

-         pentru contribuabilii din Constanta este pana la 1.03.2005;

-         pentru Mamaia si Sat Vacanta  este pana la data de 01.07.2005.

In cazul in care punctul de lucru se va deschide dupa data limita de depunere a declaratiei, contribuabilul trebuie sa depuna declaratia in termen de 30 zile de la data deschiderii punctului de lucru. 

Constituie contraventie nedepunerea, depunerea peste termen a declaratiilor sau depunerea declaratiilor cu informatii eronate se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 15.000.000 – 25.000.000 lei.

Responsabilitatea incasarii taxei revine  Serviciului Public de  Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local .

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.

 

 

 

 

 

 

 

Modelul declaratiei este urmatorul:

 

CONTRIBUABIL                     ______________________________                                          VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL                       ______________________________                                          ORGANUL DE SPECIALITATE

PUNCT DE LUCRU                   ______________________________                                         

NR. REG. COM.                       ______________________________                                          NR. SI DATA INREGISTRARII

COD FISCAL                           ______________________________                                         

CONT                                      ______________________________                                          SEMNATURA

BANCA                                   ______________________________                                                   L.S.

 

DECLARATIE *

pentru incasarea taxelor speciale

Taxa privind cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice

Mamaia si Sat Vacanta

 

Nr. Crt.

 

Activitatea

Se

Bifeaza

 cu X

Zona

Suprafata

Desfasurata

(m2)

 

Taxa

1.        

Agrement

 

 

 

 

2.        

Unitati din activitatea de alimentatie publica – vezi zonarea anexa  (Mamaia + Sat Vacanta) (suprafata desfasurata)

 

 

 

 

3.        

Spatii comerciale si prestari servicii (suprafata desfasurata)

 

 

 

 

Constanta

 

Nr. Crt.

 

Activitatea

Se

bifeaza

 cu X

Suprafata

Desfasurata

(m2)

 

Taxa

1.

Unitati din activitatea de alimentatie publica (suprafata desfasurata)

 

 

 

2.

Spatii comerciale si prestari servicii, birouri de firma (suprafata desfasurata)

 

 

 

3.

Complexe comerciale care desfasoara activitate comerciala (suprafata desfasurata)

 

 

 

4.

Depozite comerciale (suprafata desfasurata)

 

 

 

5.

Banci si alte institutii financiare (suprafata desfasurata)

 

 

 

 

Data completarii declaratiei:____________________________________________________

Semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii:_____________________________

Date de identificare (B.I./C.I.):___________________________________________________

Adresa de domiciliu:______________________________________________________________

Telefon:________________

 

*Sub sanctiunile aplicate de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

La prezenta declaratie se vor anexa in copie urmatoarele documente:

-          certificat de inregistrare si anexe;

-          actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere, etc.);

-          schita activului vizata de o persoana autorizata.

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR,  AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

ADMINISTRATE DE DIRECTIA DE URBANISM

 

A.   TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM

 

SUPRAFATA

TAXA (lei)

a) pana la 150mp, inclusiv

38.000

b) intre 151 - 250mp, inclusiv

50.000

c) intre 251 – 500mp, inclusiv

64.000

d) intre 501 – 750mp, inclusiv

77.000

e) intre 751 – 1000mp, inclusiv

91.000

f) peste 1000mp

91.000 +  139 lei/m2

pentru ceea ce depaseste suprafata de 1000 m2

 

B.    TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE

 

1. Taxa pentru eliberarea auorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora.

 

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este de 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora.

 

3. Taxa pentru autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatari de cariera, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari este de 54.000 lei/m2

 

4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor pentru organizare de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea.

 

5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere corturi, casute sau rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.

 

6. Taxa pentru autorizarea de lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 54.000 lei/m2   

 

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este de 0.1% din valoarea impozabila a constructiilor si amenajarilor.

In cazul desfiintarilor partiale, cuantumul taxei, se calculeaza proportional cu suprafata construita a constructiei supuse demolarii.

 

8. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire este de 30% din valoarea taxei initiale.

 

9. Taxa pentru autorizarea privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie, televiziune prin cablu este de 80.000 lei pentru fiecare instalatie.

 

10. Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului este de 107.000 lei.

 

11. Taxa pentru colectarea si depozitarea materialelor excedentare rezultate din constructii, reparatii, amenajari, modernizari, consolidari si/sau demolari partiale  autorizate este de 1.230.500 lei/tona.  

