Hotărârea nr. 477/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII IMOBILULUI -TEREN SI CONSTRUCTIE- SITUAT IN STR. DEZROBIRII NR.103, PROPRIETATEA CALIN ION SI FLOAREA, IN VEDEREA APLICARII PUD-ULUI : " AMENAJARE INTERSECTIE STR. DEZROBIRII CU STR. BABA NOVAC "

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind aprobarea achiziţionării .imobilului -teren si construcţie- situat in str. Dezrobirii nr,103, proprietatea Calin Ion si Floarea, in vederea aplicării PUD-ului : " Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac "

Consilul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 23.12.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei l - Buget-Finante, Referatul Direcţiei Patrimoniu nr.

Văzând raportul de evaluare inregistrat sub nr. 1 3248 1/29.10.2004, intocrnit de S.C. MAESTRO BUSS1NES CONSULTING S. A., privind imobilul, situat in intravilanul Municipiul Constanta, str. Dezrobirii nr. 1 03, proprietatea d- lor Calin Ion si Floarea, Dispoziţia nr.3 1 18/24,1 1.2004 a Primarului Municipiului Constanta si Contractul de vanzare-cumparare, autentificat sub nr. 44 3 8/24 J 1,2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi Mariana losif si Patrascu loan-Gabriel;

In temeiul prevederilor art. 4 alin. l ale Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica coroborate cu dispoziţiile art. 38 lit. k, a art, 125 alin. l precum si ale art, 46 alin. l din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se aproba achiziţia efectuata in baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Constanta nr.3 1 1 8/24. 1 1,2004 a imobilului situat in str. Dezrobirii nr.103, proprietatea d-lor Calin Ion si Floarea;

Art.2. Se însuşeşte raportul de expertiza tehnica privind valoarea de circulaţie a imobilului compus din teren in suprafaţa de 204,00 mp si construcţii -locuinţa in suprafaţa de 103,89 mp si anexe in suprafaţa de 35,00 mp- situat in Constanta, str. Dezrobirii nr. 103, proprietatea d-lor Calin Ion si Floarea conform Actului de vanzare-cumparare, autentificat sub nr.693/01.03,1961 de Notariatul de Stat al Regiunii Dobrogea si a Autorizaţiei pentru executare de lucrări


nr.41081/15.08.1962 eliberata de Comitetul  Executiv al  Sfatului  Popular al oraşului Constanta, cu următoarele vecinătăţi:

N — propr. Zidaru

S - propr, Chichirim Mihai

V- str. Dezrobirii

E - RADET

Valoarea de circulaţie a imobilului, proprietatea d-lor Calin Ion si Floarea, compus din teren in suprafaţa de 204,00 mp si construcţii -locuinţa si anexe in suprafaţa de 138,89 mp este de 36.020 Euro, CONFORM Raportului de evaluare înregistrat sub nr,13248t/29,10.2004, întocmit de S.C MAESTRO BUSINESS CONSULTING S.A.;

Art,3, Preţul tranzacţiei este de 36.000 Euro, astfel cum a fost propus prin Procesul Verbal de verificare si negociere înregistrat sub nr.132911/01,11.2004 si va fi achitat vânzătorului de către Primăria municipiului Constanta;

Art,4, Contravaloarea raportului de evaluare va fi suportata de Primăria Municipiului Constanta.

Art.5. Toate cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea imobilului situat in str. Dezrobirii nr.103, proprietatea Calin Ion si Floarea, respectiv cheltuieli notariale, cele privind valoarea imobilului, cheltuieli ocazionate de demolare, alte cheltuieli se suporta de Primăria Municipiului Constanta, din bugetul local;

Art.6. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre d-lor Calin Ion si Floarea, domiciliaţi în str. Frunzelor nr.56, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR.477/23.12. 2004ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA Ml^ICIPTULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATK1MO.ML

SERVICIUL PATRIMONIU

NR

 


REFERAT

Privind necesitatea achiziţionării imobilului - compus din teren in suprafaţa

de 204,00 mp si construcţii in suprafaţa de 138,89 mp, situat in str.

Dezrobirii nr.103, proprietatea Calin Ion si Floarea

Imobilul situat in str. Dezrobirii nr.103 este proprietatea Calin Ion si Floarea, terenul in suprafaţa de 204,00 mp-conform Actului de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr, 691/O l, 03.1961 de Notariatul de Stat al Regiunii Dobrogea si construcţia conform Autorizaţiei pentru executare de lucrări nr,41081/l 5,08 J 962 si Certificatului de aliniere si regim de construcţii nr.41079/15.08J 962 eliberate de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al oraşului Constanta.