          In acest sens, proiectantul are obligatia sa completeze documentatia cu urmatoarele :

- Plan releveu cu dimensiunile compartimentarilor dezafectate  (lungime, grosime, inaltime )

- Calculul volumului materialului excedentar rezultat in urma propunerii de reparatii, amenajari, modernizari, consolidari si/sau demolari partiale autorizate, in tone, conform coeficientilor medii de transformare tone-mc stabiliti prin normele TS 1975 :

- Pentru moloz – 1,5 tone / mc

- Pentru pamant – 1,8 tone / mc

          Taxa se va achita la casieria Primariei Municipiului Constanta sau prin ordin de plata, odata cu taxa pentru eliberarea autorizatiei.

Aceasta taxa este o taxa speciala si se utilizeaza pentru asigurarea colectarii, transportului si neutralizarii gunoiului menajer si stradal.

 

12. Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosinta domeniului public si/sau privat al Municipiului Constanta (lucrari de construire, reconstruire, bransamente, extindere, reparatii, avarii, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatii, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capaditati de transport, de distributie a enetrgiei electrice si/sau termice, gaze etc, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente)

Taxa este in cuantum de 178.000 lei/mp/zi.

          Vor fi scutiti de taxa agentii economici si persoanele fizice care solicita interventia in domeniul public si/sau privat pentru lucrari de investitii noi.     Lucrarile de investitii pentru realizarea de retele si bransamente noi vor fi limitate in timp astfel:

-         pentru realizarea unui bransament, timpul de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si/sau privat nu va depasi 5 zile

-         in cazul lucrarilor pentru realizarea unei retele subterane, timpul de scoatere din folosinta a domeniului public si/sau privat nu va depasi 10 zile pentru un tronson.

Depasirea termenelor mentionate in autorizatia de scoatere temporara din folosinta  a domeniului public si/sau privat se va sanctiona conform legislatiei in vigoare.

 

13. Taxa pentru obtinerea in numele solicitantului a avizelor necesare in vederea autorizarii va fi de 184.000 lei/aviz.

 

 

MOD DE APLICARE

 

Pentru taxele prevazute la punctele de la 1 la 10 se aplica urmatoarele reguli:

a)      in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie* (cf. modelului) privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

b)     pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitatea al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a regulariza taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

c)      pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

 

Pentru taxele prevazute la punctele de la 1 si 2 valoarea lucrarilor de constructii ce vor fi autorizate in temeiul legal se stabilesc astfel:

a)     pentru persoane fizice, valoarea va fi calculata conform Anexei 1.1. privind impozitul pe cladiri, din prezenta hotarare, pentru lucrarile de constructii ce se incadreaza din punct de vedere constructiv in anexa 1.1. Pentru lucrarile de constructii ce nu se incadreaza in anexa 1.1.valoarea va fi stabilita prin deviz estimativ.

b)    pentru persoane juridice, valoarea va fi stabilita prin deviz estimativ, dar nu mai mica decat cea calculata pentru lucrarile de constructii ce se incadreaza (ca sistem constructiv) conform valorii impozabile stabilite prin anexa 1.1. din prezenta hotarare.

Regularizarea taxei pentru autorizatia de construire la terminarea lucrarilor, se face pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie, valoare care nu poate fi mai mica decat cea determinata conform anexei privind impozitul pe cladiri din hotararea de consiliul aferenta anului cand a fost terminata lucrarea.

          Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispozitii ale Primarului Municipiului Constanta, care cuprind specialisti in domeniile respective, atat din cadrul aparatului propriu cat si din cadrul institutiilor de specialitate care sunt speciali imputerniciti de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberarii avizului mentionat, o copie a documentului de plata.

          Avizele se elibereaza doar daca respectiva documentatie a fost supusa analizei comisiei de resort in baza unei solicitari exprese, respectiv daca avizul a fost prevazut in certificatul de urbanism.

          Pentru obtinerea avizelor impuse in certificatul de urbanism solicitantul va depune:

-         cerere

-         copie certificat de urbanism

-         documentatia anexa

-         taxa conform prezentei hotarari pentru fiecare aviz, achitata cu anticipatie, prin chitanta la casieria primariei sau cu ordin de plata la trezorerie

-         taxa pentru fiecare aviz perceputa de catre unitatea emitenta, achitata cu anticipatie, prin chitanta la casieria primariei sau cu ordin de plata la trezorerie.

 

Modelul declaratie pentru regularizarea taxei autorizatiei de cosntruire la terminarea lucrarilor:

 

 

 

 

 

                                                DOMNULE PRIMAR,

 

 

            Subsemnatul(a) ___________________________________cu domiciliul in Constanta,

str.  ________________ rog aprobarea eliberarii procesului verbal de receptie (partiala) pentru lucrarile executate in Constanta , _________________________________________________,

nr._______, conform autorizatiei de constructie nr. _______________________________ din data de ___________________ pentru urmatoarele lucrari executate (pana in acest stadiu) :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
lucrari ramase de executat : ____________________________________________________
___________________________________________________________________________lucrarile au fost terminate la data de _____________________________________________


Declar pe proprie raspundere in cunostinta prevederilor legale in vigoare ca valoarea

lucrarilor rezultate (in acest stadiu) a fost de ______________________ lei, din care pentru

spatiul comercial (sediul de firma) valoarea a fost de _____________________________lei.


             Mi s-a pus in vedere raspunderea ce o antreneaza constatarea ulterioara cu privire la

necesitatea declararii valorii reale a constructiei executate.

 

 

 

 

                                                                                                Semnatura :

            Data: ________________________________


           

           

            DOMNULUI PRIMAR AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR SI AVIZELOR

ADMINISTRATE DE DIRECTIA PATRIMONIU

 

La eliberarea avizului solicitat, se va face dovada efectuarii platii - la casieria Primariei- a uneia din taxele prevazute la anexa 3, de la caz la caz.

Taxele  prevazute la pct. 1, 2, 3, 4 si  12  se datoreaza si se incaseaza prin casierie la momentul eliberarii de catre Serviciul GIS din cadrul Directiei Patrimoniu.

Taxele  prevazute la pct. 5 si 6 se datoreaza si se incaseaza prin casierie la momentul eliberarii de catre Serviciul Cadastru din cadrul Directiei Patrimoniu.

Taxele  prevazute la pct. 7, 8, 9 si 10 se datoreaza si se incaseaza prin casierie la momentul eliberarii de catre Serviciul Patrimoniu din cadrul Directiei Patrimoniu.

In cazul in care unui petent i se elibereaza  informatii asupra regimului juridic a unui teren si i se inmaneaza si planul de situatie- fisa cadastrala corespunzatoare se vor percepe doua  taxe, si anume cea de la pct.10 si taxa cautare arhiva.

          In privinta  taxei prevazute la  pct. 3, aceasta se datoreaza si se incaseaza prin casierie, la momentul eliberarii de catre Serviciul Cadastru din cadrul Directiei Patrimoniu a planului de situatie vizat spre neschimbare prin aplicarea unei stampile speciale;  o copie a planului astfel vizat, copie a actului (titlului)de detinere a imobilului si a documentului de plata se va anexa la documentatia pastrata de Biroul Cadastru, acest compartiment avand obligatia de a actualiza planurile cadastrale detinute in baza de date.

          Taxele de la punctele  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 si 12  reprezinta taxe cu destinatie speciala si se utilizeaza pentru investitii in echipament hardware si software G.I.S – Directia Patrimoniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TAXE AVIZARE PLAN SITUATIE anexat documentatiei depuse in vederea obtinerii autorizatiei de construire

a) pentru suprafete pana la 500m2 este de  625.000 lei

b) pentru suprafete intre 501 si 1000m2 este de  933.000 lei

c) pentru suprafete > 1000m2 este de  1.245.000 lei

Documentatia se depune la Biroul nr.1 – Str. Ecaterina Varga

Acte necesare :

Cerere tip

Act de proprietate – copie legalizata

Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate intocmit de persoana autorizata de catre O.J.C.G.C.Constanta

Fisa Corpului de Proprietate

Plan de amplasament cu propunere de construire – 3 exemplare

Certificat de urbanism – copie

Certificat Fiscal

 