Zona Dezrobirii -Baba Novac a fost afectata de Decretul de expropriere 121/1988, pentru construirea ansamblului de locuinţe "Strada Dezrobirii", imobilul situat in str. Dezrobirii nr. 103 este consemnat in Anexa nr. l O cuprinzând proprietarii a căror imobile se expropriaza si se trec in proprietatea statului, poz,52 cu teren in suprafaţa de 204,00 mp si construcţie aflata in proprietatea Calin Ion si Floarea. Imobilul (teren+constructie) a fost evaluat prin Procesului Verbal nr.98/03,08.1988, in conformitate cu prevederile Decretului nr.467/1979 la suma de 21.857 lei, construcţie care nu a fost demolata.

In vederea aplicării in continuare a decretului a fost elaborat P.U.D. 365 / 2000 pentru lărgirea intersecţiei str, Dezrobirii - Baba Novac, va afecta imobilul situat in Constanta str. Dezrobirii nr,103, compus din teren in suprafaţa de 204,00 mp si construcţii, proprietatea Calin Ion si Floarea,

Comisia pentru negociere si verificarea documentelor necesare in vederea realizării obiectivului "Amenajare intersecţie str. Dezrobirii-Baba Novac a identificat imobilul situat in str, Dezrobirii nr J 03 si proprietarii acestuia in persoana d-lor Calin Ion si Floarea cu care in urma negocieriloe s-a incheiat Procesul Verbal de verificare si negociere inregistrat sub nr. 132911/01.11.2004, conform căruia Primăria Municipiului Constanta propune cumpărarea imobilului (teren si construcţii) afectat


de PUD, iar proprietarii solicita despăgubiri pentru imobilul proprietatea lor, teren in suprafaţa de 204,00 mp si construcţii (reprezentând locuinţa + anexe) si sunt de acord ca valoarea acestora sa fie de 36.000 Euro, valoare care se inacdreaza in preţul stabilit prin raportul de evaluare nr. 132481/29.10.2004, intocmit de S.C, MAESTRO BUSINESS CONSULTING S.A.

In urma încheierii Procesului Verbal de negociere si a Dispoziţiei nr.3118/24,11,2004 a Primarului Municipiului Constanta, s-a incheiat Contractul de Vânzare Cumpărare intre Calin Ion si Floarea, in calitate de vânzători si Municipiul Constanta prin Primar, in calitate de cumpărători, autentificat sub nr.443 8/24.11.2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi Mariana losif si Patrascu loan-Gabriel;

Având in vedere cele de mai sus, consideram necesara supunerea spre aprobarea Consiliului local a unei hotărâri de pentru achiziţionarea imobilului situat in str. Dezrobirii nr. 103, compus din teren in suprafaţa de 204,00 nip si construcţii (locuinţa + anexe) in suprafaţa de 138,89 nip, proprietatea Calin Ion si Floarea in vederea aplicării P.lID.-ului "Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac".


 


Veri ficat
DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU                        ŞEF SERV. PATRIMONIU


Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU                                            Gratiela RUSU


Elaborat
                                                                          SERV.PATRIMONIU


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR-1


RAPORT

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar

Radu Ştefan Mazăre;

Analîzind Referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 149 1 70/2004, prin care se propune necesitatea si oportunitatea achiziţionării imobilului -compus din teren in suprafaţa de 204,00 mp si construcţii in suprafaţa de 138,89 mp- proprietatea d-lor Calin Ion si Floarea, situat in str. Dezrobirii nr.103 in vederea aplicării P.LLD.-ului * 'Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac";

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit "k", din Legea 215/2001, cu completările si modificările ulterioare, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local analizează si aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizării acestora, coroborate cu dispoziţiile art.4 al in, l ale Legii nr .3 3/1 994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

 Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării imobilului- compus din teren in suprafaţa de 204,00 mp si construcţii in suprafaţa de 138,89 mp- situat in Constanta, str. Dezrobirii nr.103, in vederea aplicării PUD-ului "Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac".

PREŞEDINTE COMISIA l

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NIL2


 


RAPORT

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

Anal Iz i nd Referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 149170/2004, prin care se propune necesitatea si oportunitatea achiziţionării imobilului -compus din teren in suprafaţa de 204,00 mp si construcţii in suprafaţa de 138,89 mp- proprietatea d-lor Calin Ion si Floarea, situat in str. Dezrobirii nr.103 in vederea aplicării P.U.D.-ului "Amenajare intersecţie str. Dezrobiri i cu str. Baba Novac";

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit "k", din Legea 215/2001, cu completările si modificările ulterioare, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local analizează si aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizării acestora, coroborate cu dispoziţiile art.4 alin. l ale Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;


Avizam  favorabil   proiectul    de    hotărâre    privind    aprobarea

achiziţionării imobilului- compus din teren in suprafaţa de 204,00 mp si construcţii in suprafaţa de 138,89 mp- situat in Constanta, str. Dezrobirii nr,103, in vederea aplicării PUD-uluî "Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac".

PREŞEDINTE COMISIA 2


Arh.
DUMITRU CALOTA