2. ACORDUL PRIMARIEI privind intabularea dreptului de folosinta asupra terenului cf. l. 7/1996

a) persoane fizice

1. Pentru suprafete de la 1 – 500mp, inclusiv este de 481.500 lei

2. Pentru suprafete de la 501 – 1000mp, inclusiv este de 964.000 lei

3. Pentru suprafete peste 1000mp este de 1.448.000 lei

 

b) persoane juridice

1 Pentru suprafete de la 1 – 500mp, inclusiv este de 676.000 lei

2 Pentru suprafete de la 501 – 1000mp, inclusiv este de 1.352.000 lei

3 Pentru suprafete peste 1000mp este de 2.028.000 lei

 

Documentatia se depune la Biroul nr.1 – Str.Ecaterina Varga

Acte necesare :

Cerere tip

Act de proprietate (pentru constructie) sau documentele care atesta baza legala de detinere a imobilului

Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate intocmit de persoana autorizata de catre O.J.C.G.C.Constanta

Fisa Corpului de Proprietate

Certificat fiscal

 

 

 

3. TAXA PENTRU ELABORARI PLANURI TEMATICE extrase din baza de date a proiectului G.I.S.

 

Scara

 

A4

(mii lei)

A3

(mii lei)

A2

(mii lei)

A1

(mii lei)

 

 

PF

PJ

PF

PJ

PF

PJ

PF

PJ

1:100

Alb/negru

289

482

482

578

578

966

966

1.352

1:100

Color

387

578

578

677

772

1.159

1.159

1.545

1:200

Alb/negru

387

578

578

772

772

1.159

1.159

1.545

1:200

Color

482

677

677

870

966

1.351

1351

1.737

1:500

Alb/negru

482

773

677

966

966

1.351

1.351

1.737

1:500

Color

578

870

773

1.063

1.159

1.545

1.545

2.092

1:1000

Alb/negru

578

966

773

1.159

1.159

1.545

1.545

2.092

1:1000

Color

675

1.063

870

1.256

1.256

1.737

1.737

2.125

1:2000

Alb/negru

773

1.159

870

1.351

1.256

1.737

1.737

2.125

1:2000

Color

870

1.256

966

1.448

1.544

2.092

2.092

2.318

 

4. TAXA HARTA DIGITALA este de 18.000 lei/KB

 

5. TAXA PENTRU INVENTAR DE COORDONATE in sistemul de proiectie stereo 70 si plan de referinta Marea Neagra 1975 este de 38.000 lei

 

Documentatia se depune la Biroul nr.1 – Str.Ecaterina Varga

Acte necesare :

Cerere

Plan de incadrare in zona

 

6. TAXA REPUNERE IN POSESIE (parcela) este de 1.544.000 lei

 

     Documentatia se depune la Biroul nr.1 – Str.Ecaterina Varga

Acte necesare :

Cerere

Act de proprietate sau documentele care atesta baza legala de detinere a imobilului (contract de vanzare cumparare, sentinta civila, HCLM)

Plan anexa la actul de proprietate

 

 

 

 

 

7. TAXA INFORMATII REGIM JURIDIC imobile este de 349.000 lei

 

Documentatia se depune la Biroul nr.1 – Str.Ecaterina Varga

Acte necesare :

Cerere ;

Act de proprietate sau documentele care atesta baza legala de detinere a imobilului (contract de vanzare cumparare, sentinta civila, decizie de atribuire in folosinta, etc.)

Plan anexa la actul de proprietate

 

8. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR:

Pentru produsele vegetale:

a) suprafata pana la 1 ha, inclusiv este de 83.500 lei

b) suprafata de la  1 – 5 ha, inclusiv este de 251.000 lei

c) suprafata de la 5 – 10 ha, inclusiv este de 417.000 lei

d) suprafata peste 10 ha este de 535.000 lei

Pentru produse animaliere, apicole este de 535.000 lei

 

Documentatia se depune la Biroul nr.2 – Str.Ecaterina Varga

Acte necesare :

Cerere tip;

Certificatul de producator anterior in original sau actul de proprietate prin care dovedeste ca detine in proprietate o suprafata de teren arabil;

Carnet de sanatate pentru animale, pasari si colonii de albine;

Adeverinta din care sa reiasa ca primeste o cota parte din produse, de la Asociatia agricola unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de Certificat de producator.

Actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmeaza a fi trecute pe certificatul de producator, in copii xerox.

 

9. TAXE PENTRU VIZA TRIMESTRIALA A CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR:

Pentru produsele vegetale:

a) suprafata pana la 1 ha, inclusiv este de 45.000 lei

b) suprafata de la  1 – 5 ha, inclusiv este de 87.000 lei